ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ВОЛИНІ
ЗА 2009 – 2011 РОКИСТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИКм. Луцьк 2013Валовий регіональний продукт Волині за 2009 – 2011 роки,

Статистичний збірник/ Головне управління статистики у Волинській області – Луцьк, 2013
За редакцією В.О.Грабаровської

Відповідальний за випуск Л.О.Джигалюк
Адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

Телефон: 78-51-56

Факс: 78-56-71

Електронна пошта: Lutsk@Lutsk.ukrstat.gov.ua

Веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua

 

Вих.№268-03/13 від 11.06.2013

 

© Головне управління статистики у Волинській області, 2013
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник «Валовий регіональний продукт Волині за 2009-2011 роки» містить розроблені Державним комітетом статистики України основні макроекономічні показники економічної діяльності країни та Волині – валовий регіональний продукт, випуск товарів та послуг, валову додану вартість.

В основу визначення показників покладено виробничий метод, методологія розрахунків якого розроблена відповідно до Системи національних рахунків (CHP’93), Європейської Системи національних та регіональних рахунків (ESA’95) та з урахуванням набутого досвіду практичної роботи Департаменту макроекономічної статистики.

У збірнику наведено дані щодо обсягів створеного у кожному регіоні України валового регіонального продукту та валової доданої вартості. Вміщено інформацію щодо випуску та валової доданої вартості області за видами економічної діяльності, динаміки випуску та валової доданої вартості.

 

 

Умовні позначення, які використані у збірнику:

 


МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

На регіональному рівні узагальнюючим показником, який характеризує рівень розвитку економіки до 2004 року вважалась валова додана вартість, з 2004 року – валовий регіональний продукт (ВРП).

Валовий регіональний продукт у ринкових цінах визначається як сума валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності в основних цінах, включаючи чисті податки на продукти.

Показниками, які застосовуються при визначенні ВРП виробничим методом є випуск, проміжне споживання, валова додана вартість, оплата послуг фінансових посередників, податки та субсидії на продукти.

Випуск – це вартість товарів і послуг, які є результатом виробничої діяльності одиниць – резидентів у звітному періоді.

У відповідності з прийнятими в CHP’93 критеріями, випуск включає:

–  усі товари, незалежно від їх використання (як товари поставлені іншим одиницям, котрі їх не виробляють, так і товари вироблені для власного кінцевого споживання або нагромадження, включаючи приріст запасів матеріальних оборотних коштів у виробника);

–  послуги надані іншим інституційним одиницям, зокрема, неринкові послуги органів державного управління і некомерційних організацій;

–  побутові і домашні послуги (приготування їжі, прибирання, догляд за дітьми тощо), які надаються найманою домашньою прислугою, що оплачується;

–  умовно-обчислена вартість послуг по проживанню у власному житлі.

Для оцінки випуску за видами економічної діяльності використовуються основні ціни, тобто вартість, яку виробник отримує за одиницю товару чи послуги, за виключенням податків на продукти і включаючи субсидії на продукти.

Ринкові ціни застосовуються для оцінки випуску товарів та послуг в цілому по економіці. Вони включають податки на продукти за виключенням субсидій на продукти.

Проміжне споживання включає витрати на товари та послуги, які використані інституційними одиницями для виробничих потреб (сировину паливо, енергію, поточний ремонт, послуги транспорту, фінансових установ тощо).

До складу проміжного споживання входять також витрати по забезпеченню належних умов праці та професійній підготовці працівників за рахунок коштів підприємств, на купівлю продуктів харчування та медикаментів медичними установами, витрати військових формувань на озброєння, харчування та обмундирування, витрати на відрядження за виключенням добових.

Валова додана вартість (ВДВ) відображає додатково створену вартість у процесі виробництва і визначається як різниця між вартістю вироблених (випуск) і вартістю повністю використаних у процесі виробництва товарів і послуг (проміжне споживання).

Валова додана вартість в основних цінах розраховується як різниця між випуском та проміжним споживанням кожного виду економічної діяльності, зменшена на величину оплати послуг фінансових посередників. Вона містить у собі первинні доходи, що створюються  учасниками виробництва.

Оплата послуг фінансових посередників визначається як різниця між доходами від власності, одержаними фінансовими посередниками (за виключенням чистого доходу, одержаного від інвестування їх власних коштів) і відсотками, сплаченими їхніми кредиторами. Через неможливість розподілу по видах економічної діяльності цей показник враховується як проміжне споживання умовної одиниці. Підсумок валової доданої вартості по економіці регіону в цілому коригується на величину непрямо вимірюваних послуг фінансового посередництва зі знаком мінус.

Податки на продукти – це податки, які справляються пропорційно кількості або вартості товарів і послуг, вироблених, реалізованих або імпортованих виробничою одиницею-резидентом. До них відносяться податок на додану вартість, акцизний збір, імпортні та експортні мита, податок з реклами, готельний збір, єдиний податок на підприємницьку діяльність, митні збори, відрахування від плати за транзит природного газу, нафти та аміаку через територію України тощо.

Субсидії на продукти – це перш за все, субсидії, які надаються пропорційно кількості або вартості продуктів та послуг, реалізованих на внутрішньому ринку або експортованих виробничою одиницею-резидентом. Вони включають відшкодування із державного та місцевих бюджетів підприємствам у порядку державного регулювання цін на сільськогосподарську та іншу продукцію. Другий різновид таких субсидій призначається для покриття поточних збитків підприємств (зокрема, житлово-комунального господарства, установ культури тощо), поліпшення їх фінансового становища шляхом поповнення оборотних коштів або компенсації окремих витрат.

