ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІСТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИКМАЛИЙ БІЗНЕС
ВОЛИНІ
2012


Луцьк 2013Головне управління статистики у Волинській областіЗа редакцією В.О. Грабаровської

Відповідальна за випуск Л.О. ДжигалюкУ статистичному збірнику наведено дані про стан і тенденції розвитку суб’єктів малого підприємництва Волинської області за 2012р. Висвітлено показники щодо зайнятості, витрат на персонал, обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва, фінансового стану малих підприємств.

Розрахований на широке коло читачів.Головне управління статистики у Волинській області

адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

телефон: 78-51-51, 78–51–56

факс: 78–56–71

електрона пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua
© Головне управління статистики у Волинській області, 2013
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник містить інформацію про основні статистичні показники, що характеризують стан та тенденції розвитку малих підприємств у 2012 році. Окремі показники наведено в розрізі 2010 – 2012 років.

Статистичні дані за 2010 – 2012 роки щодо основних показників діяльності підприємств за їх розмірами розраховано за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначеними у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012.

Збірник підготовлено на підставі даних:

– державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів, проведеного за фф.№ 1-підприємництво (річна), № 1-підприємництво (коротка) – річна «Структурне обстеження підприємства»;

– державного статистичного спостереження щодо активів, власного капіталу, зобов'язань та фінансових результатів підприємств, проведеного за формами фінансової звітності, отриманих безпосередньо від малих підприємств (без урахування банків та бюджетних установ).

Статистичне спостереження за діяльністю малих підприємств за ф.№ 1-підприємництво (коротка) – річна «Структурне обстеження підприємства» проводиться із застосуванням вибіркового методу спостереження.

У збірнику наведено інформацію про кількість малих підприємств, кількість зайнятих і найманих працівників, витрати на персонал; обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг); активи та власний капітал; фінансовий стан малих підприємств.

Усі статистичні показники наведені в цінах і за методологією відповідного року та деталізовані за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009: 2010 (КВЕД – 2010), затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 (зі змінами).

Інформація за видами економічної діяльності наведена з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду діяльності у звітному році, який розраховано відповідно до Методологічних основ та пояснень до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), затверджених наказом Держкомстату від 23.12.2011 № 396, що повністю відповідають положенням регламентної частини Класифікації видів економічної діяльності Європейського Співтовариства (NACE rev.2).

Статистична інформація також представлена в регіональному аспекті відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 31.10.1997 № 659.

 

 

Скорочення:

 

% – відсоток
в.п. – відсотковий пункт
грн. – гривня
млн. – мільйон
млрд. – мільярд
р. – рік
тис. – тисяча

 

 

Умовні позначення:

 

«з них»,

«у тому числі»

– означає, що наведено не всі доданки

загальної суми

 

Крапки ( … ) – інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику»
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне
Тире (-) – явищ не було

ЗМІСТ

 
 
Стор.
 
Передмова
3
 
Скорочення
4
 
Умовні позначення
4
 
Методологічні пояснення
7
 
Малий бізнес Волині
14
І.
Кількість малих підприємств
 
1.1.
Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення
20
1.2.
Кількість малих підприємств за видами економічної діяльності
21
1.3.
Структурний розподіл кількості малих підприємств за видами економічної діяльності
23
1.4.
Кількість малих підприємств у містах і районах
24
ІІ.
Зайнятість та ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ в малих підприємствах
 
2.1.
Кількість зайнятих працівників малих підприємств
27
2.1.1.
Кількість зайнятих працівників у загальній кількості працюючих в госпрозрахункових підприємствах
27
2.2.
Кількість зайнятих працівників малих підприємств за видами економічної діяльності
28
2.3.
Кількість зайнятих працівників малих підприємств у містах і районах
30
2.4.
Кількість найманих працівників малих підприємств за видами економічної діяльності
31
2.5.
Кількість найманих працівників малих підприємств у містах і районах
33
2.6.
Витрати на персонал малих підприємств за видами економічної діяльності
34
2.7.
Витрати на персонал малих підприємствах у містах і районах
35
ІІІ.
АКТИВИ, ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
3.1.
Склад балансу малих підприємств за видами економічної діяльності
37
3.2.
Необоротні активи малих підприємств за видами економічної діяльності
41
3.3.
Оборотнi активи малих підприємств за видами економічної діяльності
43
3.4.
Оборотнi активи в запасах товарно–матеріальних цінностей малих підприємств за видами економічної діяльності
45
3.5.
Власний капітал малих підприємств за видами економічної діяльності
47
3.6.
Поточні зобов’язання малих підприємств за видами економічної діяльності
49
ІV.
Обсяг реалізованої продукції, ТОВАРІВ, ПОСЛУГ, малих підприємств
 
