ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІСТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИКНАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ВОЛИНІЛуцьк – 2016Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Волинській області


За редакцією Л.С.Баранюк

Відповідальна за випуск C. О. Щербакова
Статистичний збірник містить основні показники, що характеризують сучасний стан наукової та інноваційної діяльності на Волині. Також включено дані інших областей, що характеризують науковий потенціал за регіонами України.

Розрахований на широке коло читачів.
Головне управління статистики
у Волинській області
© Головне управління статистики у Волинській області, 2016
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерелоПЕРЕДМОВА

У запропонованому статистичному збірнику наведені статистичні дані про характеристику наукового потенціалу, обсяги та джерела фінансування наукових досліджень і розробок, витрати на їх виконання, обсяги та структуру виконаних наукових та науково-технічних робіт, основні показники, що характеризують стан інноваційної діяльності: статистичні дані про інноваційну активність промислових підприємств за напрямами проведених інновацій, обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності, обсяг фінансування за джерелами, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нових технологічних процесів, освоєння інноваційної продукції.

Збірник складається з трьох розділів: «Наукова діяльність», «Інноваційна діяльність» та «Міжрегіональні співставлення».

Дані у збірнику наведено в розрізі міст, районів, видів економічної діяльності, галузей та секторів науки. Видання доповнено графіками та діаграмами, що дають наочне уявлення про подану інформацію.

Наводиться розділ «Методологічні пояснення» для роз’яснення окремих положень, що використовувались при складанні і розробці статистичної звітності.СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток
грн. – гривня
млн. – мільйон
од – одиниця
тис. – тисяча


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) –  явищ не було;
Крапки (…) –  відомості відсутні;
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами;
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу;
«у тому числі», «з них» – означає, що наведено не всі доданки загальної суми.

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.КОРОТКІ ПОЯСНЕННЯ ДО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ

До наукових та науково-технічних робіт відносяться фундаментальні і прикладні дослідження, науково-технічні розробки та науково-технічні послуги.

Фундаментальні дослідження – це експериментальні або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їхнього взаємозв’язку. Результатом їх виконання є гіпотези, теорії, методи тощо. Фундаментальні дослідження можуть закінчуватись рекомендаціями щодо проведення прикладних досліджень для визначення можливостей практичного використання одержаних наукових результатів, науковими публікаціями тощо.

Прикладні дослідження – це оригінальні дослідження, які здійснюються для отримання нових знань, але призначені головним чином для здійснення конкретної практичної мети чи завдання. Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв’язання проблем, сформульованих раніше.

Науково-технічні розробки – це систематичні роботи, що базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень і/чи практичного досвіду, та направлені на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці роботи можуть бути також спрямовані на значне вдосконалення об’єктів, що вже існують. До обсягу розробок включені проектно-конструкторські і технологічні роботи, роботи по створенню дослідних зразків (партій) виробів (продукції), а також проектні роботи для будівництва.

До науково-технічних послуг належить діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування та супутня діяльність, що сприяє впровадженню у виробництво науково-технічних розробок, інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань. З 2006 року організації та підприємства, які виконують лише науково-технічні послуги, звіт не складають.

При формуванні інформації за секторами наук:

– до академічного сектора включаються дані організації, підпорядкованих національним академіям: Академії наук України; Українській академії аграрних наук, Академії медичних наук; Академії педагогічних наук, Академії мистецтв та Академії правових наук України;

– до галузевого сектора відносяться організації різних галузей економіки, які виконують наукові та науково-технічні роботи;

– до сектора вищої освіти включені дані вищих навчальних закладів, які мають спеціалізовані підрозділи (науково-дослідні частини, науково-дослідні лабораторії тощо), а також які виконують науково-технічні роботи на кафедрах;

– до заводського сектора входять дані науково-дослідних та конструкторських підрозділів на промислових підприємствах.

Обсяг фінансування – це кошти організацій, що звітує на погашення внутрішніх витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт з усіх джерел (бюджету, коштів вітчизняних та іноземних замовників, власних коштів та ін.).

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт визначається як сума вартості всіх виконуваних робіт протягом звітного року власними силами наукових організацій за прямими договорами без податку на додану вартість (без урахування робіт, виконаних співвиконавцями). При цьому, обсяг робіт, що фінансуються з бюджету, наводиться на основі даних кошторису, за договірними роботами – на основі акту здавання-приймання. Якщо робота не була закінчена, врахована та її частина, яка була виконана у звітному році як проміжний етап.

Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт – це фактичні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт (за собівартістю) у звітному періоді незалежно від джерела надходження коштів, уключаючи як поточні, так і капітальні витрати (за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів). У зазначений обсяг витрат не включаються витрати на виконання робіт (послуг), що не є науково-технічними, а також платні послуги населенню.

Кількість працівників основної діяльності – це загальна кількість працівників організації, зайнятих в основному чи допоміжному видах діяльності, який класифікується за кодом 72 КВЕД–2010.

При розподілі працівників наукових організацій за категоріями персоналу:

до категорії «дослідники» – віднесені наукові та інженерно-технічні працівники, які професійно займаються науковими дослідженнями та розробками і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також адміністративно-управлінський персонал, що здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують наукові дослідження і розробки);

– до категорії «техніки» – віднесені працівники, основні функції яких вимагають володіння технічними знаннями та досвіду в одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або гуманітарних наук, які беруть участь у виконанні наукових досліджень та розробок, виконуючи технічні функції, як правило, під керівництвом дослідників (підготовку комп’ютерних програм; виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів з архівів і бібліотек, виконання експериментів, випробовувань і аналізів, реєстрацію вимірювань, проведення розрахунків, підготовку креслень та схем, проведення статистичних обстежень тощо).

Інноваційно активні промислові підприємства – це підприємства, які займались інноваційною діяльністю.

Під інноваційною діяльністю розуміють усі наукові, технологічні, організаційні, фінансові і комерційні дії, що реально приводять до здійснення інновацій або задумані з цією метою. До інноваційної діяльності також входять дослідження і розробки, не пов’язані прямо з підготовкою конкретної інновації.

Під впровадженням інновацій розуміють введення у вживання будь-якого нового або значно вдосконаленого продукту (товару, послуги) або процесу, нового методу маркетингу чи нового організаційного методу в діяльності підприємства, організації робочих місць або зовнішніх зв’язків. Інноваційну продукцію поділяють на нову для ринку та нову для підприємства.

Інновація є новою для ринку, коли підприємство, що впровадило інновацію першим виводить її на свій ринок. Під ринком розуміють уявлення самого підприємства про ринок, де воно діє, і який може складатися з власне підприємства, що звітує, в сукупності з її конкурентами, можливо, з урахуванням географічного аспекту чи типової серії продуктів. Під географічним аспектом мається на увазі ринок, до якого можуть входити як вітчизняні, так і міжнародні підприємства.

Мінімальний рівень новизни для зарахування будь-якої зміни до категорії “інновація” визначається як нове для підприємства. Продукт вже може використовуватись (виготовлятися) на інших підприємствах, але якщо він є новим або істотно поліпшеним для даного підприємства, то така зміна розглядається для нього як інновація.

Інноваційна продукція – це продукція, яка є новою або значно удосконаленою в частині її властивостей або способів використання. Новими продуктами вважаються товари та послуги, що суттєво відрізняються своїми характеристиками або призначенням від продуктів, що виготовлялися підприємством раніше. Значні покращення можуть здійснюватися за рахунок змін в матеріалах, компонентах та інших характеристиках виробів, що покращують їхні властивості. Сюди включаються значні вдосконалення в технічних характеристиках, компонентах і матеріалах, у вбудованому програмному забезпеченні та інших функціональних характеристиках.ЗМІСТ

