ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІСТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИКОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОБЛАСТІ У 2012 РОЦІЛуцьк 2013Основні структурні показники діяльності підприємств області у 2012 році

Статистичний збірник/ Головне управління статистики у Волинській області – Луцьк, 2013


У статистичному збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності з урахуванням великих, середніх, малих в тому числі мікропідприємств за 2012р. у порівнянні з попередніми роками.

Розрахований на широке коло читачів.
Адреса: 43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12

Телефон: 78-51-56

Факс: 78-56-71

Електрона пошта: Iutsk@Iutsk.ukrstat.gov.ua

Веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua


За редакцією Грабаровської В.О.

Відповідальна за випуск Джигалюк Л.О.


Скорочення:

% – відсоток

грн. – гривня

дол. США – долар США

млн. – мільйон

тис. – тисяча


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

тире (–)          – явищ не було;

нуль (0,0)      – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами;

символ (х)      – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу або недоцільне;

крапки (…)     – відомості відсутні;

«у тому числі», «з них» – означає, що наведено не всі доданки загальної суми.


© Головне управління статистики у Волинській області, 2013
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник містить інформацію про основні статистичні показники, що характеризують стан і тенденції розвитку суб’єктів господарювання у 2010–2012 роках.

Збірник містить дані про основні показники діяльності підприємств і організацій області, які є юридичними особами та здійснюють госпрозрахункову діяльність, незалежно від видів діяльності без бюджетних установ, банків. Статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств виділено із їх розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства, а також з урахуванням діяльності фізичних осіб–підприємців.

Інформація підготовлена по колу обстежених респондентів на основі даних звіту за формою № 1–підприємництво (річна), № 1–підприємництво (коротка)–річна «Структурне обстеження підприємств», фінансовою звітнісю, державних статистичних спостережень за формами № 6–ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання», № 1–ПВ (квартальна, місячна) «Звіт з праці».

Статистичні показники наведені в цінах і за методологією відповідного року та деталізовані за видами економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009: 2010 (КВЕД – 2010), затвердженою наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 (зі змінами). У розділі «Основні показники з праці» інформація згрупована згідно статистичного класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2005, затвердженого наказом Держкомспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375.

Інформація за видами економічної діяльності наведена з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду діяльності у звітному році, який розраховано відповідно до Методологічних положень щодо визнання основного виду діяльності підприємства, затверджених наказом Держкомстату від 14.12.2006 №607.

Статистична інформація також представлена в регіональному аспекті відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 31.10.1997 № 659.ЗМІСТ
  Стор.
Передмова
3
Методологічні пояснення
7
І. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ
 
1.1. Основні соціально-економічні показники області
11
1.2. Основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання
12
ІІ. КІЛЬКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
 
2.1.Кількість підприємств на 10 тис.осіб наявного населення
15
2.2. Кількість підприємств за видами економічної діяльності
16
2.3. Кількість підприємств у містах і районах у 2012 році
20
ІІІ. ОБСЯГ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) ПІДПРИЄМСТВ
 
3.1. Структура обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2012 році
23
3.2. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності
24
3.3. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у містах і районах у 2012 році
28
IV. КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ
 
4.1. Структура кількості найманих працівників за видами економічної діяльності у 2012 році
31
4.2. Кількість зайнятих працівників за видами економічної діяльності
32
4.3. Кількість зайнятих працівників у містах і районах у 2012 році
36
4.4. Кількість найманих працівників за видами економічної діяльності
38
4.5. Кількість найманих працівників у містах і районах у 2012 році
42
V. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ
 
5.1. Прибуток, збиток до оподаткування за 2012 рік
45
5.2. Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності
46
5.3. Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2012 рік
48
5.4. Фінансові результати до оподаткування у містах і районах за 2012 рік
52
5.5. Чистий прибуток (збиток) за видами економічної діяльності за 2012 рік
53
5.6. Чистий прибуток (збиток) у містах і районах за 2012 рік
54
5.7. Формування чистого прибутку (збитку) за видами економічної діяльності за 2012 рік
55
5.8. Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності за 2012 рік
57
5.9. Рентабельність операційної діяльності у містах і районах за 2012 рік
58
5.10.Рентабельність всієї діяльності за видами економічної діяльності. за 2012 рік
59
5.11. Рентабельність всієї діяльності у містах і районах за 2012 рік
60
VІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ
 
