Обсяг реалізованої промислової продукції за основними
видами діяльності
у 2016 році

  Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
22096432,9
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
17872443,8
80,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
132106,8
0,6
Переробна промисловість
С
17740337,0
80,3
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
5877647,1
26,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
303439,5
1,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
3763322,1
17,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
82691,6
0,4
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
142967,8
0,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1409545,0
6,4
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
426123,5
1,9
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3901147,1
17,7
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
4052328,9
18,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
171660,2
0,8

 

Інформацію оновлено 06 Лютого 2017