4.1.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств
52
4.1.1.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств Поліського регіону у 2012 році
52
4.2.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств за видами економічної діяльності
53
4.3.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств у містах і районах
55
V.
Фінансові результати та рентабельність малих підприємств
 
5.1.
Фінансові результати діяльності малих підприємств
57
5.1.1.
Питома вага прибуткових підприємств Поліського регіону у загальній кількості малих підприємств у 2012 році
57
5.2.
Фінансові результати до оподаткування малих підприємств за видами економічної діяльності
58
5.3.
Фінансові результати до оподаткування малих підприємств у містах і районах
59
5.4.
Чистий прибуток (збиток) малих підприємств за видами економічної діяльності
60
5.5.
Чистий прибуток (збиток) малих підприємств у містах і районах
61
5.6.
Рентабельність операційної діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності
62
5.7.
Рентабельність операційної діяльності малих підприємств в містах і районах
63
5.8.
Рентабельність всієї діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності
64
5.9.
Рентабельність всієї діяльності малих підприємств в містах і районах
65
VІ.
Основні показники діяльності малих підприємств у промисловості
 
6.1.
Кількість малих підприємств за видами промислової діяльності
67
6.2.
Кількість зайнятих працівників малих підприємств за видами промислової діяльності
68
6.3.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств за видами промислової діяльності
69
6.4.
Фінансові результати до оподаткування малих підприємств за видами промислової діяльності
70
6.5.
Чистий прибуток (збиток) малих підприємств за видами промислової діяльності
71
6.6.
Рентабельність операційної діяльності малих підприємств за видами промислової діяльності
72
6.7.
Рентабельність всієї діяльності малих підприємств за видами промислової діяльності
73
VIІ.
Основні показники діяльності малих підприємств за регіонами України
 
7.1.
Кількість малих підприємств
75
7.2.
Кількість зайнятих працівників малих підприємств
76
7.3.
Кількість найманих працівників малих підприємств
77
7.4.
Витрати на персонал малих підприємств
78
7.5.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих підприємств
79
7.6.
Фінансові результати малих підприємств до оподаткування
80МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

Підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємство-юридична особа – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб, але має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.

Статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств за їх розмірами за 2010-2012 роки розраховано за критеріями, визначеними у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012, а саме:

малі підприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

мікропідприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Фермерське господарство – форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону (регламентовано статтею 1 Закону України «Про фермерське господарство»).

Основний вид економічної діяльності – вид діяльності підприємства, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість. При цьому основний вид економічної діяльності необов’язково має частку 50 або більше відсотків у валовій доданій вартості. На практиці, через складність розрахунку на рівні підприємства показника валової доданої вартості за видами економічної діяльності, для визначення основного виду економічної діяльності застосовують показники:

– обсяг реалізованої продукції (товарів і послуг). Цей показник є найбільш універсальним для різних видів економічної діяльності;

– середня кількість працівників.

Статистичні дані про діяльність суб’єктів малого підприємництва сформовані за інституціональним підходом.

Інституціональний підхід – спосіб узагальнення даних, за яким показники всіх видів економічної діяльності суб’єкта враховуються у зведеннях за тим видом економічної діяльності, який визначено як основний.


Зайнятість та витрати на персонал на малих підприємствах

Кількість зайнятих працівників визначається з урахуванням штатних, позаштатних і неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників підприємства.

Кількість найманих працівників визначається з урахуванням штатних та позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом) працівників підприємства.

Витрати на персонал складаються із:

− витрат на оплату праці, які уключають нараховану заробітну плату за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальну допомогу, компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці;

− відрахувань на соціальні заходи, які містять суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників підприємства, що сплачує роботодавець.

Статистична інформація наведена без урахування даних по бюджетних установах та банках.


Активи, власний капітал і зобов’язання малих підприємств

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Дебіторська заборгованість – заборгованість підприємству: покупців, замовників та інших дебіторів (у тому числі яка забезпечена векселями) за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги; фінансових і податкових органів за податками, зборами та іншими платежами до бюджету; також заборгованість із сум нарахованих дивідендів, відсотків, роялті тощо, що підлягають надходженню; заборгованість пов’язаних сторін і з внутрішньовідомчих розрахунків; інша поточна дебіторська заборгованість. Показники дебіторської заборгованості у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводяться в балансі за чистою реалізаційною вартістю.

