ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ВЕЛИКОГО, СЕРЕДНЬОГО,
МАЛОГО ТА МІКРОПІДПРИЄМНИЦТВА
ВОЛИНІ
2016

Луцьк
2017


Головне управління статистики у Волинській області

За редакцією В.О. Грабаровської

Відповідальна за випуск Л.О. Джигалюк


У статистичному збірнику наведено дані про стан і тенденції розвитку суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва Волинської області у    2016 році. Висвітлено показники кількості підприємств, зайнятості, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) та фінансового стану суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Наведено основні структурні показники діяльності фізичних осіб – підприємців.

Розрахований на широке коло читачів.


Головне управління статистики у Волинській області

адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

телефон: 78-51-51, 28-26-75

факс: 78–56–71

електрона пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua


© Головне управління статистики у Волинській області, 2017
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


Передмова

Статистичний збірник містить інформацію про основні статистичні показники, що характеризують стан та тенденції розвитку великих, середніх, малих та мікропідприємств у 2016 році. Окремі показники наведено у ретроспективі за 2010 – 2016 роки.

Збірник містить дані про основні показники діяльності підприємств і організацій області, які є юридичними особами та здійснюють госпрозрахункову діяльність, незалежно від видів діяльності без урахування діяльності бюджетних установ та банків. Статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств наведено із їх розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства; окремо виділено основні структурні показники діяльності фізичних осіб–підприємців.

Збірник підготовлено на підставі даних:

– державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів, проведеного за фф.№ 1-підприємництво (річна), № 1-підприємництво (коротка) – річна «Структурне обстеження підприємства»;

– державного статистичного спостереження щодо активів, власного капіталу, зобов'язань та фінансових результатів підприємств, проведеного за формами фінансової звітності (без урахування банків та бюджетних установ).

Статистичне спостереження за діяльністю малих підприємств за ф.№ 1-підприємництво (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства» проводиться із застосуванням вибіркового методу спостереження.

Усі статистичні показники у збірнику наведені в цінах і за методологією відповідного року та деталізовані за видами економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД-2010). Класифікація видів економічної діяльності використовується для представлення та аналізу статистичної інформації. З огляду на те, що КВЕД-2010 повністю відповідає європейській класифікації NACE (rev.2, 2006), це робить показники економіки України порівнюваними на міжнародному рівні.

Інформація за видами економічної діяльності наведена з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду діяльності у звітному році, який розраховано відповідно до методики розрахунку основного виду економічної діяльності за допомогою спеціального програмного модуля, затвердженої наказом Держстату від 29.12.2012 № 551.

Статистична інформація також представлена в регіональному аспекті відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 31.10.1997 № 659 (зі змінами).


СКОРОЧЕННЯ:

% – відсоток
грн – гривня
млн – мільйон
млрд – мільярд
р. – рік
тис. – тисяча

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

«з них»,

«у тому числі»

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне
Тире (-) – явищ не було


ЗМІСТ

 
 
Стор.
  Передмова
3
  Скорочення
4
  Умовні позначення
4
  Методологічні пояснення
7
І. ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЇХ РОЗМІРАМИ
 
1.1. Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами
13
1.2. Розподіл основних структурних показників діяльності підприємств за їх розмірами
14
ІІ. КІЛЬКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
 
2.1. Кількість підприємств
15
2.2. Кількість підприємств за видами економічної діяльності
16
2.3. Кількість підприємств у містах і районах
24
ІІІ. ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ
 
3.1. Структурний розподіл зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
27
3.2. Кількість зайнятих працівників за видами економічної діяльності
28
3.3. Кількість зайнятих працівників у містах і районах
36
3.4. Кількість найманих працівників за видами економічної діяльності
38
3.5. Кількість найманих працівників у містах і районах
46
3.6. Витрати на персонал за видами економічної діяльності
48
3.7. Витрати на персонал у містах і районах
56
3.8. Витрати на оплату праці за видами економічної діяльності
58
3.9. Витрати на оплату праці у містах і районах
66
3.10. Відрахування на соціальні заходи за видами економічної діяльності
68
3.11. Відрахування на соціальні заходи у містах і районах
76
ІV. ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ, ТОВАРІВ, ПОСЛУГ
 
4.1. Структура обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами
79
4.2. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності
80
4.3. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у містах і районах
88
V. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
 
