Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень-травень 2018 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
12266120,0
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
9523171,3
77,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
72184,0
0,6
Переробна промисловість
С
9450987,3
77,0
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
2834690,4
23,1
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
253107,5
2,1
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
2280921,7
18,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
84136,0
0,7
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
567943,1
4,6
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
350906,4
2,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1997535,6
16,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2645013,2
21,6
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
97935,5
0,8

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Інформацію оновлено 05 Липня 2018