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Кредиторська заборгованість – заборгованість підприємства фізичним та юридичним особам: за матеріальні цінності, виконані роботи й отримані послуги (у тому числі яка забезпечена векселями); із сум авансів, одержаних від інших осіб, у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг); за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства; з позабюджетних платежів; також заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату; заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу; заборгованість пов’язаним сторонам і з внутрішньовідомчих розрахунків; інша заборгованість із поточних зобов’язань.

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Статистична інформація наведена без урахування даних по бюджетних установах та банках.


Економічна діяльність малих підприємств

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ включає:

– вартість реалізованої продукції (товарів) як власного виробництва, так і товарів, придбаних для перепродажу;

– вартість наданих послуг, у тому числі за договірними відносинами із замовником;

– вартість пакування та транспортування продукції (товарів), що компенсується за рахунок покупця, відповідно до договору поставки, навіть якщо в рахунках до сплати ці суми вказані;

– акцизний податок, інші податки та збори, пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ.

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємства за окремими видами економічної діяльності містить інформацію щодо:

сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг – як вартість реалізованої власної продукції сільського господарства, продукції мисливства, а також як вартість послуг сільськогосподарського характеру та послуг, пов'язаних із мисливством;

лісове господарство та лісозаготівлі – як вартість реалізованої продукції (товарів) та послуг, пов'язаних із веденням лісового господарства та лісозаготівлі;

рибне господарство – як вартість реалізованої продукції (товарів, послуг), пов'язаних з рибальством і рибництвом;

добувна промисловість і розроблення кар'єрів; переробна промисловість – як вартість реалізованої за межі підприємства готової продукції (товарів, послуг) за ціною продажу;

– постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – як вартість реалізованої за межі підприємства готової продукції (товарів, послуг) за ціною продажу.

Підприємства, які надають послуги з розподілення покупних електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, вартість яких включено до обсягів реалізованої продукції;

водопостачання; каналізація, поводження з відходами – у частині водопостачання – як вартість реалізованої за межі підприємства готової продукції та послуг за ціною продажу; у частині каналізації – як вартість послуг з очищення, оброблення, обслуговування каналізаційних систем; у частині поводження з відходами – як вартість послуг зі збирання, оброблення, знищення відходів;

будівництво – як вартість реалізованих будівельних і монтажних робіт, виконаних під час нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення підприємств і ремонту будівель і споруд. Обсяг реалізованих будівельних робіт не включає зворотні суми від розбирання матеріалів, виробів і конструкцій, авансової плати, вартість матеріалів, наданих замовником, які утримуються з вартості будівельних робіт, виконаних за договорами підряду, вартість будівельних робіт, виконаних підприємством для власних потреб (капітальний ремонт власних приміщень тощо);

оптова та роздрібна торгівля – як товарооборот, що включає покупну вартість товарів і величину торгової націнки;

– ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – як вартість наданих послуг з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;

оптова торгівля за винагороду чи на основі контрактуяк вартість наданих послуг із реалізації товарів у розмірі комісійних, тобто без урахування вартості товарів;

транспорт – як вартість реалізованих за межі підприємства послуг від усіх видів перевезень.

Звіт підприємств трубопровідного транспорту стосовно обсягу реалізації містить тільки вартість послуг із транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів, без вартості зазначених продуктів;

складське господарство – як вартість реалізованих за межі підприємства послуг зі зберігання та складування всіх видів товарів на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах тощо без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання;

допоміжна діяльність у сфері транспорту – як вартість послуг із допоміжного обслуговування транспорту, транспортного оброблення вантажів (вантажно-розвантажувальні роботи);

– поштова та кур'єрська діяльність – у частині діяльності національного оператора поштового зв'язку як вартість наданих послуг із приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) внутрішньої та міжнародної пошти, включаючи посилки та бандеролі, доставку поштових відправлень кур'єром, доставку державних пенсій та грошових допомог, інших соціальних виплат, надання послуг з оренди абонентських поштових скриньок, приймання передплати та доставку вітчизняних та зарубіжних періодичних друкованих видань; у частині іншої поштової та кур'єрської діяльності – як вартість наданих послуг з виймання, перевезення і доставки листів, бандеролей та посилок, що здійснюється іншими суб'єктами господарювання (крім національного оператора поштового зв'язку);

