ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Статистичний збірник

ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ
у 2016 році

Луцьк


Головне управління статистики у Волинській області

За редакцією В.Ю. Науменка


Відповідальна за випуск С.В.Томащук

Вих.№ 09–15/95-17

31.08.2017У статистичному збірнику наведено дані про стан навколишнього середовища в області за 2010–2016 роки. Розрахований на широке коло читачів.вул. Шопена, 12, м.Луцьк,  43025, Україна

телефон: (0332) 78 51 75


факс (0332) 78 56 71


електронна пошта: lutsk@ lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua© Головне управління статистики у Волинській області, 2017
Некомерційне тиражування дозволяється з посиланням на

ПЕРЕДМОВА

Cтатистичний збірник "Довкілля України у 2016 році" містить інформацію про стан навколишнього природного середовища, динаміку екологічного впливу на нього, використання природних ресурсів, а також  витрати на природоохоронні заходи у 2016 році порівняно з 2010, 2012-2016 роками.

Основна частина представленої інформації базується на даних державних статистичних спостережень: "Охорона атмосферного повітря", "Утворення та поводження з відходами", "Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі", "Лісогосподарська діяльність", "Ведення мисливського господарства", "Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур".  З метою більш повної характеристики стану та охорони навколишнього природного середовища області у збірнику вміщується статистична інформація, отримана на підставі адміністративних даних територіальних підрозділів Міністерства екології та природних ресурсів, Державного агентства водних ресурсів, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру України відповідно до їх компетенції.

Інформація щодо обсягів утворення та поводження з відходами наводиться за даними форми № 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами", отриманими від активних підприємств, організацій та установ, які включені до регіональних реєстрів об'єктів утворення, обробки, утилізації відходів та місць видалення відходів, здійснювали протягом звітного року діяльність зі збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів та іншу діяльність щодо поводження з відходами, що охоплюється розділами 38, 39 за КВЕД-2010.

У збірнику також вміщено короткі методологічні пояснення до наведених у ньому показників.Сектор аналізу даних  статистики
сільського господарства
та навколишнього середовища


Скорочення Умовні позначення
тис. – тисяча Тире (–) – явищ не було
млн. – мільйон Крапки (…) – відомості відсутні
т – тонна Нуль (0,0) – явище відбулось, але у вимірах,
р. – рік менших за ті, що можуть бути виражені
грн – гривня використаними у таблиці розрядами
м2 – квадратний метр Символ (х) – заповнення рубрики за характером
м3 – кубічний метр побудови таблиці не має сенсу або недоцільне.
га – гектар "У тому числі"
км – кілометр "з них"   –   наведено не всі доданки загальної суми.


З М І С Т
  стор.
Передмова .......................................................................................................
2
Зміст...........................................................................................................................
3
1. Природні умови та населення
9
1.1.
Базові характеристики Волині……………………………………….............................….
10
1.2.
Територія та населення Волині……………………………………………...........................
10
1.3.
Адміністративно-територіальний устрій Волинської області…….....................
11
1.4.
Основні річки Волині………………………………………..............................................
12
1.5.
Основні озера та водосховища Волині………………………………............................
12
2. Охорона атмосферного повітря
13
2.1.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення…………………….....................................
14
2.2.
Викиди важких металів та інших забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення…….......................................
15
2.3.
Хімічний склад викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2016 році..........................................
15
2.4.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за видами економічної діяльності у 2016 році..............
16
2.5.
Перелік підприємств, які мали найбільші обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у 2016 році……….........................................
17
2.6.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення в районах і містах обласного значення.......................
18
2.7.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на одного жителя в районах і містах обласного значення…….................
19
2.8.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території в районах і містах обласного значення ........
20
2.9.
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел за видами в районах і містах обласного значення у 2016 році........................
21
2.10.
Впровадження повітроохоронних заходів у 2016 році.................................
22
2.11.
Дослідження атмосферного повітря на відповідність гігієнічним нормативам……………………..
22
3. Охорона та використання водних ресурсів
23
3.1.
Основні показники використання і відведення води..…...............................
24
3.2.
Забір води з природних водних об’єктів в районах і містах обласного значення ………….………...
25
3.3.
Забір та використання води......................................................................
25
3.4.
Використання та відведення свіжої води підприємствами окремих галузей економіки у 2016 році..............................................................................
26
3.5.
Структура використання свіжої води підприємствами окремих галузей економіки у 2016 році..............................................................................
26
3.6.
Використання свіжої води в районах і містах обласного значення ...............
27
3.7.
Використання свіжої води на питні і санітарно-гігієнічні потреби в районах і містах обласного значення....................….................................................
28
3.8.
Використання свіжої води на питні і санітарно-гігієнічні потреби у розрахунку на 1 жителя в районах і містах обласного значення..................
29
3.9.
Використання свіжої води на виробничі потреби в районах і містах обласного значення..……
30
3.10.
Втрати води при транспортуванні в районах і містах обласного значення........................
31
3.11.
Економія забору води за рахунок оборотного та повторно–послідовного водопостачання в районах і містах обласного значення..............................
32
3.12.
Загальне водовідведення в районах і містах обласного значення................
33
3.13.
Скидання  зворотних вод у поверхневі водні об’єкти в районах і містах обласного значення.................................................................................
34
 
