Головне управління статистики у Волинській областіСтатистичний збірникВитрати та ресурси домогосподарств
Волинської області


(за матеріалами вибіркового обстеження
умов життя домогосподарств)Луцьк - 2015

Головне управління статистики у Волинській областіЗа редакцією  В.О.Грабаровської

Відповідальний за випуск   Л.І.Марченкова


У збірнику наведені підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Волинської області у 2000, 2005, 2013, 2014 роках. Видання містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів і витрат, дані щодо споживання продовольчих та непродовольчих товарів та послуг.
Головне управління статистики
у Волинській області

 • адреса: вул. Шопена, 12, м. Луцьк, 43025, Україна

 • тел/факс:  78-56-71

 • електронна пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

 • веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua
  © Головне управління статистики у Волинській області, 2015
   Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


  ПЕРЕДМОВА

  Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також – дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками.

  У виданні наведені показники диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту. Починаючи з 2007 року в дослідженнях питань нерівності в якості критеріїв застосовуються показники грошових та загальних доходів (грошових доходів з урахуванням вартості оцінки надходжень з особистого підсобного господарства, а також сум безготівкових пільг та субсидій, отриманих від держави, допомог від родичів та інших осіб) на відміну від показників грошових та сукупних витрат, які використовувалися у 1999-2006рр. Стан добробуту окремих верств населення висвітлюється як у групуваннях домогосподарств за рівнем середньодушових показників матеріальної забезпеченості, так і за децильними (10%-ми) групами. Наводиться характеристика споживчих і неспоживчих грошових та сукупних витрат, грошових та сукупних витрат в цілому, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств, а також споживання продуктів харчування у домогосподарствах.

  Звертаємо увагу, що починаючи з 2011р. при розрахунках середньодушових показників, а також показників диференціації населення та домогосподарств за рівнем матеріального добробуту відповідно до сучасної міжнародної практики розпочато використання шкали еквівалентності, яка відображає зменшення мінімально необхідних потреб на одного члена домогосподарства при збільшенні розміру домогосподарства та зміні його складу.

  Розрахунок показників доходів в еквіваленті на одну умовну особу обумовлений існуванням в домогосподарстві умовно-постійних витрат (плата за житло та паливо, товари тривалого користування тощо), тобто спостерігається так звана економія на розмірі домогосподарства. В основу розрахунку доходів на умовну особу покладено еквівалентну шкалу, що застосовується в національній практиці досліджень питань бідності, за якою першому члену домогосподарства присвоюється коефіцієнт 1, а всім іншим – 0,7 (наприклад, домогосподарство з 3-х осіб має в своєму складі 2,4 умовних особи: 1 + 0,7 + 0,7=2,4).

  Дані, наведені у збірнику, містять інформацію вибіркового обстеження, розповсюджену на генеральну сукупність - все населення Волинської області. Основні показники подаються як в цілому по області, так і за місцем проживання (міські поселення, сільська місцевість), за типами домогосподарств тощо.

  У заключній частині вміщені матеріали щодо рейтингу Волинської області серед регіонів України та Поліського економічного району, до складу якого входить Волинь, стосовно основних показників доходів та витрат домогосподарств. В графічному зображенні наведена динаміка росту доходів та витрат з 2000 по 2014 рік як по області, так і в цілому по Україні.

  Наведені окремі стислі методологічні пояснення щодо програми обстеження та визначення головних понять та термінів.

  При підготовці збірника використані дані статистики праці, цін, структурної статистики та матеріали статистичних збірників Державної служби статистики України.

  До відома користувачів: дані в цілому по Україні за 2013 рік у збірнику наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а за 2014 рік, крім того, не врахована частина зони проведення антитерористичної операції.


