Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності
у січні–липні 2017 року

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
14796608,9
100
Добувна та переробна промисловість
B+C
11696754,0
79,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
83793,8
0,6
Переробна промисловість
С
11612960,2
78,5
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
3600710,8
24,3
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
277340,3
1,9
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
2534035,0
17,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
53144,9
0,4
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
81395,3
0,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
728380,6
4,9
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
354361,7
2,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2787810,4
18,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2986136,8
20,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
113718,1
0,8

 

Інформацію оновлено 06 Вересня 2017