ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВАЛОВИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ВОЛИНІ
у 2012 – 2015 РОКАХ
СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК
Луцьк
2017


Валовий регіональний продукт Волині у 2012 – 2015 роках

Статистичний збірник/ Головне управління статистики у Волинській області


За редакцією В. О. Грабаровської

Відповідальна за випуск Л. О. ДжигалюкАдреса: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

Телефон: (033) 28-26-75

Факс: 78-56-71

Електронна пошта: Lutsk@Lutsk.ukrstat.gov.ua

Веб-сайт:www.lutsk.ukrstat.gov.uaСКОРОЧЕННЯ


% – відсоток

в.п. – відсотковий пункт

грн – гривня

дол. США – долар США

м2 – квадратний метр

млн. – мільйон

млрд. – мільярд

р. – рік

тис. – тисяча


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–)         – явищ не було

Нуль (0; 0,0)   – явища відбулися, але у вимірах менших за ті,

                         що можуть бути виражені використаними у

                         таблиці розрядами

Символ (х)     – заповнення рубрики за характером побудови

                         таблиці не має сенсу, або недоцільне

«у тому числі», «з них» – наведено не всі доданки загальної сумиВих.№08-16/63-17 від 12.06.2017

© Головне управління статистики у Волинській області, 2017
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник «Валовий регіональний продукт Волині у 2012-2015 роках» містить результати річних розрахунків основних макроекономічних показників економічної діяльності регіону – валового регіонального продукту, випуску товарів та послуг і валової доданої вартості.

У збірнику наведено дані щодо обсягів створеного у кожному регіоні України валового регіонального продукту та валової доданої вартості. Вміщено інформацію щодо випуску товарів і послуг та валової доданої вартості області за видами економічної діяльності, динаміки випуску та валової доданої вартості.

Інформація за 2014–2015 р.р. наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.ЗМІСТ

  Стор.
Передмова…………………………………………………………………………………………….……
3
Основні соціально-економічні показники Волинської області….………….
11
Валовий регіональний продукт та валова додана вартість у 2015 році
12
Валовий регіональний продукт України та Волинської області…………...
15
Валовий регіональний продукт у 2012 році…………………………………………..
16
Випуск товарів та послуг у 2012 році……………………………..………………………
18
Валовий регіональний продукт у 2013 році…………………………………………..
19
Випуск товарів та послуг у 2013 році……………………………..………………………
21
Валовий регіональний продукт у 2014 році……………………………………………
22
Випуск товарів та послуг у 2014 році……………………………….…………………….
24
Валовий регіональний продукт у 2015 році…………………………………………..
25
Випуск товарів та послуг у 2015 році……………………………..………………………
27
Валова додана вартість України та Волинської області………………………...
31
Валова додана вартість за регіонами України………………………………….…...
32
Валова додана вартість у розрахунку на одну особу за регіонами України……………………
33
Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості за регіонами України……………………
34
Випуск товарів та послуг в основних цінах за регіонами України……….
35
Валова додана вартість та випуск товарів і послуг за видами економічної діяльності у 2012 році………………………………………………………….
39
Валова додана вартість та випуск товарів і послуг за видами економічної діяльності у 2013 році………………………………………………………….
40
Валова додана вартість та випуск товарів і послуг за видами економічної діяльності у 2014 році………………………………………………………….
41
Валова додана вартість та випуск товарів і послуг за видами економічної діяльності у 2015 році………………………………………………………….
42
Методологічні положення……………………………………………………….………………..
43


Валовий регіональний продукт та валова додана вартість Волині

Обсяг валового регіонального продукту(ВРП), створеного у Волинській області у 2015р. становив 31,7 млрд.грн. Частка області у загальному обсязі валового регіонального продукту України складала 1,6%, проти 1,5% у попередньому році. Волинь займала 21 місце в Україні за обсягом ВРП. Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту склав 95,3% проти 101,1% у 2014р.

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу дорівнював 30,4 тис.грн, а по відношенню до середнього показника в Україні становив 65,5%. За обсягами валового регіонального продукту у розрахунку на одну особу область посіла 18 місце серед регіонів України, а серед областей Поліського регіону (Чернігівська, Житомирська, Волинська, Рівненська) – третє.

Основною складовою валового регіонального продукту є валова додана вартість (ВДВ), яка у 2015 році склала 27,7 млрд.грн, індекс фізичного обсягу ВДВ становив 95,6% (в Україні – 91,3%).

