ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІСТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИКНАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ВОЛИНІЛуцьк – 2015Державна служба статистики України

Головне управління статистики у Волинській області


За редакцією Л.С.Баранюк

Відповідальна за випуск А.Є.Грошовик


Статистичний збірник містить основні показники, що характеризують сучасний стан наукової та інноваційної діяльності на Волині, підготовку наукових кадрів, створення та використання передових технологій в області. Також включено дані інших областей, що характеризують науковий потенціал за регіонами України.


Головне управління статистики

у Волинській області© Головне управління статистики у Волинській області, 2015
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

У запропонованому статистичному збірнику наведені статистичні дані про спеціалістів, що мають науковий ступінь, їх підготовку аспірантурою та докторантурою, основні статистичні дані про чисельність наукових кадрів та характеристику наукового потенціалу, обсяги та джерела фінансування наукових досліджень і розробок, витрати на їх виконання, обсяги та структуру виконаних наукових та науково-технічних робіт, основні показники, що характеризують стан інноваційної діяльності: статистичні дані про інноваційну активність промислових підприємств за напрямами проведених інновацій, обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності, обсяг фінансування за джерелами, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нових технологічних процесів, освоєння інноваційної продукції, створення та використання передових технологій.

Збірник складається з п’яти розділів: «Наукові кадри вищої кваліфікації», «Наукова діяльність», «Інноваційна діяльність», «Створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності» та «Міжрегіональні співставлення».

Дані у збірнику наведено в розрізі міст, районів, видів економічної діяльності, галузей та секторів науки. Видання доповнено графіками та діаграмами, що дають наочне уявлення про подану інформацію.

Наводиться розділ «Методологічні пояснення» для роз’яснення окремих положень, що використовувались при складанні і розробці статистичної звітності.СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток
грн. – гривня
млн. – мільйон
од – одиниця
тис. – тисяча


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) –  явищ не було;
Крапки (…) –  відомості відсутні;
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами;
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу;
«у тому числі», «з них» – означає, що наведено не всі доданки загальної суми.

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.КОРОТКІ ПОЯСНЕННЯ ДО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ

Дисертація (лат. dissertatio – дослідження, міркування) – наукова кваліфікаційна праця, що пройшла попередню експертизу і подана до захисту на здобуття наукового ступеня в спеціалізованій ученій раді.

Кандидатська дисертація має містити результати проведених досліджень та отримані автором нові науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі науки.

Докторська дисертація має містити не захищені раніше наукові положення та отримані автором нові науково обґрунтовані результати у певній галузі науки, які у сукупності розв’язують важливу наукову або науково-прикладну проблему.

Спеціалісти, що мають науковий ступінь кандидата чи доктора наук – це спеціалісти, які здобули науковий ступінь в спеціалізованій ученій раді, в результаті захисту кандидатської чи докторської дисертації.

До наукових та науково-технічних робіт відносяться фундаментальні і прикладні дослідження, науково-технічні розробки та науково-технічні послуги.

Фундаментальні дослідження – це експериментальні або теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їхнього взаємозв’язку. Результатом їх виконання є гіпотези, теорії, методи тощо. Фундаментальні дослідження можуть закінчуватись рекомендаціями щодо проведення прикладних досліджень для визначення можливостей практичного використання одержаних наукових результатів, науковими публікаціями тощо.

Прикладні дослідження – це оригінальні дослідження, які здійснюються для отримання нових знань, але призначені головним чином для здійснення конкретної практичної мети чи завдання. Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв’язання проблем, сформульованих раніше.

Науково-технічні розробки – це систематичні роботи, що базуються на існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень і/чи практичного досвіду, та направлені на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці роботи можуть бути також спрямовані на значне вдосконалення об’єктів, що вже існують. До обсягу розробок включені проектно-конструкторські і технологічні роботи, роботи по створенню дослідних зразків (партій) виробів (продукції), а також проектні роботи для будівництва.

До науково-технічних послуг належить діяльність у галузі науково-технічної інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного консультування та супутня діяльність, що сприяє впровадженню у виробництво науково-технічних розробок, інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань. З 2006 року організації та підприємства, які виконують лише науково-технічні послуги, звіт не складають.