Чисті податки – це податки на продукти за виключенням субсидій на продукти.


ЗМІСТ

 
Стор.
Передмова
3
Основні соціально-економічні показники Волинської області
11
Індекси основних соціально-економічних показників
12
Валовий регіональний продукт України та Волинської області
15
Валовий регіональний продукт за 2009 рік
16
Випуск товарів та послуг за 2009 рік
18
Валовий регіональний продукт за 2010 рік
19
Випуск товарів та послуг за 2010 рік
21
Валовий регіональний продукт за 2011 рік
22
Випуск товарів та послуг за 2011 рік
24
Валова додана вартість України та Волинської області
29
Валова додана вартість по регіонах України
30
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу по регіонах України
31
Індекси фізичного обсягу по регіонах України
32
Випуск товарів та послуг по регіонах України
33
Випуск товарів та послуг Волині за видами економічної діяльності
37
Валова додана вартість Волині за видами економічної діяльності
38
Індекси фізичного обсягу випуску та валової доданої вартості Волині за видами економічної діяльності
39
Частка Волині в загальному обсязі випуску та валової доданої вартості України за видами економічної діяльності
40
Методологічні пояснення
41

Валовий регіональний продукт та валова додана вартість Волині

Обсяг валового регіонального продукту, створеного у Волинській області у 2011р. становив 17,6 млрд.грн. Частка області у загальному обсязі валового регіонального продукту України складала 1,4%, проти 1,3% у 2010 році. Волинь займає лише 24 місце в Україні по ВРП. У 2010 -2011 році спостерігалося зростання обсягу ВРП по регіонах України проти 2009 року, коли в Україні відбувався спад.

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу дорівнював 17 тис.грн., а по відношенню до середнього показника в Україні становив лише 59,6%. За обсягами валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу область посіла 22 місце серед регіонів України, а серед областей Поліського регіону – третє.

Основною складовою валового регіонального продукту є валова додана вартість. У 2011 році цей показник складав 16,2 млрд.грн., а індекс фізичного обсягу у порівняних цінах становив 104,8% проти 99,4% у 2010 році (по Україні – 104,4% проти 103,4%).

В структурі ВДВ пріоритетними є такі види економічної діяльності як торгівля, сільське господарство та промисловість.

Вклад області в загальне виробництво валової доданої вартості України впродовж останніх трьох років становив 1,4%. За цим показником Волинь випереджає лише Тернопільську, Чернівецьку області та м.Севастополь.

Обсяги валової доданої вартості залежать від обсягів випуску товарів та послуг і проміжного споживання.

У 2011р. випуск товарів та послуг становив 39,2 млрд.грн., а індекс фізичного обсягу (у порівняних цінах) складав 107,7% проти 104,8% у 2010 році.

Майже в усіх видах економічної діяльності спостерігалось зростання індексів фізичного обсягу випуску (у будівництві – 122,2%, операціях з нерухомим майном – 119,8%, рибальстві –116,7%, переробній промисловості–114,2%).

Частка Волинської області у загальних обсягах виробництва товарів та послуг по Україні складала 1,4%.

Одним з показників, який характеризує ефективність виробництва, а також безпосередньо впливає на величину валової доданої вартості є проміжне споживання. Обсяги проміжного споживання у 2011р. дорівнювали 23 млрд.грн., що становить 58,7% у загальному випуску.


Основні соціально-економічні показники Волинської області

 
2009
2010
2011
Валова додана вартість (у фактичних цінах), млн.грн.
11583
13579
16177
у розрахунку на одну особу, грн.
11176
13096
15586
Доходи населення, млн.грн.
15177
19137
22584
Індекс споживчих цін в області (грудень до грудня попереднього року), у %
110,0
108,1
103,2
Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 року.), млн.грн.
5175,8
5273,3
5781,2
у розрахунку на одну особу, грн.
4994
5086
5570
Інвестиції в основний капітал (у фактичних цінах), млн.грн.
2414,4
1740,11
2191,31
у розрахунку на одну особу, грн.
2335,7
1682,61
2116,71
Введення в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
138,7
175,4
199,5
Роздрібний товарооборот (у фактичних цінах), млн.грн.
3889,5
4709,4
5907,8
у розрахунку на одну особу, грн.
3753
4542
5692
Обсяг реалізованих послуг2, млн.грн.
1975,4
2108,3
2765,2
у розрахунку на одну особу, грн.
1906,0
2033,3
2664,2
Експорт товарів та послуг, млн.дол.США
337,5
463,9
679,7
Імпорт товарів та послуг, млн.дол.США
450,4
599,0
1084,2

1Без урахування ПДВ.

2Включаючи ПДВ.


Індекси основних соціально-економічних показників

(у відсотках до попереднього року)
 
2009
2010
2011
Валова додана вартість
89,0
99,4
104,8
Доходи населення
103,5
126,1
118,0
Продукція промисловості1
51,7
126,7
112,6
Продукція сільського господарства
100,6
101,9
109,6
Інвестиції в основний капітал
62,3
70,0
112,4
Введення в експлуатацію загальної площі житла
71,1
126,5
113,7
Роздрібний товарооборот підприємств
78,2
108,7
111,6
Експорт товарів та послуг
66,7
137,5
146,5
Імпорт товарів та послуг
33,0
133,0
181,0

1Індекс промислової продукції з 2009 року розраховується відповідно до міжнародних стандартів за новою Методикою.