тимчасове розміщування – як вартість наданих послуг готелів, мотелів, будинків відпочинку, турбаз, кемпінгів, інших засобів з тимчасового розміщування;

  організація харчуванняяк товарооборот ресторанів, кафе, барів, їдалень, постачальників послуг мобільного харчування, що включає величину торгової націнки, вартість продуктів, які витрачені на приготування їжі, та вартість придбаних товарів для продажу;

інформація та телекомунікаціїяк вартість реалізованої продукції видавничої діяльності (книг, періодичних видань, програмного забезпечення), наданих послуг з радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікацій (електрозв'язку) (уключаючи обслуговування технічних засобів і споруд зв'язку всіх видів), комп'ютерного програмування, інших інформаційних послуг;

надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування – як вартість наданих фінансових послуг за умови наявності ліцензій та дозволів на здійснення фінансової діяльності; наявності реєстрації у відповідних реєстрах регуляторних органів у сфері фінансових послуг або перебування на обліку в цих органах (наприклад, діяльність національного оператора поштового зв'язку з надання послуг поштових безготівкових розрахунків);

наукові дослідження та розробки – як вартість виконаних власними силами досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук і прийнятих замовником та вартість наданих науково-технічних послуг;

діяльність туристичних агентств та туристичних операторів – у частині діяльності туристичних агентств – як розмір комісійної винагороди з реалізації туристичного продукту туристичних операторів і туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності або різниця між продажною та покупною ціною туристичного продукту; у частині діяльності туристичних операторів – як вартість створених і реалізованих туристичних продуктів, а також наданих туристичних послуг;

– обслуговування будинків і територій – у частині діяльності житлово-експлуатаційних підприємств – як суми, нараховані споживачам до сплати за надані послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, крім субсидій, наданих окремим категоріям громадян, та відшкодувань втрат підприємств, що пов'язані зі встановленням цін/тарифів на послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

операції з нерухомим майном; освіта, охорона здоров'я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; надання інших видів послуг – як вартість реалізованих за межі підприємства послуг.

Статистична інформація наведена без урахування даних по бюджетних установах та банках.


Фінансові результати та рентабельність малих підприємств

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її проведення.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності підприємств.

Рівень рентабельності всієї діяльності розрахований як відношення чистого прибутку (збитку) до всіх витрат діяльності підприємств.

Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток, збиток) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових, інших та надзвичайних доходів (прибутків), фінансових, інших та надзвичайних витрат (збитків).

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Статистична інформація наведена без урахування даних по бюджетних установах та банках.


Діяльність малих підприємств промисловості

Статистичні дані розділу наведені за видами економічної діяльності, які згідно з КВЕД – 2010 відносяться до секцій В «Добувна промисловість і розроблення кар'єрів», С «Переробна промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря», Е «Водопостачання, каналізація, поводження з відходами».

Статистична інформація наведена без урахування даних по бюджетних установахІ. КІЛЬКІСТЬ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ


1.1. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення

(одиниць)
1.2. Кількість малих підприємств за видами економічної діяльності

 (одиниць)
  2010 2011 2012
всього з них всього з них всього з них
мікропідприємства мікропідприємства мікропідприємства
Всього
4827
3873
4527
3581
4816
3865
Сільське, лісове та рибне господарство
965
860
761
630
889
757
Промисловість
569
386
570
368
566
356
Будівництво
416
323
383
286
390
302
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1475
1223
1399
1163
1452
1219
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
196
138
214
159
245
184
Тимчасове розміщування й організація харчування
138
85
127
80
117
76
Інформація та телекомунікації
113
89
114
95
113
93
Фінансова та страхова діяльність
47
44
42
38
40
36
Операції з нерухомим майном
313
248
342
288
396
342
Професійна, наукова та технічна діяльність
277
239
274
243
306
269
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
175
135
168
131
152
114
Освіта
25
21
16
15
21
18
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
34
22
34
22
34
21
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
15
12
13
11
16
14
Надання інших видів послуг
69
48
70
52
79
64