3.14.
Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти в районах і містах обласного значення…….................................................................
35
3.15.
Скидання недостатньо очищених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти в районах і містах обласного значення…....................................................
36
3.16.
Скидання нормативно-очищених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти в районах і містах обласного значення......................................................
37
3.17.
Скидання нормативно-очищених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти за категоріями очистки в районах і містах обласного значення у 2016 році..
38
3.18.
Скидання нормативно чистих без очистки зворотних вод у поверхневі водні об’єкти в районах і містах обласного значення……......................................
39
3.19.
Потужність очисних споруд в районах і містах обласного значення.............
40
3.20.
Дослідження водопровідної води, що використовується на побутово-питні потреби, на відповідність гігієнічним нормативам.......................................
41
3.21.
Дослідження якості питної води децентралізованих джерел водопостачання (шахтних криниць) на відповідність гігієнічним нормативам......................................
41
3.22
Дослідження стану водойм у місцях водокористування населення на відповідність гігієнічним нормативам…......................................................
41
4. Земельні ресурси та їх охорона
42
4.1.
Земельний фонд Волині...........................................................................
43
4.2.
Структура земельного фонду області........................................................
43
4.3.
Земельна площа за землевласниками та землекористувачами
44
4.4.
Вапнування грунтів.................................................................................
44
4.5.
Дослідження ґрунту на відповідність гігієнічним нормативам.…....................
45
4.6.
Внесення мінеральних та органічних добрив  сільськогосподарськими підприємствами..........
45
4.7.
Внесення мінеральних і органічних добрив під урожай 2016 року сільськогосподарськими підприємствами в районах....................................
46
4.8.
Внесення мінеральних добрив на 1 га посівної площі у сільськогосподарських підприємствах в районах .......................................
47
4.9.
Внесення органічних добрив на 1 га посівної площі у сільськогосподарських підприємствах в районах……...................................
48
4.10.
Проведення вапнування грунтів сільськогосподарськими підприємствами в районах ...........
49
5. Утворення відходів та поводження з ними
51
5.1.
Основні показники утворення та поводження з відходами ….......................
52
5.2.
Основні показники утворення та поводження з відходами І–ІІІ класів небезпеки від економічної діяльності підприємств …...................................
53
5.3.
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки…....................
53
5.4.
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатаціії у місцях видалення відходів за класами небезпеки………..........................................
53
5.5.
Утворення відходів за класами небезпеки…………........................................
54
5.6.
Видалення відходів на спеціально обладнані звалища за класами небезпеки.......................
54
5.7.
Утворення відходів від економічної діяльності підприємств та організацій і в домогосподарствах..................................................................................
54
5.8.
Поводження з відходами за видами економічної діяльності у 2016 році........
55
5.9.
Утворення відходів від економічної діяльності підприємств та організацій за групами небезпечних складників ………......................................................
56
5.10.
Поводження з відходами за групами небезпечних складників у 2016 році.....................
58
5.11.
Утворення відходів за категоріями матеріалів (2010–2013 рр.)....................
60
5.12.
Утворення відходів за категоріями матеріалів (2014–2016 рр.)....................
61
5.13.
Утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів...…......
62
5.14.
Спалювання відходів за категоріями матеріалів у 2016 році……....................
62
5.15.
Видалення відходів у спеціально відведені місця чи об’єкти за категоріями матеріалів.…………
63
5.16.
Утилізація відходів за категоріями матеріалів (2010–2013 рр.)....................
63
5.17.
Утилізація відходів за категоріями матеріалів (2014–2016 рр.)....................
64
5.18.
Утилізація відходів І–ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів….........
64
5.19.
Основні показники поводження з відходами на окремих підприємствах області у 2016 році…
65
5.20.
Поводження з відходами за операціями утилізації…………………………………………..
65
5.21.
Утворення відходів в районах і містах обласного значення.........................
66
5.22.
Утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки в районах і містах обласного значення …………
67
5.23.
Утилізація відходів в районах і містах обласного значення…….....................
68
5.24.
Утилізація відходів І–ІІІ класів небезпеки в районахі містах обласного значення……............
69
5.25.
Спалювання відходів в районах і містах обласного значення……..................
70
5.26.
Спалювання відходів І–ІІІ класів небезпеки в районахі містах обласного значення
71
5.27.
Операції спалення відходів в районах і містах обласного значення у 2016 році……………………
72
5.28.
Видалення відходів у спеціально відведені місця чи об’єкти в районах і містах обласного значення……………….........................................................
73
5.29.
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації у місцях видалення відходів в районах і містах обласного значення………..................
74
5.30.
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації у місцях видалення відходів у розрахунку на квадратний кілометр території в районах і містах обласного значення………
75
5.31.
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації у місцях видалення відходів у розрахунку на одного жителя в районах і містах обласного значення……………………
76
5.32.
Наявність відходів І-ІІІ класів небезпеки у тимчасовому зберіганні на території підприємств у містах і районах…………………….................................
77
5.33.
Наявність відходів у тимчасовому зберіганні на території підприємств за класами небезпеки  в районах і містах обласного значення у 2016 році............................................
78
6. Охорона та використання лісових ресурсів
79
6.1.
Динаміка основних показників ведення лісового господарства....................
80
6.2.
Заготівля ліквідної деревини за категоріями технічної придатності, системами та видами рубок ….……………………................................................
81
6.3.
Заготівля ліквідної деревини за категоріями технічної придатності…............
82
6.4.
Обсяги продукції лісового господарства в районах.....................................
82
6.5.
Площа рубок лісу та заходів в районах.....................................................
83
6.6.
Площа рубок лісу за видами рубок та іншими заходами лісогосподарської діяльності в районах у 2016 році……………………............................................
84
6.7.
Площа рубок лісу та заходів  за породним станом деревостанів в районах у 2016 році…………
85
6.8.
Заготівля деревини в районах..................................................................
86
6.9.
Заготівля ліквідної деревини в районах………………….....................................
87
6.10.