5.1.
Фінансові результати діяльності підприємств за їх розмірами
91
5.2. Фiнансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності
92
5.3. Фiнансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році
96
5.4. Фiнансові результати до оподаткування підприємств у містах і районах
99
5.5. Чистий прибуток (збиток) підприємств
100
5.6. Чистий прибуток (збиток) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році
101
5.7. Чистий прибуток (збиток) підприємств у містах і районах
104
5.8. Рентабельність операційної діяльності підприємств
105
5.9. Рентабельність операційної діяльності підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році
106
5.10. Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств у містах і районах
108
5.11. Рентабельність всієї діяльності підприємств
109
5.12. Рентабельність всієї діяльності підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році
110
5.13. Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств у містах і районах
112
5.14. Склад балансу підприємств за видами економічної діяльності у 2016 році
113
VІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ
 
6.1. Основні показники діяльності суб’єктів господарювання
121
6.2. Питома вага кількості суб’єктів господарювання та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) у 2016 році
121
6.3. Основні показники діяльності фізичних осіб – підприємців
122
6.4. Кількість фізичних осіб–підприємців за видами економічної діяльності
123
6.5. Кількість зайнятих працівників у фізичних осіб–підприємців за видами економічної діяльності
127
6.6. Кількість найманих працівників у фізичних осіб–підприємців за видами економічної діяльності
131
6.7. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) фізичними особами – підприємцями за видами економічної діяльності
135
6.8. Основні показники діяльності фізичних осіб–підприємців за видами економічної діяльності у 2016 році
139
VIІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
 
7.1. Кількість підприємств у 2016 році
143
7.2. Кількість зайнятих працівників у 2016 році
145
7.3. Кількість найманих працівників у 2016 році
147
7.4. Витрати на персонал на підприємствах за їх розмірами у 2016 році
149
7.5. Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами у 2016 році
151
7.6. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у 2016 році
153
7.7. Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами у 2016 році
155


МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

У збірнику наведена статистична інформація про діяльність суб’єктів господарювання, які спостерігаються в межах державної статистики підприємств, що враховує вимоги Регламенту Європарламенту та Ради Міністрів ЄС № 295/2008 від 11.03.2008 зі структурної статистики підприємств.

Відповідно до Концепції розвитку державної статистики підприємств України, затвердженої наказом Держкомстату від 28.12.2007 № 478:

державна статистика підприємств – це комплексна, послідовна та узгоджена система статистичних інструментів для отримання, обробки, синтезу та оцінки інформації щодо різних аспектів підприємницької діяльності суб’єктів господарювання секторів нефінансових та фінансових корпорацій, а також відповідна інформаційна база, характерною рисою якої є узгодженість даних із достатньо високим рівнем їх уніфікації.

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

До суб’єктів господарювання належать підприємства – юридичні особи та фізичні особи – підприємці.

Підприємство-юридична особа – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб, але має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.

Фізична особа-підприємець – зареєстрована в установленому порядку фізична особа з метою здійснення підприємницької діяльності.

Статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств за їх розмірами за 2010 – 2016 роки розраховано за критеріями, визначеними у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012, а саме:

Суб'єктами мікропідприємництва є:

– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

– юридичні особи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб'єктами малого підприємництва є:

– фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

– юридичні особи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб'єктами великого підприємництва є юридичні особи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб'єктами середнього підприємництва є інші суб'єкти господарювання.

Фізичні особи–підприємці, відповідно до Господарського кодексу (в редакції від 22.03.2012 року), не можуть бути суб’єктами великого підприємництва.

Фермерське господарство – форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону (регламентовано статтею 1 Закону України «Про фермерське господарство»).

Основний вид економічної діяльності – вид діяльності підприємства, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість. При цьому основний вид економічної діяльності необов’язково має частку 50 або більше відсотків у валовій доданій вартості. На практиці, через складність розрахунку на рівні підприємства показника валової доданої вартості за видами економічної діяльності, для визначення основного виду економічної діяльності застосовують показники:

– обсяг реалізованої продукції (товарів і послуг). Цей показник є найбільш універсальним для різних видів економічної діяльності;

– середня кількість працівників.

Статистичні дані про діяльність суб’єктів малого підприємництва сформовані за інституціональним підходом.

Інституціональний підхід – спосіб узагальнення даних, за яким показники всіх видів економічної діяльності суб’єкта враховуються у зведеннях за тим видом економічної діяльності, який визначено як основний.


Кількість працівників підприємств

Кількість зайнятих працівників визначається з урахуванням штатних, позаштатних і неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників підприємства.

