Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2010-2012 роках1

 
2010
2011
2012
млн.грн.
у % до підсумку
млн.грн.
у % до підсумку
млн.грн.
у % до підсумку
Промисловість3
8126,5
100,0
10492,7
100,0
11298,2
100,0
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
229,4
2,8
320,9
3,0
153,5
1,4
Переробна промисловість
6581,0
81,0
8465,1
80,7
9145,3
80,9
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
3038,5
37,4
3584,8
34,2
3752,2
33,2
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
114,6
1,4
127,7
1,2
162,9
1,4
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
960,2
11,8
1336,9
12,7
1422,6
12,6
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
3
3
3
3
3
3
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
39,3
0,5
42,6
0,4
57,6
0,5
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
337,0
4,1
416,3
4,0
594,9
5,3
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів
274,2
3,4
502,8
4,8
467,5
4,1
машинобудування
1000,6
12,3
1515,7
14,4
1635,2
14,5
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
90,8
1,1
72,0
0,7
44,8
0,4
виробництво електричного устатковання
22,5
0,3
44,6
0,4
56,5
0,5
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
510,7
6,3
768,0
7,3
749,7
6,6
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
376,6
4,6
631,1
6,0
784,2
7,0
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
779,1
9,6
890,5
8,5
1006,0
8,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
1185,5
14,6
1559,7
14,9
1858,4
16,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
130,6
1,6
147,0
1,4
141,0
1,2

Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності формуються за однорідними видами діяльності), з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».