ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІСТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИКНАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ВОЛИНІЛуцьк
2018Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Волинській області
За редакцією Л. Баранюк

Відповідальна за випуск C. Щербакова
У статистичному збірнику вміщено дані про стан і розвиток наукової та інноваційної діяльності на Волині у 2017 році порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники про кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, фінансові показники наукової та інноваційної діяльності, впровадження інновацій на промислових підприємствах. Також включено дані регіонів України.

Розрахований на широке коло читачів.
Головне управління статистики

у Волинській області© Головне управління статистики у Волинській області, 2018
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерелоПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність на Волині" містить основні статистичні дані, що характеризують науковий потенціал, результати роботи наукових організацій, стан інноваційної діяльності.

У збірнику наведені дані про чисельність та характеристику наукового потенціалу, обсяги фінансування наукових досліджень і розробок, інноваційну активність підприємств, витрати на інноваційну діяльність та джерела їх фінансування.

Збірник складається з трьох розділів: «Наукова діяльність», «Інноваційна діяльність» та «Наукова та інноваційна діяльність в Україні».

До видання включено розділ "Методологічні пояснення" для роз’яснення окремих методологічних положень, що використовувались при складанні і розробці статистичної звітності.

Окремі показники є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях, деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.

При підготовці збірника використано дані державних статистичних спостережень за формами № 3-наука "Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок" та № 1-інновація "Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства".

У збірнику інформація наведена в розрізі міст, районів, видів діяльності, галузей наук, секторів діяльності. Видання доповнено графіками та діаграмами, що дають наочне уявлення про наведену інформацію.

У розділі «Наукова та інноваційна діяльність в Україні» дані за 2015-2017 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Усі вартісні показники наводяться у фактичних цінах.СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток
грн. – гривня
млн. – мільйон
од – одиниця
тис. – тисяча


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) –  явищ не було;
Крапки (…) –  відомості відсутні;
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами;
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу;
«у тому числі»,        «з них» – означає, що наведено не всі доданки загальної суми.

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.ЗМІСТ

  Передмова........................................................................................
3
  Скорочення…………………………………………………………………..………………………………..
3
  Умовні позначення.............................................................................
3
  І. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.................................................................
6
1.1. Кількість працівників, задіяних у виконанні  наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу.....................................................
7
1.2. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за секторами діяльності .....................................................
7
1.3. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за рівнем освіти….
7
1.4. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за рівнем освіти за секторами діяльності у 2017 році.............
8
1.5. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за галузями наук….…………………………………………………..…..………....
8
1.6. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за галузями наук за секторами діяльності у 2017 році...…..……
9
1.7. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, у містах і районах……………………………………...............................
9
1.8. Кількість дослідників, які здійснювали наукові дослідження і розробки, за рівнем освіти………
9
1.9. Кількість дослідників, які здійснювали наукові дослідження і розробки,  за галузями наук………
10
1.10. Кількість дослідників, які здійснювали наукові дослідження і розробки, за віком………
10
1.11. Джерела фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок…………
11
1.12. Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок за секторами діяльності…………………………………………………..………….
11
1.13. Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт за джерелами………………………………….…………………
12
1.14. Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок  у містах і районах……………………………………………………………………..…
13
1.15. Валові витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат за секторами діяльності у 2017 році…………….……………………
13
1.16. Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат ………………
13
1.17. Внутрішні витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами  робіт та галузями наук…………………………..…………….…………………………
14
1.18. Внутрішні  поточні витрати на виконання наукових досліджень та розробок за видами  робіт.……………......................................................
14
1.19. Внутрішні поточні витрати на виконання наукових досліджень та розробок за видами робіт за секторами діяльності………….......................
15
1.20. Внутрішні поточні витрати на виконання наукових досліджень та розробок за видами робіт у містах і районах........................................
15
  ІІ. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.......................................................
16
2.1.
Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств……
17
2.2. Питома вага промислових підприємств, що займались інноваціями..………
17
2.3. Інноваційна діяльність промислових підприємств за напрямами проведених інновацій…………
18
2.4. Кількість підприємств, що придбали машини, обладнання та програмне забезпечення...………
18
2.5. Кількість інноваційно активних промислових підприємств за напрямами проведених інновацій за видами діяльності у 2017 році........................
19
2.6.
Кількість інноваційно активних промислових підприємств за напрямами проведених інновацій у містах і районах у 2017 році..…………………….……...
20
2.7.
Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації…….……
20
2.8. Кількість підприємств, що впроваджували інновації, та їх питома вага у загальній кількості обстежених……………………………………………………………………
21
2.9. Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами…...............
21
2.10. Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами за видами діяльності у 2017 році…………………….……………………….
22
2.11. Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами у містах і районах у 2017 році………………………………………………...
22
2.12. Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності…………………
23
2.13. Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності та видами діяльності у 2017 році.........................................
23
2.14. Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності у містах і районах у 2017 році……………………………………………….….
24
2.15. Впровадження інновацій на промислових підприємствах…………………………
24
2.16. Кількість впроваджених нових технологічних процесів та найменувань інноваційних видів продукції………………………………………………………………….……
25
2.17. Кількість впроваджених інновацій на промислових підприємствах у містах і районах у 2017 році…………………….……………………………………………….…
25
2.18. Кількість впроваджених інновацій на промислових підприємствах за видами діяльності у 2017 році…………………………………………..………………………..
26
2.19. Обсяг реалізованої інноваційної продукції…………………………….................…
27
2.20. Реалізація інноваційної продукції у містах і районах у 2017 році……..…….
27
2.21. Реалізація інноваційної продукції за видами діяльності у 2017 році….……
28
  ІІІ. НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ…...........
29
3.1. Організації, які здійснювали наукові дослідження і розробки………………..
29
3.2. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок……………
30
3.3. Фінансування внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок…………………
31
3.4. Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств України………………………………
32
3.5. Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2017 році ..…..………..
33
3.6. Впровадження інновацій на промислових підприємствах у 2017 році…….
34
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ…………………………...........................
35

І. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На підприємствах та в організаціях, які здійснювали наукові дослідження і розробки, кількість виконавців таких робіт на кінець 2017р. становила 314 працівників (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру), з них 88,2% – дослідники, 8,9% – техніки, 2,9% – допоміжний персонал. Серед виконавців наукових досліджень і розробок питома вага докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук) становила 52,6%, у т.ч. серед дослідників – 59,6%.

Найбільше наукових працівників області було задіяно у виконанні науково-дослідних робіт у галузі суспільних наук – 28,7%. Кожен четвертий виконавець працював у галузі природничих наук, 24,2% – технічних та 22,0% – сільськогосподарських наук.

Загальний обсяг внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок власними силами підприємств та організацій області склав 18,4 млн.грн, з якого 56,5% становили витрати на оплату праці. Найбільшу частину (46,3%) загального обсягу внутрішніх витрат спрямовано на виконання науково-технічних (експериментальних) розробок, 32,7% – фундаментальних, 21,0% – прикладних наукових досліджень.

На фінансування діяльності підприємств та організацій у галузі технічних  наук направлено 48,0% загального обсягу внутрішніх витрат, у галузі природничих наук – 22,5%, сільськогосподарських – 16,8%, суспільних – 12,7%.

За рахунок власних коштів підприємств профінансовано 43,6% наукових досліджень і розробок, коштами державного та місцевого бюджетів – 56,0%.

 

1.1. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових
досліджень і розробок, за категоріями персоналу

(на кінець року; осіб)
 
2016 2017
Всього
258
314
дослідники
211
277
техніки
41
28
допоміжний персонал
6
9

 

1.2. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових
досліджень і розробок, за секторами діяльності

(на кінець року; осіб)
 
Рік Всього З них
дослідники техніки допоміжний персонал
Всього
2016
258
211
41
6
 
2017
314
277
28
9
за секторами діяльності
державний
2016
47
31
11
5
 
2017
46
28
13
5
підприємницький
2016
61
43
17
1
 
2017
59
43
12
4
вищої освіти
2016
150
137
13
 
2017
209
206
3

 

1.3. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових
досліджень і розробок, за рівнем освіти

(на кінець року; осіб)
 
2016 2017
Всього
258
314
мають вищу освіту
252
308
з них
 
 
доктори наук
17
30
доктори філософії (кандидати наук)
79
135
магістри (спеціалісти)
145
137
бакалаври (молодші бакалаври, молодші спеціалісти)
11
6
інші рівні освіти
6
6

 

1.4. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових
досліджень і розробок, за рівнем освіти за секторами
діяльності у 2017 році

 

 (на кінець року; осіб)
  Всього У тому числі мають освіту
вищу з них інші рівні освіти
доктори наук доктори філософії (кандидати наук) магістри (спеціа-лісти) бакалаври (молодші бакалаври, молодші спеціалісти)
Всього
314
308
30
135
137
6
6
за секторами діяльності
державний
59
56
11
43
2
3
підприємницький
46
43
1
1
40
1
3
вищої освіти
209
209
29
123
54
3

 

1.5. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових
досліджень і розробок, за галузями наук

(на кінець року; осіб)
 
2016 2017
Всього
258
314
за галузями наук
 
 
природничих
77
79
технічних
43
76
сільськогосподарських
69
69
суспільних
69
90

 

Інформацію оновлено 26 Жовтня 2018