Заготівля лісоматеріалів круглих в районах………........................................
88
6.11.
Заготівля лісоматеріалів круглих для виробництва пиломатеріалів і заготовок в районах………
89
6.12.
Заготівля дров для  опалення в районах....................................................
90
6.13.
Заготівля  ліквідної деревини за породним складів деревостанів в районах у 2016 році………
91
6.14.
Породна структура заготівлі лісоматеріалів круглих в районах  у 2016 році..
92
6.15.
Зовнішня торгівля ліквідною деревиною у 2016 році………….........................
93
6.16.
Заготівля другорядної лісової продукції……………..........................................
94
6.17.
Площа загибелі лісових деревостанів за причинами……………………………………….
94
6.18.
Площа загибелі лісових насаджень від лісових пожеж в районах………………….
94
6.19.
Площа загибелі лісових насаджень від впливу несприятливих погодних умов в районах……
95
6.20.
Структура загибелі лісових насаджень у 2016 році.....................................
95
6.21.
Площа відтворення лісів в районах…………………………………………………………………….
96
6.22.
Площа відтворення лісів шляхом садіння і висівання лісу в районах............
97
6.23.
Площа відтворення лісів шляхом природного поновлення в районах............
98
6.24.
Площа переведення лісових ділянок природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі в районах………………………………………………………………..
99
6.25.
Площа переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі в районах……………
100
6.26.
Кількість лісових пожеж в районах...........................................................
101
6.27.
Лісові пожежі..........................................................................................
102
6.28.
Площа лісових земель, пройдена пожежами, в районах .............................
102
6.29.
Збитки, заподіяні лісовими пожежами…........…...........................................
103
6.30.
Збитки, заподіяні лісовими пожежами, в районах.......................................
103
6.31.
Лісозахисні роботи в лісовому фонді.........................................................
104
6.32.
Порушення лісового законодавства…………………………………………………………………..
104
6.33.
Порушення лісового законодавства в районах …………………..........................
105
7. Мисливське господарство та заповідні зони
106
7.1.
Основні показники ведення мисливського господарства.............................
107
7.2.
Площа мисливських угідь, кількість працівників і диких тварин у мисливських господарствах…………………......................................................
108
7.3.
Динаміка основних показників діяльності об'єктів природно- заповідного фонду загальнодержавного значення…………............................
109
7.4.
Площа мисливських угідь, наданих у користування підприємствам, організаціям, в районах, у яких вони зареєстровані……………………………………….
109
7.5.
Площа, охоплених мисливським упорядкуванням угідь, які надані у користування підприємствам, організаціям, в районах, у яких вони зареєстровані…………………………………………
110
7.6.
Облікова кількість штатних працівників, зайнятих у мисливському  господарстві, в районах…
111
7.7.
Загальні витрати на ведення мисливського господарства в районах............
112
7.8.
Витрати на охорону, відтворення та облік диких тварин, упорядкування  мисливських угідь в районах ...................................................................
113
7.9.
Загальна кількість копитних тварин...….....................................................
114
7.10.
Загальна кількість хутрових звірів............................................................
114
7.11.
Загальна кількість пернатої дичини ..........................................................
115
7.12.
Розселено і добуто звірів і птахів у мисливському господарстві у 2016 році..................
115
7.13.
Темпи зміни чисельності окремих видів фауни...........................................
115
7.14.
Площа, наданих у користування мисливських угідь, та кількість диких тварин в районах, на території яких розташовані угіддя у 2016 році…….......
116
8. Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі
117
8.1.
Витрати на охорону навколишнього природного середовища….....….........….
118
8.2.
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів у 2016 році………………........................................
119
8.3.
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів………………..............................................
122
8.4.
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів за джерелами  фінансування у 2016 році.......................
123
8.5.
Витрати на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення за видами природоохоронних заходів за джерелами фінансування у 2016 році……………………….....
123
8.6.
Структура капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища за джерелами фінансування у 2016 році……...........................
124
8.7.
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовиша
 за видами природоохоронних заходів……………….............................…..........
124
8.8.
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів за джерелами фінансування у 2016 році..........................
125
8.9.
Структура поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища за джерелами фінансування у 2016 році….............................…
125
8.10.
Витрати на охорону навколишнього природного середовища в районах і містах обласного значення.......................................................................
126
8.11.
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища в районах і містах обласного значення........................................................
127
8.12.
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за джерелами фінансування в районах і містах обласного значення у 2016 році...............................
128
8.13.
Інвестиції у капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення в районах і містах обласного значення………….........................
129
8.14.
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища в районах і містах обласного значення........................................................
130
8.15.
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за джерелами фінансування в районах і містах обласного значення у 2016 році..............................
131
9. Міжрегіональні порівняння
132
9.1.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел за регіонами................................................................................
133
9.2.
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території за регіонами……………………….......
134
9.3.
Використання свіжої води за регіонами.....................................................
135
9.4.
Економія забору води за рахунок оборотного та послідовного водопостачання за регіонами...................................................................
136
9.5.
Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти за регіонами у 2016 році ...
137
9.6.
Утворення відходів за регіонами...............................................................
138
9.7.
Утворення відходів І–ІІІ класів за регіонами…….............………………...............
139
9.8.
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів за регіонами…………………………........................................
140
9.9.
Загальний обсяг відходів І–ІІІ класів, накопичених протягом  експлуатації, у місцях видалення відходів за регіонами…………....................
141
9.10.
Капітальні інвестиції на охорону та раціональне використання  природних ресурсів за регіонами………………………
142
9.11.
Поточні витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів за регіонами…
143