  Передмова.......................................................................................
3
  Скорочення……………………………………………………………………………………………………….
3
  Умовні позначення..............................................................................
3
  І. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ...................................................................
6
1.1. Чисельність працівників наукових організацій за категоріями персоналу...
7
1.2. Розподіл чисельності працівників основної діяльності за категоріями персоналу...................
7
1.3. Чисельність працівників наукових організацій (підприємств) за секторами наук……………
8
1.4. Чисельність працівників наукових організацій (підприємств) за галузями наук………...............
8
1.5. Чисельність працівників наукових організацій (підприємств) у містах і районах….…………………
9
1.6. Розподіл чисельності працівників наукових організацій (підприємств) за секторами наук і категоріями персоналу у 2015 році....…………..…..…..…....
9
1.7. Розподіл чисельності працівників наукових організацій (підприємств) за галузями наук і категоріями персоналу у 2015 році................................
10
1.8. Розподіл чисельності працівників наукових організацій (підприємств) за категоріями персоналу у містах і районах у 2015 році.............................
10
1.9. Фінансування наукових та науково-технічних робіт за секторами наук…….
11
1.10. Фінансування наукових та науково-технічних робіт за галузями наук…...
11
1.11. Фінансування наукових та науково-технічних робіт у містах і районах......
12
1.12. Розподіл фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами та видами робіт у 2015 році…………………………………….…………..…...
12
1.13. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за видами робіт………………………...
13
1.14. Розподіл обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за видами робіт……
13
1.15. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за секторами наук…………………………...
14
1.16. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за галузями наук………………………………
14
1.17. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), у містах і районах…………….………………
15
1.18. Розподіл обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за секторами наук і видами робіт у 2015 році.…………
15
1.19. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за видами робіт і галузями наук у 2015 році.………
16
1.20. Розподіл обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), у містах і районах за видами робіт у 2015 році..……....
16
1.21. Валові витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт……...…
17
1.22. Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за видами робіт……….....
17
1.23. Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за секторами наук……….
17
1.24. Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за галузями наук………...
18
1.25. Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, у містах і районах…….…
18
1.26. Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт……………..…………
18
1.27. Кількість друкованих робіт……………………………………….………………………………...…
19
1.28. Міжнародне співробітництво наукових організацій………………………….…………..
19
  ІІ. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ..........................................................
20
2.1.
Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств……...
21
2.2. Питома вага промислових підприємств, що займались інноваціями………....
21
2.3. Кількість інноваційно активних промислових підприємств за основними видами економічної діяльності…………………….............................................
22
2.4. Кількість інноваційно активних промислових підприємств у містах і районах………………………
23
2.5. Інноваційна активність промислових підприємств за напрямами проведених інновацій……………………………………………………………........................
23
2.6.
Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації………..……
24
2.7.
Кількість підприємств, що впроваджували інновації, та їх питома вага у загальній кількості обстежених…………………………………………………………………….…
24
2.8. Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності за джерелами….........
25
2.9. Розподіл загального обсягу інноваційних витрат за напрямами................
25
2.10. Частка витрат на інноваційну діяльність за напрямами витрат……………….…
26
2.11. Розподіл загального обсягу інноваційних витрат за напрямами та основними видами економічної діяльності у 2015 році............................
26
2.12. Розподіл загального обсягу інноваційних витрат у містах і районах у 2015 році………………….
27
2.13. Впровадження інновацій на промислових підприємствах……………….……………
27
2.14. Кількість впроваджених нових технологічних процесів та найменувань інноваційних видів продукції……………………………………………………………………………
28
2.15. Кількість впроваджених нових технологічних процесів, придбано нових технологій за основними видами економічної діяльності у 2015 році……..…
28
2.16. Кількість впроваджених нових технологічних процесів, придбано нових технологій у містах і районах у 2015 році………………………………………………..……
29
2.17. Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції за основними видами економічної діяльності у 2015 році…………………………..……
29
2.18. Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції у містах і районах у 2015 році……………………………………………………………………..….…
30
2.19. Обсяг реалізованої інноваційної продукції…………………………………………….....…
30
2.20. Обсяг реалізованої інноваційної продукції за основними видами економічної діяльності у 2015 році…………………………….………..……………………….
30
2.21. Обсяг реалізованої інноваційної продукції у містах і районах у 2015 році..
31
2.22. Розподіл обсягу реалізованої інноваційної продукції за основними видами економічної діяльності…………………………………………………………………………………….
31
  ІІІ. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ СПІВСТАВЛЕННЯ ..........................................
32
3.1. Організації, які виконують наукові та науково–технічні роботи, за регіонами України………………
32
3.2. Чисельність працівників наукових організацій (підприємств) за регіонами України……………
33
3.3. Обсяг наукових та науково–технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за регіонами України.......................
34
3.4. Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств України…………
35
3.5. Інноваційна діяльність промислових підприємств за регіонами України   у 2015 році ..…
36
3.6. Впровадження інновацій на промислових підприємствах за регіонами України у 2015 році…….
37
  КОРОТКІ ПОЯСНЕННЯ ДО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ............................
38


І. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Науковою та науково-технічною діяльністю в 2015р. займались 10 організацій та підприємств, з них 70,0% розташовані в м. Луцьку.

Кількість працівників основної діяльності наукових установ на кінець 2015р. становила 188 осіб,  серед них 1 доктор і 18 кандидатів наук. Крім того 229 осіб залучено до наукової діяльності за сумісництвом, в т.ч. 27 докторів та 101 кандидат наук.

У 2015р. витрати організацій на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами становили 17,7 млн.грн (проти 12,3 млн.грн у 2014р.). Понад 40% витрат профінансовано за кошти держбюджету. Найбільше бюджетних коштів направлено в галузь природничих наук (47,5%), в галузь суспільних і технічних наук – 45,3% і 7,2% відповідно.