Кількість найманих працівників включає середньооблікову кількість штатних працівників, середню кількість зовнішніх сумісників (працівників, прийнятих за сумісництвом з інших підприємств); середню кількість працівників,

які працюють за цивільно-правовими договарами. Даний показник заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року №286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за №1442/11722 (зі змінами), з якою можна ознайомитися на веб-сайті Держстату України: www.ukrstat.gov.ua (розділ «Звітна документація», підрозділ «Звітно-статистична документація»).


Зайнятість і оплата праці

Кількість зайнятих працівників визначається з урахуванням штатних, позаштатних і неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників підприємства.

Кількість найманих працівників визначається з урахуванням штатних і позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом) працівників підприємства.

Витрати на персонал складаються із:

–   витрат на оплату праці, які уключають нараховану заробітну плату за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальну допомогу, компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці;

–   відрахувань на соціальні заходи, які містять суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників підприємства, що сплачує роботодавець.


Економічна діяльність підприємств

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ.

Обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) сільського господарства, мисливства та надання пов'язаних із ними послуг є вартість реалізованої власної продукції сільського господарства, продукції мисливства, а також як вартість послуг сільськогосподарського характеру та послуг, пов’язаних із мисливством.

Обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) лісового господарства та лісозаготівлі є вартість реалізованої продукції (товарів) та послуг, пов’язаних з веденням лісового господарства та лісозаготівлі.

Обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) добувної промисловості і розроблення кар'єрів; переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря є вартість відвантаженої за межі підприємства готової продукції (робіт, послуг) за ціною продажу.

Обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) водопостачання; каналізації, поводження з відходами у частині водопостачання є вартість реалізованої за межі підприємства готової продукції та послуг за ціною продажу; у частині каналізації – вартість послуг з очищення, оброблення, обслуговування каналізаційних систем; у частині поводження з відходами – вартість послуг зі збирання, оброблення, знищення відходів.

Обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) будівництва є вартість реалізованих будівельних і монтажних робіт, виконаних під час нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення підприємств і ремонту будівель і споруд.       

Обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів є товарооборот, що включає покупну вартість товарів і величину торгової націнки. Послуги з ремонту оцінюються за вартістю наданих послуг.

Обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) діяльності транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності є вартість реалізованих за межі підприємства послуг від усіх видів перевезень; послуг зі зберігання та складування всіх видів товарів на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах тощо без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання; послуг із допоміжного обслуговування транспорту, транспортного оброблення вантажів (вантажно-розвантажувальні роботи); послуг із приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) внутрішньої та міжнародної пошти, включаючи посилки та бандеролі, доставку поштових відправлень кур'єром, доставку державних пенсій та грошових допомог, інших соціальних виплат, надання послуг з оренди абонентських поштових скриньок, приймання передплати та доставку вітчизняних та зарубіжних періодичних друкованих видань; у частині іншої поштової та кур'єрської діяльності – вартість наданих послуг з виймання, перевезення і доставки листів, бандеролей та посилок, що здійснюється іншими суб'єктами господарювання (крім національного оператора поштового зв'язку).

Обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) тимчасового розміщення й організації харчування є товарооборот ресторанів, кафе, барів, їдалень, постачальників послуг мобільного харчування, що включає величину торгової націнки, вартість продуктів, які витрачені на приготування їжі, та вартість придбаних товарів для продажу та вартість наданих послуг готелів, мотелів, будинків відпочинку, турбаз, кемпінгів, інших засобів з тимчасового розміщування.

Обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) таких видів економічної діяльності, як "інформація та телекомунікації"; "операції з нерухомим майном"; "професійна, наукова та технічна діяльність"; "діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування"; "освіта"; "охорона здоров'я та надання соціальної допомоги"; "мистецтво, спорт, розваги та відпочинок"; "надання інших видів послуг", є обсяг реалізованої за межі підприємства продукції (робіт, послуг).

Обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг) фінансової та страхової діяльності (крім банків) є вартість наданих фінансових послуг за умови наявності ліцензій та дозволів на здійснення фінансової діяльності; наявності реєстрації у відповідних реєстрах регуляторних органів у сфері фінансових послуг або перебування на обліку в цих органах (наприклад, діяльність національного оператора поштового зв'язку з надання послуг поштових безготівкових розрахунків).

Обсягом виробленої продукції є вартісна оцінка фактично виробленої підприємством продукції (товарів, послуг), яка включає продукцію, виготовлену і відвантажену (або передбачену для відвантаження) за межі підприємства, продукцію, виготовлену за власний рахунок для інвестування підприємства, а також інші нефінансові доходи.