  СКОРОЧЕННЯ У ЗБІРНИКУ

  % – відсоток

  грн. – гривня

  кг – кілограм

  млн. – мільйон

  шт. – штук  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ВИКОРИСТАНІ У ЗБІРНИКУ

  Тире  (-)                            -  явищ не було;

  Крапки (...)                       -  відомості відсутні;

  Нуль (0; 0,0)                     -  явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що                                        

                                              можуть бути виражені використаними у таблицях

                                              розрядами;

  Символ (х)                        -  заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу;

  “з них”                              -  означає, що наведено не всі доданки загальної суми;

  “у тому числі”                    -  означає, що наведено всі доданки загальної суми.  З М І С Т Стор.
  Передмова................................................................................................................
  3
  Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів і наявністю дітей.................................
  7
  Розподіл домогосподарств з дітьми за кількістю дітей у їх складі...................................
  8
  Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів………….
  9
  Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів………………………
  10
  Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів залежно від кількості дітей у 2014 році…………………………………………………………….…………………...
  11
  Структура грошових витрат домогосподарств........................................................……..
  12
  Структура грошових витрат домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі……………
  13
  Структура грошових витрат домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними грошовими доходами у 2014 році………………………………………………..……………..
  14
  Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів.........
  15
  Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів………………………
  16
  Сукупні витрати домогосподарств по регіонах України у 2014 році……….........................
  17
  Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів залежно від кількості дітей у 2014 році.......................................................................
  18
  Структура сукупних витрат домогосподарств...................................................…..........
  19
  Структура сукупних витрат домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі ..........
  20
  Структура сукупних витрат домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2014 році.................…....................................
  21
  Структура витрат домогосподарств за основними статтями споживчих витрат у 2014 році……………
  22
  Структура грошових доходів домогосподарств.....................................................……….
  23
  Структура грошових доходів домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі.......
  24
  Структура грошових доходів домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними грошовими доходами у 2014 році.................….....................................
  25
  Структура сукупних ресурсів домогосподарств....................................................……...
  26
  Сукупні ресурси домогосподарств по регіонах України у 2014 році….............................
  27
  Структура сукупних ресурсів домогосподарств із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі .......
  28
  Структура сукупних ресурсів домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2014 році.......................................................
  29
  Споживання продуктів харчування у домогосподарствах..........…............................…….
  31
  Споживання продуктів харчування у домогосподарствах із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі........................................................................................................
  31
  Споживання продуктів харчування у домогосподарствах із різними середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2014 році....……..............................................
  32
  Споживання продуктів харчування в домогосподарствах за децильними (10%-ми) групами за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у 2014 році……….
  33
  Грошові витрати домогосподарств по регіонах України у 2014 році...............................
  34
  Рейтинг регіонів України по грошових витратах домогосподарств у 2014 році................
  35
  Грошові доходи домогосподарств по регіонах України у 2014 році ...............................
  36
  Рейтинг регіонів України по грошових доходах домогосподарств у 2014 році.................
  37
  Сукупні витрати домогосподарств по регіонах України у 2014 році................................
  38
  Рейтинг регіонів України по сукупних витратах домогосподарств у 2014 році.................
  39
  Сукупні ресурси домогосподарств по регіонах України у 2014 році................................
  40
  Рейтинг регіонів України по сукупних ресурсах домогосподарств у 2014 році................
  41
  Динаміка грошових витрат домогосподарств...............................................................
  42
  Динаміка грошових доходів домогосподарств………………………………….................................
  42
  Динаміка сукупних  витрат домогосподарств...............................................................
  43
  Динаміка сукупних ресурсів домогосподарств.............................................................
  43
  Структура доходів і витрат населення........................................................................
  44
  Індекси споживчих цін (інфляції) та заробітної плати………………………………………………………...
  45
  Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників.............................
  45
  Методологічні коментарі.....................................................................................……..
  46

