Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами промислової діяльності
за 2012 рік1

(тис.грн.)
 
Результат від операційної
діяльності
Витрати
операційної
діяльності
Рівень
рентабельності
(збитковості), %
Промисловість2
506317,7
12839887,6
3,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–101166,4
569719,6
–17,8
Переробна промисловість
641128,8
10145429,2
6,3
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
125693,3
3985328,5
3,2
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
15315,1
155497,2
9,8
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
120460,8
1694929,8
7,1
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
3
3
3
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
8535,7
61339,6
13,9
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
17081,7
640193,3
2,7
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
88129,7
488354,4
18,0
машинобудування
115075,2
2020233,7
5,7
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
–3468,1
50390,0
–6,9
виробництво електричного устатковання
–459,4
111874,3
–0,4
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
7699,9
792280,4
1,0
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
111302,8
1065689,0
10,4
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
152479,3
1023157,7
14,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–36891,6
1954153,4
–1,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3246,9
170585,4
1,9

Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

Дані з урахуванням зміни основного виду економічної діяльності.

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».