При формуванні інформації за секторами наук:

– до академічного сектора включаються дані організації, підпорядкованих національним академіям: Академії наук України; Українській академії аграрних наук, Академії медичних наук; Академії педагогічних наук, Академії мистецтв та Академії правових наук України;

– до галузевого сектора відносяться організації різних галузей економіки, які виконують наукові та науково-технічні роботи;

– до сектора вищої освіти включені дані вищих навчальних закладів, які мають спеціалізовані підрозділи (науково-дослідні частини, науково-дослідні лабораторії тощо), а також які виконують науково-технічні роботи на кафедрах;

– до заводського сектора входять дані науково-дослідних та конструкторських підрозділів на промислових підприємствах.

Обсяг фінансування – це кошти організацій, що звітує на погашення внутрішніх витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт з усіх джерел (бюджету, коштів вітчизняних та іноземних замовників, власних коштів та ін.).

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт визначається як сума вартості всіх виконуваних робіт протягом звітного року власними силами наукових організацій за прямими договорами без податку на додану вартість (без урахування робіт, виконаних співвиконавцями). При цьому, обсяг робіт, що фінансуються з бюджету, наводиться на основі даних кошторису, за договірними роботами – на основі акту здавання-приймання. Якщо робота не була закінчена, врахована та її частина, яка була виконана у звітному році як проміжний етап.

Витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт – це фактичні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт (за собівартістю) у звітному періоді незалежно від джерела надходження коштів, уключаючи як поточні, так і капітальні витрати (за винятком суми амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів). У зазначений обсяг витрат не включаються витрати на виконання робіт (послуг), що не є науково-технічними, а також платні послуги населенню.

Кількість працівників основної діяльності – це загальна кількість працівників організації, зайнятих в основному чи допоміжному видах діяльності, який класифікується за кодом 72 КВЕД–2010.

При розподілі працівників наукових організацій за категоріями персоналу:

– до категорії «дослідники» – віднесені наукові та інженерно-технічні працівники, які професійно займаються науковими дослідженнями та розробками і безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, продуктів, процесів, методів та систем, а також адміністративно-управлінський персонал, що здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують наукові дослідження і розробки);

– до категорії «техніки» – віднесені працівники, основні функції яких вимагають володіння технічними знаннями та досвіду в одній чи декількох сферах природничих, технічних, суспільних або гуманітарних наук, які беруть участь у виконанні наукових досліджень та розробок, виконуючи технічні функції, як правило, під керівництвом дослідників (підготовку комп’ютерних програм; виконання бібліографічного пошуку та відбір відповідних матеріалів з архівів і бібліотек, виконання експериментів, випробовувань і аналізів, реєстрацію вимірювань, проведення розрахунків, підготовку креслень та схем, проведення статистичних обстежень тощо).

Інноваційно активні промислові підприємства – це підприємства, які займались інноваційною діяльністю.

Підприємство (організація) вважається інноваційним, якщо воно впровадило будь-яку інновацію за період часу, визначений при обстеженні.

Під інноваційною діяльністю розуміють усі наукові, технологічні, організаційні, фінансові і комерційні дії, що реально приводять до здійснення інновацій або задумані з цією метою. До інноваційної діяльності також входять дослідження і розробки, не пов’язані прямо з підготовкою конкретної інновації.

Під впровадженням інновацій розуміють введення у вживання будь-якого нового або значно вдосконаленого продукту (товару, послуги) або процесу, нового методу маркетингу чи нового організаційного методу в діяльності підприємства (організації), організації робочих місць або зовнішніх зв’язків. Інноваційну продукцію поділяють на нову для ринку та нову для підприємства.

Інновація є новою для ринку, коли підприємство (організація), що впровадило інновацію першим виводить її на свій ринок. Під ринком розуміють уявлення самого підприємства (організації) про ринок, де воно діє, і який може складатися з власне підприємства, що звітує, в сукупності з її конкурентами, можливо, з урахуванням географічного аспекту чи типової серії продуктів. Під географічним аспектом мається на увазі ринок, до якого можуть входити як вітчизняні, так і міжнародні підприємства.

Мінімальний рівень новизни для зарахування будь-якої зміни до категорії “інновація” визначається як нове для підприємства (організації). Продукт вже може використовуватись (виготовлятися) на інших підприємствах (організаціях), але якщо він є новим або істотно поліпшеним для даного підприємства (організації), то така зміна розглядається для нього як інновація.