6.1. Кількість підприємств за видами промислової діяльності
62
6.2. Кількість зайнятих працівників за видами промислової діяльності
63
6.3. Кількість найманих працівників за видами промислової діяльності
64
6.4. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) за видами промислової діяльності
65
6.5. Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності за 2012 рік
66
6.6. Чистий прибуток (збиток) за видами промислової діяльності за 2012 рік
67
6.7. Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності за 2012 рік
68
6.8. Рентабельність всієї діяльності за видами промислової діяльності за 2012 рік
69
VІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ З ПРАЦІ
 
7.1. Динаміка основних показників з праці за ряд років
71
7.2. Динаміка реальної заробітної плати та споживчих цін
72
7.3. Питома вага заробітної плати у структурі доходів населення за ряд років
73
7.4. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності
74
7.5. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами промислової діяльності
75
VIІІ. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ
 
8.1. Кількість підприємств у 2012 році
77
8.2. Кількість зайнятих працівників у 2012 році
79
8.3 Кількість найманих працівників у 2012 році
81
8.4. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств у 2012 році
83
8.5. Фінансові результати до оподаткування (з урахуванням банків) за 2012 рік
85
8.6. Фінансові результати до оподаткування за 2012 рік
86

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ

У збірнику наведена статистична інформація про діяльність суб’єктів господарювання, які спостерігаються в межах державної статистики підприємств, що враховує вимоги Регламенту Європарламенту та Ради Міністрів ЄС № 295/2008 від 11.03.2008 зі структурної статистики підприємств.

Відповідно до Концепції розвитку державної статистики підприємств України, затвердженої наказом Держкомстату від 28.12.2007 № 478:

державна статистика підприємств – це комплексна, послідовна та узгоджена система статистичних інструментів для отримання, обробки, синтезу та оцінки інформації щодо різних аспектів підприємницької діяльності суб’єктів господарювання секторів нефінансових та фінансових корпорацій, а також відповідна інформаційна база, характерною рисою якої є узгодженість даних із достатньо високим рівнем їх уніфікації.

Статистичні дані за 2010-2012 рр. щодо основних показників діяльності підприємств за їх розмірами розраховано за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначеними у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012, а саме:

мікропідприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

малі підприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

великі підприємства – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми  власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

середніми визнають усі інші підприємства.

Статистична інформація також представлена в регіональному аспекті відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), який затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 31.10.1997 № 659.


Основні соціально-економічні показники

Розділ містить інформацію про основні статистичні показники, що характеризують стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання, до яких відносяться підприємства-юридичні особи та фізичні особи-підприємці.

Підприємство-юридична особа (далі – підприємство) – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб, але має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.

Фізична особа-підприємець – зареєстрована в установленому порядку фізична особа з метою здійснення підприємницької діяльності.


Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених, як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом) за винятком ПДВ.


Кількість працівників підприємств

Кількість зайнятих працівників визначається з урахуванням штатних, позаштатних і неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників підприємства.

Кількість найманих працівників включає середньооблікову кількість штатних працівників, середню кількість зовнішніх сумісників (працівників, прийнятих за сумісництвом з інших підприємств); середню кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договарами. Даний показник заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року №286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за №1442/11722 (зі змінами), з якою можна ознайомитися на веб-сайті Держстату України: www.ukrstat.gov.ua (розділ «Звітна документація», підрозділ «Звітно-статистична документація»).


Фінансові результати та рентабельність підприємств

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності підприємств.

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної, фінансової, інвестиційної, іншої діяльності підприємств та податків з прибутку.

Рівень рентабельності операційної діяльності розрахований як відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності підприємств.

Рівень рентабельності всієї діяльності розрахований як відношення чистого прибутку (збитку) до витрат всієї діяльності.


Основні показники діяльності підприємств промисловості

Статистичні дані про діяльність підприємств промисловості сформовано по суб’єктах, основний вид економічної діяльності яких згідно з КВЕД–2010 відноситься до секцій В «Добувна промисловість і розроблення кар’єрів», С «Переробна промисловість», D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря», «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами».


Основні показники з праці

Починаючи з 2010 року методологія проведення державних статистичних спостережень з праці, розроблена Держкомстатом України, зазнала змін, а саме, звітністю охоплені всі підприємства, установи, організації та їх відокремлені підрозділи з кількістю працівників 50 і більше осіб; вибірково – з кількістю працівників від 10 до 49 осіб; не враховані малі – з кількістю менше 10 осіб та фізичні особи-підприємці і наймані у них працівники. До 2010р. обстеженню підлягали всі бюджетні, а також громадські і госпрозрахункові підприємства та організації, крім статистично малих та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Пряме співставлення основних показників в порівнянні з попередніми  роками є некоректне.


І. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

1.1.Основні соціально–економічні показники області

  2010 2011 2012
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток, збиток (–)), млн.грн.
307,9
655,1
–222,8
Продукція промисловості, млн.грн.
8126,5
10492,7
11298,2
у розрахунку на 1 жителя, грн.
7837
10110
10871
Продукція сільського господарства у постійних цінах 2010 року, млн.грн.
5273,3
5781,2
6183,5
Капітальні інвестиції (у фактичних цінах), млн.грн.
1767,0
2577,1
3254,4
у розрахунку на 1 жителя, грн.
1708,5
2489,5
3139,5
Роздрібний товарооборот (у фактичних цінах), млн.грн.
4709,4
5907,8
7153,0
у розрахунку на 1 жителя, грн.
4542
5692
6883
Обсяг реалізованих послуг, млн.грн.
2108,3
2765,2
2740,3
у розрахунку на 1 жителя, грн.
2033
2664
2637
Прямі іноземні інвестиції (на початок року з початку інвестування), млн.дол. США
332,4
218,6
291,4
у розрахунку на 1 жителя, дол. США
321
211
280
Експорт товарів та послуг, млн.дол.США
463,9
679,7
659,2
Імпорт товарів та послуг, млн.дол.США
599,0
1084,2
1043,5

1.2. ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ1

  Суб’єкти господарювання У тому числі
підприємства фізичні особи-підприємці
Всього
Кількість суб’єктів, одиниць
 
 
 
2010
42018
5202
36816
2011
30215
4896
25319
2012
29081
5177
23904
Кількість зайнятих працівників, тис.осіб
 
 
 
2010
182,1
118,1
64,0
2011
167,5
114,8
52,7
2012
166,3
113,9
52,4
Кількість найманих працівників, тис.осіб
 
 
 
2010
143,2
116,0
27,2
2011
140,8
113,5
27,3
2012
140,5
112,0
28,5
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн.грн.
 
 
 
2010
42714,1
37912,0
4802,1
2011
42322,2
37706,1
4616,1
2012
57712,1
52334,6
5377,5
суб’єкти середнього підприємництва
Кількість суб’єктів, одиниць
 
 
 
2010
387
368
19
2011
370
359
11
2012
376
349
27
Кількість зайнятих працівників, тис.осіб
 
 
 
2010
68,3
66,9
1,4
2011
64,3
63,4
0,9
2012
58,2
55,7
2,5
Кількість найманих працівників, тис.осіб
 
 
 
2010
68,3
66,9
1,4
2011
64,3
63,4
0,9
2012
58,1
55,6
2,5
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн.грн.
 
 
 
2010
17727,1
17245,1
482,0
2011
18194,6
17793,7
400,9
2012
22638,9
22186,2
452,7

  Суб’єкти господарювання У тому числі
підприємства фізичні особи-підприємці
суб’єкти малого підприємництва
Кількість суб’єктів, одиниць
     
2010
41624
4827
36797
2011
29835
4527
25308
2012
28693
4816
23877
Кількість зайнятих працівників, тис.осіб
 
 
 
2010
99,4
36,8
62,6
2011
85,2
33,4
51,8
2012
83,3
33,4
49,9
Кількість найманих працівників, тис.осіб
 
 
 
2010
60,5
34,7
25,8
2011
58,5
32,1
26,4
2012
57,6
31,6
26,0
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн.грн.
 
 
 
2010
9685,1
5365,0
4320,1
2011
10372,2
6157,0
4215,2
2012
12116,5
7191,7
4924,8
суб’єкти мікропідприємництва
Кількість суб’єктів, одиниць
     
2010
40355
3873
36482
2011
28564
3581
24983
2012
27417
3865
23552
Кількість зайнятих працівників, тис.осіб
 
 
 
2010
71,2
11,7
59,5
2011
59,2
11,2
48,0
2012
55,3
11,2
44,1
Кількість найманих працівників, тис.осіб
 
 
 
2010
33,8
10,7
23,1
2011
33,8
10,8
23,0
2012
31,0
10,4
20,6
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн.грн.
 
 
 
2010
5240,9
1709,4
3531,5
2011
5497,3
2019,5
3477,8
2012
6509,4
2180,8
4328,6

1 Дані наведено без банків, бюджетних установ та з урахуванням статистичної інформації по фізичних особах-підприємцях, сформованої на підставі даних Міністерства доходів і зборів України.