Розділ 1. Природні умови та населення
Методологічні пояснення
У цьому розділі представлена інформація про просторову різноманітність елементів навколишнього природного середовища області, геополітичне розташування та адміністративно-територіальний устрій.
Адміністративно-територіальний устрій –  це поділ території держави на систему адміністративних одиниць.
Адміністративно-територіальна одиниця – автономна республіка,  область, район, місто, район у місті, селище міського типу, сільрада, село, селище. Кількість адміністративно-територіальних одиниць наведена за даними  офіційного  веб-сайту Верховної Ради України.
Водний об'єкт – природний або створений штучно (діяльністю людини) елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосхоще, ставок, канал, водоносний горизонт.
Водозбір – частина земної поверхні і товщі ґрунтів, з яких відбувається стік води у водотік або водойму.
Водосховище – штучна водойма місткістю понад 1 млн.м3, збудована для створення запасу води регулювання її стоку.
Озеро – природна западина суші заповнена прісними або солоними водами.
Поверхневі води – води суші, за винятком підземних вод; перехідні  (проміжні) води та прибрежні (морські) води, проте, якщо йдеться про хімічний стан, до них також включаються територіальні води (Водна рамкова директива ЄС, 2000).
Річка – природний водний потік, що тече у виробленому ним річищі і живиться за рахунок стоку з площі водозабору.


