Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень-березень 2018 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
7763240,4
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
5636086,1
72,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
28391,0
0,4
Переробна промисловість
С
5607695,1
72,2
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
1648674,9
21,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
155829,5
2,0
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
1370914,5
17,7
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
52606,1
0,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
314007,0
4,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
213840,4
2,8
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1211349,9
15,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2068834,4
26,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
58319,9
0,8

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 07 Травня 2018