 
У % до загальної кількості підприємств відповідного виду
економічної діяльності
2010 2011 2012
всього з них всього з них всього з них
мікропідприємства мікропідприємства мікропідприємства
Всього
92,8
74,5
92,5
73,1
93,0
74,7
Сільське, лісове та рибне господарство
91,0
81,1
90,0
74,5
92,2
78,5
Промисловість
82,7
56,1
82,5
53,3
83,2
52,4
Будівництво
93,1
72,3
92,3
68,9
92,2
71,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
95,8
79,4
96,1
79,9
96,0
80,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
91,2
64,2
91,8
68,2
92,8
69,7
Тимчасове розміщування й організація харчування
95,8
59,0
94,1
59,3
93,6
60,8
Інформація та телекомунікації
99,1
78,8
97,4
81,2
98,3
80,9
Фінансова та страхова діяльність
100,0
93,6
100,0
90,5
97,6
87,8
Операції з нерухомим майном
95,1
75,4
95,0
80,0
94,5
81,6
Професійна, наукова та технічна діяльність
98,2
84,8
96,1
85,3
96,8
85,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
93,6
72,2
96,0
74,9
93,8
70,4
Освіта
96,2
80,8
88,9
83,3
95,5
81,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
91,9
59,5
89,5
57,9
91,9
56,8
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
93,7
75,0
92,9
78,6
94,1
82,4
Надання інших видів послуг
98,6
67,6
98,6
73,2
98,8
80,0

1.3. Структурний розподіл кількості малих підприємств за видами економічної діяльності

                                                                                                                     (відсотків)
  2010 2011 2012
всього з них всього з них всього з них
мікропідприємства мікропідприємства мікропідприємства
Всього
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
20,0
22,2
16,8
17,6
18,5
19,6
Промисловість
11,8
10,0
12,6
10,3
11,8
9,2
Будівництво
8,6
8,3
8,5
8,0
8,1
7,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
30,6
31,6
30,9
32,5
30,1
31,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
4,1
3,6
4,7
4,4
5,1
4,8
Тимчасове розміщування й організація харчування
2,9
2,2
2,8
2,2
2,4
2,0
Інформація та телекомунікації
2,3
2,3
2,5
2,7
2,4
2,4
Фінансова та страхова діяльність
1,0
1,1
0,9
1,1
0,8
0,9
Операції з нерухомим майном
6,5
6,4
7,6
8,0
8,2
8,8
Професійна, наукова та технічна діяльність
5,7
6,2
6,1
6,8
6,4
7,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
3,6
3,5
3,7
3,7
3,2
2,9
Освіта
0,5
0,5
0,3
0,4
0,4
0,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
0,7
0,6
0,8
0,6
0,7
0,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
Надання інших видів послуг
1,4
1,2
1,5
1,4
1,6
1,7

1.4. Кількість малих підприємств у містах і районах

  Кількість малих підприємств, одиниць У % до загальної кількості підприємств відповідного регіону
всього з них всього з них
мікро-підприємства мікро-підприємства
Волинська область
4816
3865
93,0
74,7
м. Луцьк
2318
1893
93,7
76,5
м. Володимир-Волинський
120
98
90,2
73,7
м. Ковель
256
197
91,4
70,4
м. Нововолинськ
151
106
85,3
59,9
райони
 
 
   
Володимир-Волинський
119
106
96,8
86,2
Горохівський
174
139
93,0
74,3
Іваничівський
95
81
94,1
80,2
Камінь-Каширський
113
93
95,8
78,8
Ківерцівський
222
186
93,3
78,2
Ковельський
137
103
92,6
69,6
Локачинський
95
84
96,9
85,7
Луцький
429
330
92,3
71,0
Любешівський
46
38
92,0
76,0
Любомльський
92
75
93,9
76,5
Маневицький
76
50
89,4
58,8
Ратнівський
78
54
89,7
62,1
Рожищенський
95
77
93,1
75,5
Старовижівський
84
71
96,6
81,6
Турійський
83
60
92,2
66,7
Шацький
33
24
94,3
68,6

  На 10 тис. осіб наявного населення, одиниць
всього з них
мікропідприємства
Волинська область
46
37
м. Луцьк
108
89
м. Володимир-Волинський
31
25
м. Ковель
37
29
м. Нововолинськ
26
18
райони
 
 
Володимир-Волинський
46
41
Горохівський
33
26
Іваничівський
29
25
Камінь-Каширський
18
15
Ківерцівський
35
29
Ковельський
34
25
Локачинський
42
37
Луцький
70
54
Любешівський
13
11
Любомльський
23
19
Маневицький
14
9
Ратнівський
15
10
Рожищенський
24
19
Старовижівський
27
23
Турійський
31
23
Шацький
19
14