1.1. Базові характеристики Волині
Крайні географічні точки
 
північна точка координати - 51°54' пн. ш. с.Мукошин (Любешівський район)
південна точка координати - 50°18' пн. ш. с. Піски (Горохівський р-н)
західна точка  координати - 23°45' сх. д. с.Забужжя (Любомльський р-н)
східна точка координати - 26°05' сх. д. с.Липне (Ківерцівський р-н)
Протяжність, км
 
з півночі на південь
187
із заходу на схід
163
Природні озера, одиниць
268
Річки, одиниць
137
Водосховища, одиниць
9
Середня температура атмосферного повітря о С
9,1
Середня кількість опадів, мм
640

Територія1 та населення Волині

 
В абсолютних цифрах У відсотках
Територія (на 1 січня 2016р.), тис.га
2014,4
100,0
площа земельних ділянок (суші)
1853,2
92,0
площа територій, що покриті поверхневими водами та відкриті заболочені землі
161,2
8,0
Із загальної території:
 
 
землі природоохоронного призначення
176,1
8,7
оздоровчого призначення
0,3
0,0
рекреаційного призначення
3,3
0,2
історико-культурного призначення
0,3
0,0
Постійне населення (на 1 січня 2017р.), тис.осіб
1038,2
100,0
чоловіки
489,8
47,2
жінки
548,4
52,8
Наявне населення (на 1 січня 2017р.), тис.осіб
1040,9
100,0
міське
544,5
52,3
сільське
496,4
47,7
Середня чисельність наявного населення за 2016р., тис.осіб
1041,8
х
____________

1 За даними Головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Волинській області.1.3. Адміністративно-територіальний устрій Волинської області

(на 1 січня 2017 р.)
  Населені пункти
міста селища міського типу сільські населені пункти
Волинська область
11
22
1054
райони
 
 
 
Володимир-Волинський
1
77
Горохівський
2
2
90
Іваничівський
1
58
Камінь-Каширський
1
64
Ківерцівський
1
2
72
Ковельський
2
91
Локачинський
1
53
Луцький
2
83
Любешівський
1
46
Любомльський
1
1
68
Маневицький
2
69
Ратнівський
2
67
Рожищенський
1
1
66
Старовижівський
1
46
Турійський
2
74
Шацький
1
30
міста
 
 
 
Володимир-Волинський
1
Ковель
1
Луцьк
1
Нововолинськ
1
1

1.4. Основні річки Волині1

Назва річки Довжина, км Середньорічний об’єм стоку води в межах області, млн.м3 Площа басейну, тис.км2
загальна в межах області загальна в межах області
Прип’ять
761
172
3180
114,3
11,0
Стир
494
203
2390
13,1
8,0
Стохід
188
188
844
3,1
3,1
Турія
184
184
855
2,9
2,9

1 За даними Волинського обласного управління водних ресурсів.


1.5. Основні озера та водосховища Волині1

Назва водойми Площа, га Максимальна глибина, м
водозбору водної поверхні
Озера
Світязь
х
2621
58
Пулемецьке
х
1569
16
Луки
х
673
6
Люб’язь
х
509
11
Люцимер
х
443
8
Волянське
х
405
6
Острів’янське
х
257
7
Пісочне
х
189
24
Велике Згоранське
х
151
20
Сомин
х
124
56
Водосховища
Бихівське
35,7
78
2,9
Гривенське
30,9
48
4,1
Цирське
22,0
62
3,0
Кримнівське
21,7
56
3,2
Ковельське
1480,0
54
3,3
Кричевицьке
22,3
51
5,0
Старомосирське
34,6
78
2,3
Кортеліське
41,0
180
4,0
Турське
163,0
1357
9,6

1 Див. виноску до табл.1.4.

 

Інформацію оновлено 11 Вересня 2017