Інноваційна продукція – це продукція, яка є новою або значно удосконаленою в частині її властивостей або способів використання. Новими продуктами вважаються товари та послуги, що суттєво відрізняються своїми характеристиками або призначенням від продуктів, що виготовлялися підприємством (організацією) раніше. Значні покращення можуть здійснюватися за рахунок змін в матеріалах, компонентах та інших характеристиках виробів, що покращують їх властивості. Сюди включаються значні вдосконалення в технічних характеристиках, компонентах і матеріалах, у вбудованому програмному забезпеченні та інших функціональних характеристиках.

До обсягу інноваційної продукції віднесена вищезазначена продукція, що впроваджувалася у виробництво протягом останніх трьох років і реалізована на вітчизняному ринку.

Загальна сума витрат на інновації складається з поточних і капітальних витрат, направлених на: виконання досліджень і розробок; придбання нових технологій, виробниче проектування, інші види підготовки виробництва для випуску нових продуктів, впровадження нових методів їхнього виробництва; придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів, пов’язаних із упровадженням інновацій; маркетинг, рекламу та інші витрати. До загальної суми витрат на інновації віднесено витрати які здійснили підприємства (організації) на впровадження інновацій як нових для підприємства (організації) так і нових для ринку, у тому числі на: внутрішні науково-дослідні роботи (НДР), придбання результатів НДР, машин, обладнання та програмного забезпечення, інших зовнішніх знань та інші витрати.

Під передовими технологіями розуміють технології і технологічні процеси, що включають машини, апарати, устатковання і прилади, засновані на мікроелектроніці або керовані за допомогою комп’ютера і використовуються при проектуванні, виробництві або обробці продукції.

Під створенням технології розуміють розробку технічної документації, робочих креслень, виготовлення необхідного устатковання, випробовування та приймання її в установленому порядку.

Технологія вважається створеною і дані про неї включаються у звіт лише при успішному завершенні випробовувань і при наявності позитивного рішення про приймання у звітному році.

Під використанням технології розуміють її впровадження та промислову експлуатацію. Технологія вважається використовуваною і дані про неї включаються у звіт лише за умови її промислової експлуатації, результатом якої є випуск продукції, надання послуг (одержання чи обробка інформації тощо).

Під новими технологіями для України розуміють технології, що не мають вітчизняних аналогів.

Під принципово новими розуміють технології, які створені вперше і мають якісно нові характеристики, розроблені на основі новітніх наукових знань, за своїм технічним рівнем перевищують кращі вітчизняні й іноземні аналоги та спроможні забезпечити передові позиції на світовому ринку наукомісткої продукції.

Винаходи, корисні моделі, промислові зразки мають патентну чистоту. Під патентною чистотою розуміють властивість технологій та/або їх складових бути вільно використаними в певній державі без загрози порушення чинних на її території охоронних документів (патентів) на ОПІВ, які належать третім особам.

Патентна чистота визначена згідно з чинними охоронними документами (патентами) на ці об’єкти та нормативно-правовими актами держави (держав), де планується використання зазначених технологій та їх складових, а також відповідно до конкретного періоду часу, обумовленого строком дії охоронних документів (патентів) на складові технологій на території такої держави (держав).

Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології. Об’єктом винаходу (корисної моделі) може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо) або процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбовування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності. Об’єктом раціоналізаторської пропозиції може бути матеріальний об'єкт або процес.ЗМІСТ