  Розподіл домогосподарств за кількістю
  їх членів і наявністю дітей

  (відсотків)
    2000 2005 2013 2014
  всі домогосподарства у тому числі, які проживають всі домогосподарства у тому числі, які проживають всі домогосподарства у тому числі, які проживають всі домогосподарства у тому числі, які проживають
  у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості
  Всі домогосподарства
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  у тому числі складаються з осіб
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  однієї
  17,6
  13,2
  22,3
  20,3
  19,3
  21,4
  18,1
  14,7
  21,8
  18,6
  14,5
  23,2
  двох
  20,3
  16,1
  24,7
  19,1
  15,7
  22,8
  21,1
  23,5
  18,4
  21,6
  18,9
  24,4
  трьох
  17,2
  21,0
  13,1
  22,4
  29,8
  14,6
  25,1
  31,3
  18,4
  23,7
  36,2
  10,0
  чотирьох
  21,4
  30,7
  11,6
  21,8
  25,3
  18,0
  17,5
  16,7
  18,5
  19,7
  17,8
  21,8
  п’ятьох і більше
  23,5
  19,0
  28,3
  16,4
  9,9
  23,2
  18,2
  13,8
  22,9
  16,4
  12,6
  20,6
  Середній розмір домогосподарства, осіб
  3,37
  3,40
  3,33
  3,01
  2,89
  3,14
  3,03
  2,96
  3,11
  3,03
  2,96
  3,11
  Частка домогосподарств з дітьми до 18 років
  50,2
  54,6
  45,5
  48,7
  52,0
  45,2
  48,6
  43,5
  54,1
  48,6
  54,3
  42,3
  Частка домогосподарств без дітей
  49,8
  45,4
  54,5
  51,3
  48,0
  54,8
  51,4
  56,5
  45,9
  51,4
  45,7
  57,7
  Із загальної кількості домогосподарств частка домогосподарств з дітьми у віці, років
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  до 3
  10,6
  11,3
  9,8
  7,8
  7,7
  7,9
  14,8
  12,7
  17,0
  10,8
  12,7
  8,7
  до 7
  20,8
  21,4
  20,1
  15,3
  15,5
  15,2
  25,4
  22,5
  28,5
  24,9
  24,7
  25,0
  до 14
  40,2
  40,3
  40,1
  35,2
  36,5
  33,8
  38,5
  33,2
  44,2
  40,9
  41,5
  40,2
  до 16
  45,0
  48,5
  41,4
  41,7
  43,8
  39,4
  44,5
  39,8
  49,8
  44,0
  46,9
  40,9

  Розподіл домогосподарств з дітьми за кількістю дітей у їх складі

  (відсотків)
    2000 2005 2013 2014
  всі домогосподарства у тому числі, які проживають всі домогосподарства у тому числі, які проживають всі домогосподарства у тому числі, які проживають всі домогосподарства у тому числі, які проживають
  у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості
  Всі домогосподарства з дітьми
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  у тому числі мають дітей
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  одну
  42,1
  50,6
  31,4
  59,7
  65,6
  52,5
  59,8
  60,2
  59,4
  60,4
  70,6
  45,9
  двох
  37,3
  39,5
  34,5
  34,8
  33,5
  36,4
  33,1
  29,8
  35,9
  30,8
  23,9
  40,6
  трьох і більше
  20,6
  9,9
  34,1
  5,5
  0,9
  11,1
  7,1
  10,0
  4,7
  8,8
  5,5
  13,5

  Розподіл населення за рівнем середньодушових
  еквівалентних грошових доходів1

  (відсотків)
    2005 2013 2014
  всі домогосподарства у тому числі, які проживають всі домогосподарства у тому числі, які проживають всі домогосподарства у тому числі, які проживають
  у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості
  Все населення
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  Із середньо-душовими еквівалентними грошовими доходами1 у місяць, грн.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  до 480,0
  87,8
  85,8
  89,8
  0,5
  0,7
  0,3
  1,0
  2,0
  -
  480,1-840,0
  12,2²
  14,2²
  10,2²
  6,0
  5,6
  6,4
  8,2
  4,0
  12,7
  840,1-1200,0
  20,0
  14,4
  25,8
  21,0
  22,2
  19,8
  1200,1-1560,0
  28,2
  24,2
  32,6
  27,2
  27,5
  26,7
  1560,1-1920,0
  21,5
  22,9
  20,0
  18,2
  16,0
  20,5
  1920,1-2280,0
  13,9
  21,2
  6,2
  7,9
  6,8
  9,0
  2280,1-2640,0
  5,7
  6,6
  4,8
  9,5
  12,8
  6,1
  2640,1-3000,0
  2,9
  2,4
  3,5
  2,6
  4,0
  1,1
  3000,1-3360,0
  0,7
  1,0
  0,4
  1,6
  1,2
  2,0
  3360,1-3720,0
  0,2
  0,3
  -
  1,2
  1,0
  1,4
  понад 3720,0
  0,4
  0,7
  -
  1,6
  2,5
  0,7
  Частка населення із середньо-душовими еквівалентними грошовими доходами1 у місяць, нижчими
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  середнього рівня грошових доходів1
  60,7
  59,9
  59,2
  54,7
  57,6
  58,3
  59,5
  57,8
  58,1
  прожиткового мінімуму³
  82,0
  80,6
  83,4
  22,8
  18,2
  27,6
  29,0
  27,3
  30,9

  1У 2005р. в якості критерію диференціації застосовувався показник середньодушових грошових та сукупних витрат.

