Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами промислової діяльності
за 2011 рік1

(тис.грн.)
 
Результат від операційної
діяльності
Витрати
операційної
діяльності
Рівень
рентабельності
(збитковості), %
Промисловість
555777,7
12912268,7
4,3
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–98577,4
588364,4
–16,8
Переробна промисловість
673496,2
10127563,1
6,7
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
141345,4
3896008,0
3,6
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
9731,1
171477,2
5,7
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
52946,7
1831039,8
2,9
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
2
2
2
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
1902,6
60446,7
3,1
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
9871,1
463839,6
2,1
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
114683,5
496753,1
23,1
машинобудування
187575,7
2102175,6
8,9
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
970,8
101781,5
1,0
виробництво електричного устатковання
1163,7
62939,4
1,8
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
67607,7
1097080,6
6,2
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
117833,5
840374,1
14,0
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
153586,1
1043301,1
14,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–3746,0
2021507,7
–0,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
–15395,1
174833,5
–8,8

1Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».