  ПЕРЕДМОВА......................................................................................................
3
  СКОРОЧЕННЯ……………………………………………………………………………………….…
3
  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ.....................................................................................
3
  І.НАУКОВІ КАДРИ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ.......................................................
7
1.1.
Діяльність докторантури та аспірантури...............................................................
8
1.2. Кількість докторантів та аспірантів за галузями наук..............................................
8
1.3. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за вченими званнями..…………………………
9
1.4. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за віком............................................
9
1.5. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за вченим званням та статтю станом на 31 грудня 2014 року.……………………..…………………………………………………………………………..
10
1.6. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за віком та статтю станом на 31 грудня 2014 року
11
1.7. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за статтю..........................................
12
1.8. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за галузями наук……………………….…......
12
1.9. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за галузями наук станом на 31 грудня 2014 року…
13
1.10. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за типами організацій……………………..….
13
1.11. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за середнім віком на момент отримання диплома за галузями наук та статтю станом на 31 грудня 2014 року………
14
1.12. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за середнім часом роботи над дисертацією за галузями наук та статтю станом на 31 грудня 2014 року………………....
15
  ІІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ................................................................................
16
2.1. Чисельність працівників наукових організацій за категоріями персоналу..................
18
2.2. Розподіл чисельності працівників основної діяльності за категоріями персоналу..........................................................................................................
18
2.3. Чисельність працівників наукових організацій (підприємств) за секторами наук………
19
2.4. Чисельність працівників наукових організацій (підприємств) за галузями наук………..
19
2.5. Чисельність працівників наукових організацій (підприємств) у містах і районах….……
20
2.6. Розподіл чисельності працівників наукових організацій (підприємств) за секторами наук і категоріями персоналу у 2014 році....…………..…..………………………………………..…....
20
2.7. Розподіл чисельності працівників наукових організацій (підприємств) за галузями наук і категоріями персоналу у 2014 році.............................................................
21
2.8. Розподіл чисельності працівників наукових організацій (підприємств) за категоріями персоналу у містах і районах у 2014 році............................................
21
2.9. Фінансування наукових та науково-технічних робіт за секторами наук…………………….
22
2.10. Фінансування наукових та науково-технічних робіт за галузями наук…………………...…
22
2.11. Фінансування наукових та науково-технічних робіт у містах і районах....................
22
2.12. Джерела фінансування наукових та науково-технічних робіт.................................
23
2.13. Розподіл фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами та видами робіт у 2014 році…………………………………….……………………………………………………..…...
23
2.14. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за видами робіт……………………………………………………………..…...
24
2.15. Розподіл обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за видами робіт…………………………………………..…..…
24
2.16. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за секторами наук……………………………………………………………...
25
2.17. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за галузями наук………………………………………………………………….
25
2.18. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), у містах і районах…………….……………………………………………..…
26
2.19. Розподіл обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за секторами наук і видами робіт у 2014 році.…
26
2.20. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за видами робіт і галузями наук у 2014 році.…………….......
27
2.21. Розподіл обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), у містах і районах за видами робіт у 2014 році.
27
2.22. Валові витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт………………………..…
28
2.23. Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за видами робіт………………………………………......
28
2.24. Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за секторами наук…………………………………….….
28
2.25. Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, за галузями наук………………………………………....
29
2.26. Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, у містах і районах……………………………………….…
29
2.27. Кількість виконаних наукових та науково-технічних робіт…………………………..………..……
29
2.28. Кількість друкованих робіт……………………………………….…………………………………………….…….…
30
2.29. Міжнародне співробітництво наукових організацій…………………………………….………………..
30
  ІІІ. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.......................................................................
31
3.1.
Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств…………………..….
32
3.2. Питома вага промислових підприємств, що займались інноваційною діяльністю………
32
3.3. Кількість інноваційно активних промислових підприємств за основними видами економічної діяльності…………………….......................................................................
33
3.4. Кількість інноваційно активних промислових підприємств у містах і районах……………
34
3.5. Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації............................
34
3.6.
Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості...................
35
3.7.
Розподіл обсягу фінансування інновацій за основними видами економічної діяльності………………………......................................................................................
35
3.8. Розподіл обсягу фінансування інновацій у містах і районах………………….…………….....….
36
3.9. Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості............................................
36
3.10. Загальний обсяг інноваційних витрат за напрямами витрат  та основними видами економічної діяльності у 2014 році.......................................................................
37
3.11. Загальний обсяг інноваційних витрат у містах і районах у 2014 році………………………..
37
3.12. Впровадження нових технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів продукції у промисловості……………………………………………………………………….……………….….….
38
3.13. Впровадження нових технологічних процесів, інноваційних видів  продукції, придбання нових технологій за основними видами промислової діяльності у 2014 роц ……………………………………
38
3.14. Впровадження нових технологічних процесів, інноваційних видів продукції, придбання нових технологій у містах і районах у 2014 році……………………………………....
39
3.15. Обсяг реалізованої інноваційної продукції………………………………………………..…………….....…
39
3.16. Обсяг реалізованої інноваційної продукції за основними видами економічної діяльності у 2014 році……………………………………………………………………………………………………….
40
3.17. Обсяг реалізованої інноваційної продукції у містах і районах у 2014 році................
40
  IV. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ..........................................................
41
4.1. Кількість підприємств, які використовували передові технології у виробництві, за терміном упровадження, у містах і районах у 2014 році………………………………………….....
42
4.2. Кількість використаних передових технологій за видами за терміном упровадження у 2014 році……………………………………………………………………………………………………………………….…
42
  V. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ СПІВСТАВЛЕННЯ ...........................................................
43
5.1. Розподіл докторів та кандидатів наук за регіонами України…………….........................
43
5.2. Організації, які виконують наукові та науково–технічні роботи, за регіонами України………………………………………………………………………………………………………….…………...……..
44
5.3. Чисельність працівників наукових організацій (підприємств) за регіонами України….
45
5.4. Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій (підприємств), за регіонами України................................................….
46
5.5. Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств України…………
47
5.6. Інноваційна діяльність промислових підприємств за регіонами України у 2014 році..
48
5.7. Впровадження нових технологічних процесів, інноваційних видів продукції, придбання нових технологій за регіонами України у 2014 році…………………………………..
49
5.8. Кількість підприємств, які займалися створенням і використанням передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності, використанням раціоналізаторських пропозицій за регіонами України у 2014 році…………………………….
50
5.9. Кількість створених передових технологій за регіонами України у 2014 році……………
51
5.10. Кількість використаних передових технологій та раціоналізаторських пропозицій, кількість авторів ОПІВ та раціоналізаторських пропозицій за регіонами України у 2014 році ……………
52
  КОРОТКІ ПОЯСНЕННЯ ДО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ..........................................
53


