ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ


ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ ВОЛИНІ
У 2012-2016 РОКАХ

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК


Луцьк
2017


Доходи та витрати населення Волині у 2012-2016 роках,
Статистичний збірник/ Головне управління статистики
у Волинській області – Луцьк, 2017

Адреса: вул. Шопена, 12, м. Луцьк, 43025, Україна

Телефон: 28-26-75

Факс: 78-56-71

Електронна пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

Веб-сайт: www.Iutsk.ukrstat.gov.uaЗа редакцією Л. С. Баранюк
Відповідальна за випуск Л. О. Джигалюк


Скорочення у збірнику:

% – відсоток

в.п. – відсотковий пункт

грн – гривня

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

р. – рік

тис. – тисячаУмовні позначення:

тире (–) – явищ не було

крапки (…) – відомості відсутні

нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами

«у тому числі», «з них» – означає, що підсумок наведених у таблиці даних може бути меншим від загальної сумиВих.№ 08-16/176-17  від 27.10.2017
© Головне управління статистики у Волинській області, 2017
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник «Доходи та витрати населення Волині у 2012-2016 роках» пропонує Вашій увазі показники, що характеризують стан доходів і витрат населення Волині та регіонів України.

Розрахунок доходів та витрат населення базується на міжнародних стандартах Системи національних рахунків, а також Європейської системи національних і регіональних рахунків стосовно визначення доходів та витрат для складання рахунків сектору домашніх господарств, з урахуванням особливостей економіки України та специфіки її первинного обліку та звітності.

Починаючи з даних за 2012 рік, розрахунки здійснено відповідно до «Методологічних положень оновленої версії системи національних рахунків 2008 року» (наказ Держстату України від 17.12.2013 №398).

У збірнику наведено динаміку обсягів та структури основних показників доходів і витрат населення, наявних доходів, а також використані матеріали зі статистики праці, соціальної статистики, статистики цін та обстежень домогосподарств.

За 2016 рік наведено попередні дані, інформація по Україні наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.ЗМІСТ

 
Стор.
Скорочення, умовні позначення…………………………..........
2
Передмова......................................................................................
3
Доходи та витрати населення Волині..........................................
6
 
 
1. Доходи населення та джерела їх надходження
 
1.1. Доходи населення...................................................................
7
1.2. Структура доходів населення за видами..............................
7
1.3. Доходи населення за регіонами України у 2016 році….....
8
1.4. Зміна обсягів доходів населення за регіонами України у 2016 році……………….…………………..……….....
9
1.5. Середньомісячний наявний доход у розрахунку на одну особу за регіонами України у 2016 році…
10
1.6. Структура доходів населення за регіонами України у 2016 році........................................
11
1.7. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у містах і районах...................
12
1.8. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності ...................
13
1.9. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників………………………………………………….
14
1.10. Розподіл штатних працівників за рівнем номінальної заробітної плати у грудні 2015-2016 років......
14
1.11. Індекси номінальної та реальної заробітної плати…...….
15
1.12. Кількість пенсіонерів у містах і районах…….……….….
16
1.13. Середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, в містах і районах…………………….
17
1.14. Середній розмір місячної пенсії ........................................
19
2. Витрати та заощадження і основні напрямки використання коштів
 
2.1. Витрати та заощадження населення....................................
20
2.2. Структура витрат та заощаджень за видами……...............
20
2.3. Витрати населення за регіонами України у 2016 році.......
21
2.4. Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг……………………………………………………….
22
2.5. Індекси споживчих цін за регіонами України……………
24
2.6. Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів залежно від кількості дітей у 2015 році……………………………………………
25
2.7. Структура грошових витрат домогосподарств із різними середньодушовими еквівалентними грошовими доходами у 2015 році………………………………………………....
26
 
 
Методологічні положення.................................................
27

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Доходи населення включають обсяг нарахованих у грошовій та натуральній формі: заробітної плати, прибутку та змішаного доходу, одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних трансфертів.

Заробітна плата є первинним доходом домашніх господарств та являє собою винагороду у грошовій або натуральній формі, яка повинна бути виплачена роботодавцем найманому працівнику за роботу, виконану у звітному періоді.

Прибуток та змішаний дохід – це дохід, який фізичні особи одержують в результаті виробничої діяльності, за виключенням витрат, пов’язаних із її здійсненням.

Доходи від власності – це первинні доходи, які одержують власники фінансових та нефінансових активів (землі, майнових прав і т.д.) від надання їх у користування іншим інстутиційним одиницям. Вони включають: дивіденди, відсотки від акцій, внесків та договорів оренди земельних ділянок та майна; доходи населення від власності на землю; проценти за вкладами, отримані фізичними особами від банків.

Соціальні допомоги – це різні види грошових допомог, які виплачені населенню з державного та місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, коштів підприємств, організацій і профспілок – пенсії, допомоги з непрацездатності, інвалідності, вагітності, по пологах, на дітей у малозабезпечених сім’ях, оплата навчальних відпусток тощо.

Інші одержані поточні трансферти включають поточні виплати населенню в грошовій формі (крім соціальних допомог): страхові відшкодування, виплати одноразової матеріальної допомоги працівникам, компенсації тощо.

Соціальні трансферти в натуральній формі визначаються вартістю товарів та послуг, які надають домашнім господарствам безкоштовно або за економічно незначущими цінами органи загального державного управління і некомерційні організації, що обслуговують домашні господарства (НКОДГ).

Витрати населення включають: витрати на придбання товарів та послуг; сплачені доходи від власності; поточні податки на доходи, майно та інші поточні трансферти.

Заощадження, у частині нагромадження нефінансових активів, включають нагромадження основного капіталу та приріст запасів матеріальних оборотних коштів.