  2У 2005р. понад 480 грн.

  Середньорічний розмір прожиткового мінімуму у 2005р. - 423 грн., у 2013р. – 1113,67 грн., у 2014р. – 1176 грн. на одну особу на місяць.


  Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових
  еквівалентних грошових доходів1

  (відсотків)
    2005 2013 2014
  всі домогосподарства у тому числі, які проживають всі домогосподарства у тому числі, які проживають всі домогосподарства у тому числі, які проживають
  у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості у міських поселеннях у сільській місцевості
  Всі домогосподарства
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  100,0
  Із середньо- душовими еквівалентними грошовими доходами1 у місяць, грн.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  до 480,0
  79,3
  76,4
  82,7
  0,7
  0,4
  0,9
  0,9
  1,8
  -
  480,1-840,0
  20,7²
  23,6²
  17,3²
  7,0
  7,9
  5,9
  7,4
  5,0
  9,9
  840,1-1200,0
  19,2
  12,9
  26,2
  20,6
  21,5
  19,7
  1200,1-1560,0
  27,7
  24,1
  31,5
  29,6
  27,0
  32,3
  1560,1-1920,0
  19,4
  19,6
  19,1
  16,4
  17,0
  15,8
  1920,1-2280,0
  15,2
  21,6
  8,2
  8,8
  7,5
  10,2
  2280,1-2640,0
  5,5
  6,7
  4,2
  9,1
  11,2
  6,8
  2640,1-3000,0
  3,3
  3,3
  3,4
  2,1
  3,1
  1,0
  3000,1-3360,0
  0,9
  1,2
  0,6
  1,8
  0,9
  2,9
  3360,1-3720,0
  0,3
  0,6
  -
  1,5
  1,9
  1,1
  понад 3720,0
  0,8
  1,7
  -
  1,8
  3,1
  0,3
  Частка домогосподарств із середньодушовими еквівалентними грошовими дохода-ми1 у місяць, нижчими
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  середнього рівня грошових доходів1
  48,9
  47,3
  49,0
  54,6
  55,2
  57,8
  59,8
  57,6
  60,5
  прожиткового мінімуму
  72,2
  68,6
  75,9
  22,3
  18,7
  26,2
  27,2
  26,5
  27,9

  1Див. першу виноску на стор.9.

  2Див. другу виноску на стор.9.

  3Див. третю виноску на стор.9.


  Розподіл домогосподарств
  за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів
  залежно від кількості дітей у 2014 році

  (відсотків)
    Всі домогосподарства Із середньодушовими еквівалентними грошовими доходами у місяць, грн.
  до 480,0 480,1-840,0 840,1-1200,0 1200,1-1560,0 1560,1-1920,0
  Всі домогосподарства
  100,0
  0,9
  7,4
  20,6
  29,6
  16,4
  Всі домогосподарства з дітьми
  100,0
  1,9
  10,1
  26,9
  27,4
  19,7
  Розподіл за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів домогосподарств із дітьми, які мають дітей
   
   
   
   
   
   
  одну
  100,0
  2,2
  3,4
  23,5
  33,8
  20,7
  двох
  100,0
  1,9
  18,7
  32,8
  16,2
  19,9
  трьох і більше
  100,0
  -
  25,5
  29,9
  23,1
  12,3
  Продовження
    Із середньодушовими еквівалентними грошовими доходами у місяць, грн.
  1920,1-2280,0 2280,1-2640,0 2640,1-3000,0 3000,1-3360,0 3360,1-3720,0 понад 3720,0
  Всі домогосподарства
  8,8
  9,1
  2,1
  1,8
  1,5
  1,8
  Всі домогосподарства з дітьми
  7,2
  2,4
  1,6
  0,9
  -
  1,9
  Розподіл за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів домогосподарств із дітьми, які мають дітей
   
   
   
   
   
   
  одну
  8,2
  4,0
  -
  1,5
  -
  2,7
  двох
  5,4
  -
  5,1
  -
  -
  -
  трьох і більше
  6,2
  -
  -
  -
  -
  3,0

   

  Інформацію оновлено 13 Січня 2016