Фінансові результати та рентабельність підприємств

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства й забезпечують основну частку його доходу.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності підприємств.

Рівень рентабельності усієї діяльності розрахований як відношення чистого прибутку (збитку) до всіх витрат діяльності підприємств.

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток, збиток)  визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків). Дані за 2010 рік перераховано відповідно до методології показника "фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток)", який запроваджено у 2011 р. беручи до уваги наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2011 № 25.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.


Активи, власний капітал і зобов’язання підприємств

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.


1.1. Основні структурні показники діяльності підприємств
за їх розмірами

  2010 2012 2013 2014 2015 2016
Кількість підприємств, одиниць
Всього
5202
5177
5511
5516
5600
5041
у тому числі
 
 
 
 
 
 
великі підприємства всього
7
12
11
10
7
5
на 10 тис. осіб наявного населення
0
0
0
0
0
0
середні підприємства всього
368
349
312
294
288
302
на 10 тис. осіб наявного населення
4
4
3
3
3
3
малі підприємства всього
4827
4816
5188
5212
5305
4734
на 10 тис. осіб наявного населення
47
46
50
50
51
45
з них мікропідприємства всього
3873
3865
4297
4402
4509
3953
на 10 тис. осіб наявного населення
37
37
41
42
43
38
Кількість зайнятих працівників, тис. осіб
Всього
118,1
113,9
108,2
99,6
99,3
99,5
у тому числі
 
 
 
 
 
 
великі підприємства
14,4
24,8
22,3
13,6
9,0
9,7
середні підприємства
67,0
55,7
52,8
54,8
61,3
61,3
малі підприємства
36,7
33,4
33,1
31,2
29,0
28,5
з них мікропідприємства
11,7
11,2
11,9
12,7
12,0
11,5
Кількість найманих працівників, тис. осіб
Всього
116,0
112,0
106,3
97,7
97,1
97,6
у тому числі
 
 
 
 
 
 
великі підприємства
14,4
24,8
22,3
13,6
9,0
9,7
середні підприємства
66,9
55,6
52,8
54,8
61,2
61,3
малі підприємства
34,7
31,6
31,2
29,3
26,9
26,6
з них мікропідприємства
10,7
10,4
11,0
10,9
10,0
9,8
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн.грн
Всього
37912,0
52334,6
56305,5
61422,6
83724,7
104722,7
у тому числі
 
 
 
 
 
 
великі підприємства
15301,9
22956,7
25928,7
30221,8
36793,1
26680,5
середні підприємства
17245,1
22186,2
22082,5
21776,9
33704,2
62073,8
малі підприємства
5365,0
7191,7
8294,3
9423,9
13227,4
15968,4
з них мікропідприємства
1709,4
2180,8
2701,1
3173,8
4484,5
5345,8

1.2. Розподіл основних структурних показників діяльності
підприємств за їх розмірами

(відсотків)
  2010 2012 2013 2014 2015 2016
Кількість підприємств
Всього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
великі підприємства
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
середні підприємства
7,1
6,8
5,7
5,3
5,2
6,0
малі підприємства
92,8
93,0
94,1
94,5
94,7
93,9
з них мікропідприємства
74,5
74,7
78,0
79,8
80,5
78,4
Кількість зайнятих працівників
Всього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
великі підприємства
12,2
21,8
20,6
13,7
9,1
9,8
середні підприємства
56,7
48,9
48,8
55,0
61,7
61,6
малі підприємства
31,1
29,3
30,6
31,3
29,2
28,6
з них мікропідприємства
9,9
9,8
11,0
12,7
12,1
11,6
Кількість найманих працівників
Всього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
великі підприємства
12,4
22,1
21,0
14,0
9,3
10,0
середні підприємства
57,7
49,7
49,7
56,0
63,0
62,8
малі підприємства
29,9
28,2
29,3
30,0
27,7
27,2
з них мікропідприємства
9,2
9,3
10,3
11,2
10,3
10,0

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)

Всього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
у тому числі
 
 
 
 
 
 
великі підприємства
40,4
43,9
46,1
49,2
43,9
25,5
середні підприємства
45,5
42,4
39,2
35,5
40,3
59,3
малі підприємства
14,1
13,7
14,7
15,3
15,8
15,2
з них мікропідприємства
4,5
4,2
4,8
5,2
5,4
5,1

 

Інформацію оновлено 06 Грудня 2017