Наявний дохід – це максимальний обсяг доходів, які можуть бути використані домашніми господарствами на придбання споживчих товарів та оплату послуг. Вони включають заробітну плату, прибуток, змішаний дохід, сальдо доходів від власності, соціальні допомоги, інші одержані поточні трансферти за виключенням сплачених, зокрема поточних податків на доходи та майно.

Реальний наявний дохід – це наявний дохід, що визначений з урахуванням цінового фактору.

Номінальна заробітна плата – нарахування працівникам у грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпрацьований час. Вона включає обов’язкові відрахування із заробітної плати працівників: податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Індекс номінальної заробітної плати характеризує зміну номінальної заробітної плати у звітному періоді порівняно з базисним. У зв’язку зі зміною в організації спостереження з 2010 року безпосереднє порівняння даних з відповідними даними попередніх років є некоректним. Розрахунки, наведені в таблицях, здійснено на базі співставної сукупності за допомогою ланцюгового індексу.

Індекс реальної заробітної плати характеризує зміну купівельної спроможності номінальної заробітної плати у звітному періоді порівняно з базисним. Розраховується шляхом ділення індексу нарахованої номінальної заробітної плати, яка визначена без урахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору за певний період, на індекс споживчих цін за той же період.

Домогосподарство - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких з цих стосунків або бути і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи (стаття 1 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення»).

Грошові доходи домогосподарств складаються із суми грошових та натуральних (у грошовій оцінці) надходжень, одержаних членами домогосподарства у вигляді оплати праці (за винятком прибуткового податку та обов’язкових відрахувань), доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, продажу акцій та інших цінних паперів, надходжень від продажу нерухомості, особистого та домашнього майна, худоби, продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та в порядку самозаготівель, пенсій, стипендій, соціальних допомог (пільг та субсидій готівкою на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії та палива, компенсаційних виплат за невикористане право на санаторно-курортне лікування, за пільговий проїзд окремих категорій громадян тощо), грошових допомог від родичів та інших осіб, а також інших грошових доходів.


Доходи та витрати населення Волині

За попередніми даними доходи населення Волині у 2016р. становили 39,3 млрд.грн, або 2,0% від загальної суми доходів населення України. Приріст доходів населення області відносно 2015р. становив 18,3%, тоді як у цілому в державі – 15,4%.

Наявний дохід населення, який може бути використаний населенням для придбання товарів та послуг, заощадження та нагромадження, склав 29,5 млрд.грн і зріс на 16,8% в порівнянні з попереднім роком, реальний наявний дохід (визначений з урахуванням цінового фактору) – на 3,2%.

За розрахунками, у 2016р. один мешканець нашої області отримав в середньому 28,3 тис.грн, що на 20,5% менше, ніж в середньому по Україні. Лишається суттєвою диференціація між регіонами України за показником середньомісячного наявного доходу на одну особу. Волинь займає 20 місце в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції), а серед областей Західного регіону випереджає Тернопільську (26,9 тис.грн), Чернівецьку (26,8 тис.грн) і Закарпатську (25,0 тис.грн) області.

В структурі доходів волинян найбільшу частку, як і раніше, займає дохід від держави у формі соціальної допомоги і трансфертів (40,1%), на заробітну плату припадає 34,0% і понад чверть населення заробляє підприємницькою діяльністю або використовуючи свою власність.

Слід зазначити, що у структурі доходів населення в минулому році частка заробітної плати збільшилась на 1,9 в.п., а в абсолютних розмірах – зросла на 25,3%.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника області у 2016 році збільшилась на 23,0% в порівнянні з 2015р. і становила 4047 грн (в Україні – відповідно на 23,5% і 5183 грн). За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Тернопільську, Херсонську Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.

Обсяг витрат волинян становив 43,8 млрд.грн, або 2,2% від загальної суми витрат населення України і зріс на 9,3% порівняно з 2015 роком (в Україні 2020,8 млрд.грн і на 17,3%).

В структурі витрат і заощаджень відбулося зменшення витрат на придбання товарів і послуг на 9,0 в.п. проти 2015р.

Суттєвий вплив на витрати населення мають інфляційні процеси. На споживчому ринку області у 2016р. індекс споживчих цін становив 111,8%, в країні – 112,4%.

Заощадження населення області продовжують скорочуватись і у 2016 році мали від’ємне значення (–4,4 млрд.грн). Причиною такого зменшення заощаджень стала недостатня кількість доходів, внаслідок чого населення змушене використовувати заощадження минулих періодів, щоб підтримати споживання.

1.1. Доходи населення

(млн.грн)
  2012 2013 2014 2015 2016
Всього
25741
26907
27986
33250
39319
Заробітна плата
8197
8607
9013
10664
13357
Прибуток і змішаний дохід
5236
5446
6176
7764
9046
Доходи від власності, одержані
1015
998
1080
1070
1141
Соціальні допомоги та інші

 одержані поточні трансферти

11293
11856
11717
13752
15775
у тому числі
 
 
 
 
 
соціальні допомоги
6158
6726
6941
7588
8109
Наявний дохід, всього
19546
20609
20985
25259
29496
у розрахунку на одну особу, грн
18806,9
19804,9
20137,2
24222,3
28312,5

1.2. Структура доходів населення за видами

(відсотків до загального обсягу доходів)
  2012 2013 2014 2015 2016
Заробітна плата
31,8
32,0
32,2
32,1
34,0
Прибуток та змішаний доход
20,3
20,2
22,1
23,3
23,0
Доходи від власності, одержані
3,9
3,7
3,8
3,2
2,9
Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти
44,0
44,1
41,9
41,4
40,1
у тому числі
 
 
 
 
 
соціальні допомоги
23,9
25,0
24,8
22,8
20,6

 

Інформацію оновлено 31 Жовтня 2017