І. НАУКОВІ КАДРИ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Станом на 31 грудня 2014р. в різних сферах економічної діяльності області працювало 1227 спеціалістів з науковими ступенями (майже на 4,0% більше, ніж на 31 грудня 2013р.), у тому числі докторів наук – 101 особа, кандидатів наук – 1126 осіб. Понад 90,0% докторів та кандидатів наук працювали у вищих навчальних закладах, зокрема, у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки більше половини, Луцькому національному технічному університеті – понад чверть.

У 2014р. диплом, що підтверджує науковий ступінь отримала 61 особа, з них 9 докторів та 52 кандидата наук. Серед нових науковців 47,5% працювали у галузі суспільних наук, 19,7% – гуманітарних, по 14,8% – технічних та природничих та по 1,6% у медичних та сільськогосподарських. Середній вік докторів наук на момент отримання диплома становив 48 років, кандидатів наук – 34 роки. Для написання докторської дисертації витрачено в середньому 8 років, для написання кандидатської дисертації чоловіки витратили 7 років, а жінки 5.

Із загального числа науковців 60,3% мали вчене звання професора, доцента або старшого наукового співробітника. Чисельність доцентів зросла проти 31.12.2013 на 5,9%, число професорів на 7,7%, а старших наукових співробітників навпаки знизилось на 18,2%.

На 31 грудня 2014р. понад 78,0% науковців обіймали посаду викладача університету та вищого навчального закладу, середнього навчального закладу, 17,2% перебували на посадах керівників підприємств, установ, організацій або виробничих та інших основних та функціональних підрозділів; майже 93,0% науковців працювали у вищих та інших навчальних закладах, 3,1% – у лікувальних закладах.

Серед спеціалістів вищої кваліфікації спостерігається позитивна тенденція збільшення кількості жінок, так протягом останніх чотирьох років їх кількість зросла на 37,8%  і становила 707 осіб.

За результатами наукової діяльності майже 70,0% науковців мали наукові праці, що вийшли у фахових виданнях і 3,5% виступали у ролі авторів (співавторів) у заявках на отримання охоронного документу на об’єкт права інтелектуальної власності.

1.1. Діяльність докторантури та аспірантури

(на кінець року; осіб)
  2000 2010 2012 2013 2014
Кількість установ, що мають докторантуру, одиниць
1
2
2
2
2
Кількість докторантів
16
23
21
21
21
Прийом до докторантури1
5
7
7
6
6
Випуск із докторантури1
2
6
9
6
6
у тому числі з захистом дисертації
4
4
1
3
Кількість установ, що мають аспірантуру, одиниць
2
2
2
2
2
Кількість аспірантів
311
450
462
432
407
Прийом до аспірантури1
104
134
122
107
106
Випуск із аспірантури1
80
86
99
118
127
у тому числі з захистом дисертації
40
35
35
43
36
_____________

1 За рік.

