ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ВОЛИНІ
ЗА 2011 – 2014 РОКИ
СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК
ЛУЦЬК
2016

Валовий регіональний продукт Волині за 2011 – 2014 роки,

Статистичний збірник/ Головне управління статистики у Волинській області


За редакцією В. О. Грабаровської

Відповідальний за випуск Л. О. Джигалюкадреса: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

телефон: (033) 28-26-75

факс: 78-56-71

електронна пошта: Lutsk@Lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua


© Головне управління статистики у Волинській області, 2016
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело

Вих.№ 08-17/99 від 10.06.2016

ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник «Валовий регіональний продукт Волині за 2011-2014 роки» містить результати річних розрахунків основних макроекономічних показників економічної діяльності регіону – валового регіонального продукту, випуску товарів та послуг і валової доданої вартості.

Відповідно до Плану дій щодо реалізації Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року остаточні розрахунки складових ВВП, починаючи з 2012 року, здійснені з урахуванням методологічних змін, передбачених оновленими міжнародними стандартами у сфері статистики національних рахунків Системи національних рахунків 2008 року та Європейської системи національних та регіональних рахунків 2010 року, з використанням нової версії Класифікації видів економічної діяльності 2010 року.

У збірнику наведено дані щодо обсягів створеного у кожному регіоні України валового регіонального продукту та валової доданої вартості. Вміщено інформацію щодо випуску товарів і послуг та валової доданої вартості області за видами економічної діяльності, динаміки випуску та валової доданої вартості.

Інформація за 2014 рік наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.


Скорочення, які використані у збірнику:

% – відсоток

в.п. – відсотковий пункт

грн – гривня

дол.США – долар США

м2 – квадратний метр

млн – мільйон

млрд – мільярд

р. – рік

тис. – тисяча


Умовні позначення, які використані у збірнику:
ЗМІСТ

  Стор.
Передмова……………………………………………………
3
Основні соціально-економічні показники Волинської області………………………………………………………..
11
Індекси основних соціально-економічних показників……
12
Валовий регіональний продукт України та Волинської області………………………………………………………..
15
Валовий регіональний продукт за 2011 рік………………..
16
Випуск товарів та послуг за 2011 рік………………………
18
Валовий регіональний продукт за 2012 рік………………..
19
Випуск товарів та послуг за 2012 рік………………………
21
Валовий регіональний продукт за 2013 рік………………
22
Випуск товарів та послуг за 2013 рік………………………
24
Валовий регіональний продукт за 2014 рік………………
25
Випуск товарів та послуг за 2014 рік………………………
27
Валова додана вартість України та Волинської області….
31
Валова додана вартість по регіонах України……………..
32
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу по регіонах України…………………………………………….
33
Індекси фізичного обсягу по регіонах України..…………
34
Випуск товарів та послуг по регіонах України……………
35
Валова додана вартість та випуск товарів і послуг

за видами економічної діяльності за 2011 рік…………….

39
Валова додана вартість та випуск товарів і послуг

за видами економічної діяльності за 2012 рік…………….

40
Валова додана вартість та випуск товарів і послуг

за видами економічної діяльності за 2013 рік…………….

41
Валова додана вартість та випуск товарів і послуг

за видами економічної діяльності за 2014 рік…………….

42
Методологічні положення…………………………………..
43

Валовий регіональний продукт та валова додана вартість Волині

Обсяг валового регіонального продукту (ВРП), створеного у Волинській області у 2014р. становив 24,2 млрд.грн. Частка області у загальному обсязі валового регіонального продукту України склала 1,5% проти 1,4% в попередні роки. Волинь займала лише 21 місце в Україні за обсягом ВРП. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту склав 101,1% проти 99,3% у 2013р.

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу дорівнював 23,2 тис.грн, а по відношенню до середнього показника в Україні становив лише 62,9%. За обсягами валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу область посіла 20 місце серед регіонів України, а серед областей Поліського регіону (Чернігівська, Рівненська, Житомирська, Волинська) останнє – четверте.

