Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності
за 2011 рік1

(тис.грн.)
  Актив
необоротні активи оборотні активи
на 1 січня 2011р. на 31 грудня 2011р. на 1 січня 2011р. на 31 грудня 2011р.
Всього2
15287027,9
16003100,0
24511485,6
35004895,7
сільське, лісове та рибне господарство
1121802,7
1253734,4
1264646,7
1513136,9
промисловість
5780050,4
5947887,3
4532683,3
5642241,8
будівництво
340622,9
396525,3
472730,0
640576,0
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1686202,5
1947810,4
12377802,6
18020935,5
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
301917,3
379360,6
795279,0
988124,3
тимчасове розміщування й організація харчування
105581,6
94334,1
49047,8
39724,3
інформація та телекомунікації
31752,7
33774,0
38648,0
39076,3
фінансова та страхова діяльність
37465,8
40449,0
143416,0
128367,8
операції з нерухомим майном
4378473,3
4940322,4
1230803,4
2451449,2
професійна, наукова та технічна діяльність
513493,5
146560,7
3229421,8
5186732,3
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
930426,0
737588,0
352159,7
314066,4
освіта
4211,4
4003,4
2239,4
2535,5
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
20439,1
30312,5
10026,4
11988,7
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
11017,2
27348,6
2866,4
12767,9
надання інших видів послуг
23571,5
23089,3
9715,1
13172,8

1 Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

2 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.


Продовження
  Актив
витрати майбутніх періодів необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2011р. на 31 грудня 2011р. на 1 січня 2011р. на 31 грудня 2011р.

Всього2

344544,2
295555,9
10018,2
34448,8
сільське, лісове та рибне господарство
9579,8
9270,9
промисловість
133824,2
112476,5
8614,7
32515,2
будівництво
24378,6
10313,6
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
65715,9
65903,7
910,7
1093,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
5000,0
5995,4
106,4
189,4
тимчасове розміщування й організація харчування
2493,5
2601,8
інформація та телекомунікації
274,4
1490,8
фінансова та страхова діяльність
136,2
13,1
386,0
386,0
операції з нерухомим майном
86053,5
75645,1
264,4
професійна, наукова та технічна діяльність
5613,5
1654,5
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
8768,2
7430,7
0,4
освіта
19,6
12,7
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
61,4
417,9
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
2609,9
2095,9
надання інших видів послуг
15,5
233,3

Продовження
  Пасив
власний капітал забезпечення наступних витрат і платежів довгострокові зобов’язання
на 1 січня 2011р. на 31 грудня 2011р. на 1 січня 2011р. на 31 грудня 2011р. на 1 січня 2011р. на 31 грудня 2011р.
Всього2
9645898,0
10664863,0
152194,8
277327,5
9815728,6
10095928,9
сільське, лісове та рибне господарство
1287739,4
1510994,1
26210,7
29488,0
495547,9
537954,3
промисловість
3499468,5
4111474,1
67517,2
217463,9
3202420,2
2655183,2
будівництво
120375,3
149816,1
14468,8
11356,1
233528,4
186339,2
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
735991,0
675646,0
7708,4
7661,7
2555694,0
2642353,8
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
126283,6
162143,9
1368,5
2018,5
77454,1
129609,6
тимчасове розміщування й організація харчування
29848,5
–3227,7
238,4
256,5
46129,9
65427,5
інформація та телекомунікації
29495,8
30715,0
1468,0
1462,7
4100,4
3450,8
фінансова та страхова діяльність
–13877,5
10160,6
19444,9
4,4
6733,2
6273,0
операції з нерухомим майном
2633708,6
3071220,2
11533,0
6485,9
1027461,6
1365999,0
професійна, наукова та технічна діяльність
612633,4
462602,3
1555,5
449,7
1901234,3
2400092,9
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
538497,2
417215,1
437,5
401,6
258562,7
88767,9
освіта
4970,3
5395,9
65,7
130,9
330,0
220,0
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
21922,5
22808,7
140,0
8353,9
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
13449,8
33334,5
112,2
81,6
1524,0
1368,0
надання інших видів послуг
5391,6
4564,2
66,0
66,0
4867,9
4535,8

Продовження
  Пасив Баланс
поточні зобов’язання доходи майбутніх періодів
на 1 січня 2011р. на 31 грудня 2011р. на 1 січня 2011р. на 31 грудня 2011р. на 1 січня 2011р. на 31 грудня 2011р.
Всього2
20264113,3
29908323,8
275141,2
391557,2
40153075,9
51338000,4
сільське, лісове та рибне господарство
575429,5
677537,4
11101,7
20168,4
2396029,2
2776142,2
промисловість
3649196,9
4709766,8
36569,8
41232,8
10455172,6
11735120,8
будівництво
457268,0
699075,5
12091,0
828,0
837731,5
1047414,9
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
10651190,1
16518532,2
180048,2
191549,7
14130631,7
20035743,4
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
882676,6
1060112,8
14519,9
19784,9
1102302,7
1373669,7
тимчасове розміщування й організація харчування
80779,4
74168,2
126,7
35,7
157122,9
136660,2
інформація та телекомунікації
35203,9
34145,4
407,0
4567,2
70675,1
74341,1
фінансова та страхова діяльність
169010,4
152684,9
93,0
93,0
181404,0
169215,9
операції з нерухомим майном
2005431,2
2912798,4
17195,8
111177,6
5695330,2
7467681,1
професійна, наукова та технічна діяльність
1232690,5
2471452,8
415,1
349,8
3748528,8
5334947,5
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
492584,6
552142,3
1272,3
558,2
1291354,3
1059085,1
освіта
1102,4
761,5
2,0
43,3
6470,4
6551,6
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
7709,4
11014,3
755,0
542,2
30526,9
42719,1
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1407,5
7428,3
16493,5
42212,4
надання інших видів послуг
22432,9
26703,0
543,7
626,4
33302,1
36495,4