Вклад області в загальне виробництво валової доданої вартості України у 2015 році становив 1,6%, у попередньому році – 1,7%. За цим показником Волинь випереджає лише Закарпатську, Тернопільську, Луганську і Чернівецьку області.

В структурі ВДВ пріоритетними є такі види економічної діяльності як сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; торгівля і промисловість.

Обсяги валової доданої вартості залежать від обсягів випуску товарів та послуг і проміжного споживання.

У 2015р. випуск товарів та послуг становив 66,6 млрд.грн, а індекс фізичного обсягу склав 97,8% проти 101,8% у 2014 році.

Найбільше зростання індексів фізичного обсягу випуску спостерігалось в таких видах економічної діяльності як будівництво (131,4%), транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (109,9%), добувна промисловості і розроблення кар’єрів (109,4%).

Частка Волинської області у загальних обсягах виробництва товарів та послуг в Україні складала 1,6%.

Одним з показників, який характеризує ефективність виробництва, а також безпосередньо впливає на величину валової доданої вартості є проміжне споживання. Обсяги проміжного споживання у 2015р. дорівнювали 38,9 млрд.грн, що становить 58,4% у загальному випуску, що свідчить про значну матеріаломісткість виробництва (на кожну гривню виробленої продукції припадало 58 коп. витрат).

Основні соціально-економічні показники
Волинської області

  2012 2013 2014 2015
Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах), млн.грн
20005
20622
24195
31688
у розрахунку на одну особу, грн
19249
19817
23218
30387
Валова додана вартість (у фактичних цінах), млн.грн
17625
18794
21762
27723
у розрахунку на одну особу, грн
16959
18061
20883
26585
Доходи населення, млн.грн
25741
26907
27986
33250
Продукція сільського господарства (у постійних цінах 2010 року.), млн.грн
6183,5
6344,9
6744,1
6434,4
у розрахунку на одну особу, грн
5950
6097
6472
6170
Капітальні інвестиції (у фактичних цінах), млн.грн
3254,4
3327,1
3389,7
6166,8
у розрахунку на одну особу, грн
3139,5
3205,6
3261,2
5929,3
Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2
303,7
225,1
228,3
329,1
Роздрібний товарооборот підприємств (у фактичних цінах), млн.грн
6955,7
7962,6
9091,7
11624,3
у розрахунку на одну особу, грн
6693
7652
8724
11147
Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ), млн.грн
2740,3
3270,4
3527,9
4573,3
Експорт товарів, млн.дол.США
605,8
628,8
685,4
631,7
Імпорт товарів, млн.дол.США
1015,2
1089,0
765,5
622,1
Експорт послуг1, млн.дол.США
53,4
57,6
60,3
51,8
Імпорт послуг1, млн.дол.США
29,7
42,4
20,5
16,7
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток(–)) (крім банків та бюджетних установ), млн.грн
–223,0
–584,7
–6768,9
–3180,1

_____________________________

1 Загальні обсяги експорту–імпорту послуг за 2012 рік уточнено відповідно до Методики ретроспективного перерахунку вартості послуг з переробки у зовнішньоекономічній діяльності (наказ Держстату від 31.12.2014 № 419) без розподілу за географічною структурою


Валовий регіональний продукт у 2015 році

  Всього Індекси фізичного обсягу (у цінах попереднього року), %
Млн.грн частка області в загально-державному обсязі, % місце області
Україна
1988544
100,0
х
90,2
у тому числі
 
 
 
 
Волинська
31688
1,6
21
95,3
Закарпатська
28952
1,5
22
93,5
Івано-Франківська
45854
2,3
13
92,0
Львівська
94690
4,8
8
95,2
Рівненська
35252
1,8
19
93,4
Тернопільська
26656
1,3
23
93,7
Хмельницька
41088
2,1
15
92,2
Чернівецька
18506
0,9
25
94,7

Валова додана вартість у 2015 році

  Всього Індекси фізичного обсягу (у цінах попереднього року), %
Млн.грн частка області в загально-державному обсязі, % місце області
Україна
1689387
100,0
х
91,3
у тому числі
 
 
 
 
Волинська
27723
1,6
21
95,6
Закарпатська
26179
1,5
22
93,3
Івано-Франківська
40230
2,4
13
93,4
Львівська
82665
4,9
7
95,6
Рівненська
31017
1,8
19
94,4
Тернопільська
24042
1,4
23
93,7
Хмельницька
36086
2,1
15
93,0
Чернівецька
17086
1,0
25
94,7

 

Інформацію оновлено 20 Липня 2017