Основною складовою валового регіонального продукту є валова додана вартість (ВДВ), яка у 2014 році склала 21,8 млрд.грн, а індекс фізичного обсягу у порівняних цінах становив 99,6% (по Україні – 93,3%). За цим показником Волинь випереджає лише Чернівецьку, Тернопільську і Херсонську області.

Вклад області в загальне виробництво валової доданої вартості України становив 1,7%, що на 0,3 в.п. більше, ніж у попередньому році.

В структурі ВДВ пріоритетними є такі види економічної діяльності як торгівля, сільське господарство та промисловість.

Обсяги валової доданої вартості залежать від обсягів випуску товарів та послуг і проміжного споживання.

У 2014р. випуск товарів та послуг становив 50,5 млрд.грн, а індекс фізичного обсягу (у порівняних цінах) склав 101,8% і залишився майже на рівні попереднього року (101,7%).

Найбільше зростання індексів фізичного обсягу випуску спостерігалось в таких видах економічної діяльності як державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (122,2%), мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (115,9%), тимчасове розміщування й організація харчування (113,8).

Частка Волинської області у загальних обсягах виробництва товарів та послуг в Україні складала 1,5%.

Одним з показників, який характеризує ефективність виробництва, а також безпосередньо впливає на величину валової доданої вартості є проміжне споживання. Обсяги проміжного споживання у 2014р. дорівнювали 28,7 млрд.грн, що становить 56,9% у загальному випуску.


Основні соціально-економічні показники
Волинської області

  2011 2012 2013 2014
Валова додана вартість (у фактичних цінах), млн.грн
16177
17625
18794
21762
у розрахунку на одну особу, грн
15586
16959
18061
20883
Доходи населення, млн.грн
22584
25741
26907
27986
Індекс споживчих цін в області (грудень до грудня попереднього року), у %
103,2
99,0
99,7
125,9
Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 року.), млн.грн
5781,2
6183,5
6344,9
6744,1
у розрахунку на одну особу, грн
5570
5950
6097
6472
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток(-)) (крім банків та бюджетних установ), млн.грн
654,2
–223,0
–584,7
–6768,9
Капітальні інвестиції (у фактичних цінах), млн.грн
2577,1
3254,4
3327,1
3389,7
у розрахунку на одну особу, грн
2489,5
3139,5
3205,6
3261,2
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
199,5
303,7
225,1
228,35
Роздрібний товарооборот підприємств (у фактичних цінах), млн.грн
5714,7
6955,7
7962,6
9091,7
у розрахунку на одну особу, грн
5510
6693
7652
8724
Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ), млн.грн
2765,2
2740,3
3270,4
3527,9
Експорт товарів, млн.дол.США
646,4
605,8
628,8
685,4
Імпорт товарів, млн.дол.США
1059,6
1015,2
1089,0
765,5
Експорт послуг1, млн.дол.США
55,7
53,4
57,6
60,3
Імпорт послуг1, млн.дол.США
26,6
29,7
42,4
20,5

_____________________

1 Загальні обсяги експорту–імпорту послуг за 2011 та 2012 роки уточнено відповідно до Методики ретроспективного перерахунку вартості послуг з переробки у зовнішньоекономічній діяльності (наказ Держстату від 31.12.2014 № 419) без розподілу за географічною структурою.


Індекси основних соціально-економічних показників

(у відсотках до попереднього року)
  2011 2012 2013 2014
Валова додана вартість
104,8
105,0
102,1
99,6
Доходи населення
118,0
113,5
104,5
104,0
Продукція промисловості
112,6
94,5
102,9
103,2
Продукція сільського господарства
109,6
107,0
102,6
106,3
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла
113,7
152,3
74,1
101,4
Роздрібний товарооборот підприємств
111,6
117,7
113,8
91,7
Експорт товарів
148,7
93,7
103,8
109,0
Імпорт товарів
185,4
95,8
107,3
70,3
Експорт послуг
119,7
95,9
107,7
104,8
Імпорт послуг
94,6
111,7
142,8
48,3

 

Інформацію оновлено 02 Липня 2016