Основним напрямком наукових робіт були науково-технічні розробки, обсяг яких становив 7,0 млн.грн (3,1 млн.грн у 2014р.). Майже всі вони проводились у галузі технічних наук, понад 90% – у секторі заводської науки.

Фундаментальних досліджень виконано на 3,7 млн.грн (проти 3,3 млн.грн у 2014р.). Найбільше цих досліджень виконано в галузі суспільних та природничих наук – 54,8% і 38,1% відповідно. Понад 60% робіт належало вищим навчальним закладам.

Прикладних досліджень власними силами виконано на 3,1 млн.грн. Більшість цих досліджень (45,3%) виконувалось вищими навчальними закладами, 37,6% – науковими установами академічного профілю, решта – організаціями галузевого профілю.

Науковими організаціями виконано 169 наукових та науково-технічних робіт (у 2014р. – 210), з них 49 спрямовані на створення нових методів, 4 – видів техніки, інноваційну спрямованість мали 4 роботи.

Підприємства і організації, які виконували наукові та науково-технічні роботи, до Державного департаменту інтелектуальної власності подали 50 заявок на видачу охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, отримали – 34 охоронних документів (в 2014р. – відповідно 46 і 45).

Одним з об’єктивних показників результативності наукової діяльності є кількість опублікованих робіт. У 2015р. надруковано 4,0 тис. робіт (що на 7,4% менше ніж у 2014р.),  в т.ч. 1,1 тис. робіт – це статті у наукових фахових журналах, 183 – монографії, підручники, навчальні посібники. Майже всі наукові публікації підготовлені вищими навчальними закладами.

Продовжується робота щодо налагодження зв’язків із закордонними науковими організаціями. Торік число науковців, які виїжджали за межі України з метою стажування, навчання, підвищення кваліфікації становили 24 особи, для проведення наукових досліджень – 2 особи. З метою участі в міжнародних семінарах, конференціях тощо було здійснено 26 виїздів за кордон і проведено 40 таких заходів науковими організаціями та установами в Україні. На виконання наукових робіт отримано 12 грантів від міжнародних фондів.1.1. Чисельність працівників наукових організацій за категоріями персоналу

(осіб)
  2010 2013 2014 2015
Працівники основної діяльності
352
263
170
188
дослідники
184
140
102
120
техніки
109
84
43
46
допоміжний персонал
33
11
9
5
інші
26
28
16
17
Кількість спеціалістів, які виконують наукові та науково-технічні роботи
293
224
145
166
з нихмають науковий ступінь
доктора наук
1
1
кандидата наук
22
19
15
18

1.3. Чисельність працівників наукових організацій (підприємств)
за секторами наук

(осіб)
  2010 2013 2014 2015
Всього
352
263
170
188
Наукові установи академічного профілю
114
62
62
62
Організації галузевого профілю
144
134
62
75
Інші сектори наук (вищі навчальні заклади, заводська наука)
94
67
46
51

1.4. Чисельність працівників наукових організацій (підприємств)
за галузями наук

(осіб)
  2010 2013 2014 2015
Всього
352
263
170
188
Природничі науки
175
116
72
95
Технічні науки
132
100
69
65
Суспільні науки (соціологічні, економічні та педагогічні)
45
47
29
28

1.5. Чисельність працівників наукових організацій (підприємств)
у містах і районах

(на кінець року; осіб)
  2010 2013 2014 2015
Волинська область
352
263
170
188
м.Луцьк
240
201
110
127
Інші райони
112
62
60
61

1.9. Фінансування наукових та науково-технічних робіт за секторами наук

(тис.грн)
  2010 2013 2014 2015
Всього
19848,0
20409,9
12276,7
17749,7
Наукові установи академічного профілю
3471,4
3167,6
3058,4
2042,6
Організації галузевого профілю
5758,5
6733,6
2697,7
4766,1
Інші сектори наук (вищі навчальні заклади; заводська наука)
10618,1
10508,7
6520,6
10941,0

1.10. Фінансування наукових та науково-технічних робіт за галузями наук

(тис.грн)
  2010 2013 2014 2015
Всього
19848,0
20409,9
12276,7
17749,7
Природничі науки
5673,1
5991,0
3647,0
4580,4
Технічні науки
12356,9
11561,1
5834,3
9593,4
Суспільні науки (соціологічні, економічні та педагогічні)
1818,0
2857,8
2795,4
3575,9

 

Інформацію оновлено 15 Вересня 2016