1.2. Кількість докторантів та аспірантів за галузями наук

 (на кінець року; осіб)
  Докторанти Аспіранти
2000 2010 2012 2013 2014 2000 2010 2012 2013 2014
Всього
16
23
21
21
21
311
450
462
432
407
Фізико-математичні
2
1
1
15
19
23
19
24
Хімічні
11
7
9
9
9
Біологічні
1
16
12
16
19
18
Технічні
1
1
2
3
75
72
70
70
71
Історичні
1
4
2
2
18
30
26
24
22
Економічні
3
3
2
3
49
63
63
47
43
Філософські
3
7
8
7
11
8
Філологічні
4
4
6
6
6
55
60
57
56
51
Географічні
1
5
21
24
19
15
Юридичні
8
40
31
31
21
Педагогічні
2
6
6
4
3
16
42
40
41
41
Медичні
9
Культурологія1
4
17
15
11
16
Психологічні
4
1
3
4
10
21
31
25
25
Соціологічні
2
1
Політичні
1
2
20
22
23
20
Фізичне виховання і спорт
3
1
1
1
11
16
27
27
23
_____________

1 У 2000р. мистецтвознавство.

1.3. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за вченими званнями1

(осіб)
  Спеціалісти, що мають науковий ступінь
доктора наук кандидата наук
2000 2010 2012 2013 2014 2000 2010 2012 2013 2014
Всього
44
79
89
93
101
514
876
1031
1094
1126
у тому числі мають

вчене звання

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
академіка
9
12
16
16
14
2
4
4
3
3
члена-кореспондента
7
10
13
12
13
5
6
6
8
8
професора
29
55
69
64
69
14
13
13
14
15
доцента
12
19
14
25
29
240
447
551
586
618
старшого наукового співробітника
3
2
2
15
13
13
11
9

_____________________

1 До 2011р. – станом на 1 жовтня, з 2012р. – на 31 грудня.

1.4. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за віком1

(осіб)
  Спеціалісти, що мають науковий ступінь
доктора наук кандидата наук
2000 2010 2012 2013 2014 2000 2010 2012 2013 2014
Всього
44
79
89
93
101
514
876
1031
1094
1126
у тому числі

у віці, років

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 30
43
77
81
94
99
31–40
1
9
13
15
17
140
304
376
386
386
41–50
8
18
20
19
22
153
221
261
298
324
51–55
6
13
11
13
13
60
108
131
121
124
56–60
12
7
9
13
15
39
54
78
86
91
61–70
10
21
22
21
22
58
75
70
78
69
71 і старшому
7
11
14
12
12
21
37
34
31
33

_____________________

1 Див. виноску до табл.1.3

1.7. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за статтю1

(осіб)
  Фахівці, що мають науковий ступінь
доктора наук кандидата наук
2000 2010 2012 2013 2014 2000 2010 2012 2013 2014
Всього
44
79
89
93
101
514
876
1031
1094
1126
Чоловіки
37
60
62
62
63
302
382
423
447
457
Жінки
7
19
27
31
38
212
494
608
647
669

___________________

1 Див. виноску до табл.1.3

1.8. Розподіл спеціалістів з науковими ступенями за галузями наук1

(осіб)
  Спеціалісти, що мають науковий ступінь
доктора наук кандидата наук
2000 2010 2012 2013 2014 2000 2010 2012 2013 2014
Всього
44
79
89
93
101
514
876
1031
1094
1126
Фізико-математичні
6
9
11
9
12
41
69
79
85
85
Хімічні
1
3
3
3
2
11
23
22
23
23
Біологічні
3
3
3
4
22
42
43
43
46
Геологічні
2
2
2
2
3
Технічні (в тому

числі архітектура)

8
13
12
13
12
76
117
146
156
163
Сільського-

сподарські

2
1
1
1
1
34
30
31
31
24
Історичні
3
4
6
7
9
48
58
59
58
58
Економічні
3
12
14
18
17
36
106
137
148
158
Філософські
2
3
3
4
5
22
27
29
30
29
Філологічні
6
8
11
12
12
70
118
139
138
145
Географічні
2
4
4
4
4
16
34
37
39
43
Юридичні
1
1
1
1
1
2
30
38
49
54
Педагогічні
5
6
8
7
8
77
101
122
129
126
Медичні
4
3
2
2
2
30
34
43
44
45
Ветеринарні
1
1
1
2
1
3
3
4
Мистецтвознавство
1
9
10
13
16
Психологічні
3
3
3
3
12
27
34
40
43
Політичні
1
2
3
3
4
1
10
14
17
16
Соціологічні
1
3
5
5
Фізичне виховання

і спорт

1
1
1
2
10
38
40
40
41
Державне

управління

1
1
1
Національна

безпека

1
1
2
1

____________________

1 Див. виноску до табл. 1.3

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2015