ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Статистичний збірник

ПРОМИСЛОВІСТЬ ВОЛИНІ

Луцьк – 2016


Головне управління статистики у Волинській області

За редакцією Л.С. Баранюк

Відповідальна за випуск І. П. Щибор


Головне управління статистики

у Волинській області
© Головне управління статистики у Волинській області, 2016


 ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник «Промисловість Волині» містить інформацію про основні статистичні показники, що характеризують стан та розвиток промисловості Волині у 2010–2015 роках.

До збірника включені показники, щодо середньооблікової кількості штатних працівників та їхньої середньомісячної заробітної плати, індексів промислової продукції, випуску промислової продукції в натуральних показниках, динаміки капітальних інвестицій, обсягу прямих іноземних інвестицій у промислові підприємства, інноваційної діяльності, фінансових результатів й основні показники діяльності малих підприємств.

Значне місце у збірнику відведене даним про випуск промислової продукції. Зазначена інформація наводиться за Номенклатурою продукції промисловості (НПП), гармонізованою з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) та Класифікацією продукції за видами економічної діяльності європейського Союзу (СРА, 2002), що дозволяє здійснювати відповідні співставлення інформації на національному рівні.

Більшість показників надані з урахуванням малих підприємств, в інших випадках зроблені відповідні примітки.


 СКОРОЧЕННЯ

% – відсоток м2– квадратний метр
грн – гривня м3– кубічний метр
дал – декалітр Мкал – мегакалорія
дол. США – долар США погон.м – погонних метрів
кВт – кіловат р. – рік
кВт·год – кіловат–година тис. – тисяча
кг – кілограм т – тонна
л – літр умов. – умовні
м – метр шт – штук
млн. – мільйон  

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире (–) – явищ не було;
Крапки (…) – відомості відсутні;
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами;
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу;
“у тому числі”, “з них” – означає, що наведено не всі доданки загальної суми.

ЗМІСТ

  Передмова............................................................................................
3
  Скорочення………………………………………………………………………..…......
3
  Умовні позначення...........................................................................
3
 
Робота промислових підприємств в 2015 році………………….……
7
 
Потужні промислові підприємства області……………………..…...
8
 
1.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПРОМИСЛОВОСТІ.............................
9
1.1.
Основні показники розвитку промисловості Волині…………………………….............
9
1.2.
Промисловість в економіці Волині..............................................................
9
1.3.
Індекси виробництва промислової продукції за видами діяльності ……………….
10
1.4.
Темпи промислового виробництва ……...…………………………………………………………….
11
1.5.
Питома вага міст і районів в загальному обсязі промислової продукції реалізованої в області………………………………………………………..………………..……………...
11
1.6.
Обсяг реалізованої продукції за видами промислової діяльності...................
12
1.7.
Розподіл обсягу реалізованої продукції за видами промислової діяльності.....
13
1.8.
Експорт окремих видів товарів ..................................................................
14
1.9.
Імпорт окремих видів товарів………………………………………………………………………………
15
1.10.
Питомі витрати енергоресурсів на окремі види продукції (робіт)……..…………….
16
1.11.
Добувна промисловість..............................................................................
19
1.11.1.
Основні показники роботи добувної промисловості та розроблення кар’єрів у 2015 році........
19
1.11.2.
Видобуток основних видів продукції добувної промисловості………………………...
19
1.12.
Переробна промисловість.........................................................................
20
1.12.1.
Основні показники роботи переробної промисловості у 2015 році.................
20
1.12.2.
Виробництво окремих видів харчових продуктів, напоїв……….......................
21
1.12.3.
Виробництво найважливіших видів харчових продуктів, напоїв на одну особу
22
1.12.4.
Виробництво окремих видів продукції текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів ..................
23
1.12.5.
Виробництво окремих видів продукції з виготовлення  виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності ………………………………………………
24
1.12.6.
Виробництво окремих видів продукції з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції………
25
1.12.7.
Виробництво окремих видів гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції………………………………………………………………………
25
1.12.8.
Виробництво окремих видів продукції машинобудування..............................
26
1.12.9.
Виробництво окремих видів меблів ...........................................................
26
1.13.
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря..............
27
1.13.1.
Основні показники роботи підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у 2015 році..............................................
27
 
2. ПРАЦЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ................................................................
28
2.1.
Середньоблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості….....................................................................
28
2.2.
Використання фонду робочого часу штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості......................................................
29
2.3.
Кількість штатних працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної зайнятості, за видами економічної діяльності промисловості ……………..………...
30
2.4.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності  у промисловості......................................................
31
2.5.
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у промисловості у 2015 році .....................................
32
2.6.
Середньомісячна заробітна плата всіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за видами економічної діяльності у промисловості у 2015 році .....
33
2.7.
Заборгованість з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності у промисловості
34
2.8.
Заборгованість з виплати заробітної плати за видами економічної діяльності у промисловості у 2015 році………………………..................................................
35
 
3.ІНВЕСТИЦІЇ………………………..............................................................
36
3.1.
Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності…………………..………………
36
3.2.
Прийнято в експлуатацію окремих виробничих потужностей…………….…………...
37
3.3.
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у підприємства промисловості за видами економічної діяльності……………………………………………….
37
3.4.
Структура іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), вкладених в промисловість, за основними країнами–інвесторами………………………………………..
38
 
4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА.............
39
4.1.
Кількість та питома вага інноваційно активних підприємств області.............
39
4.2.
Кількість інноваційно активних промислових підприємств за основними видами економічної діяльності……………………………………………….……………………….…..
39
4.3.
Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації….……………...
40
4.4.
Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості………..
40
4.5.
Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості…………..………………………..
41
4.6.
Впровадження нових технологічних процесів та освоєння виробництва нових видів продукції у промисловості................................................................
41
4.7.
Обсяг реалізованої інноваційної продукції…................................................
41
 
5. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ…
42
5.1.
Фінансові результати діяльності промислових підприємств….........................
42
5.2.
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності…......
42
5.3.
Питома вага підприємств, що одержали прибуток  (збиток) до оподаткування, за видами промислової діяльності у 2015 році………………..………
43
5.4.
Рентабельність операційної діяльності за видами промислової діяльності……...
44
 
6. РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА............................................
45
6.1.
Частка продукції малих промислових підприємств у загальному обсязі реалізованої промислової продукції за видами промислової діяльності...........
45
6.2.
Кількість найманих працівників малих промислових підприємств за видами діяльності…...............................................................................................
46
 
7. ВИКОНАННЯ ПРОГНОЗНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2015 РІК……………………………
47
7.1.
Показники діяльності промислових підприємств у 2015 році…......................
47
 
8. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ ......................................................
48
8.1.
Індекси промислової продукції …………….......................................................
48
8.2.
Виробництво м’яса свиней свіжого чи охолодженого…………………………………………
49
8.3.
Виробництво м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого…………………………..
50
8.4.
Виробництво виробів ковбасних ……………....................................................
51
8.5.
Кількість інноваційно активних промислових підприємств……………..……………...
52
8.6.
Впроваджено технологічних процесів інноваційних видів продукції..............
53
 
КОРОТКІ ПОЯСНЕННЯ ДО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ...............................
54

Робота промислових підприємств в 2015 році

За підсумками 2015 року індекс промислової продукції в області становив 98,6%. Серед регіонів України за цим показником Волинь посіла четверте місце (в цілому в Україні індекс становив  – 87,0%, Рівненській області – 100,3%, Івано–Франківській – 89,1%, Львівській – 98,5%, Тернопільській – 92,1%).

Позитивну динаміку відносно попереднього року продемонстрували підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів (приріст становив 14,7%). Натомість показники переробного сектору були від’ємними (–1,4%), на відміну від попереднього року, коли спостерігалось нарощення на 4,6%. У виробництві енергетичних ресурсів (постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря) зафіксовано скорочення на 4,4%.

Одним із провідних видів діяльності в області залишається виробництво харчових продуктів та напоїв, де  індекс промислової продукції становив 96,1%. Проте у виробництві напоїв, переробленні та консервуванні фруктів і овочів, виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, м’яса та м’ясних продуктів, готових кормів для тварин досягнуто приросту на 27,4 – 0,2%.

На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги зросли  на 15,1%, за рахунок нарощення обсягів у текстильному виробництві та виробництві одягу. 

У виробництві виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності спостерігалось незначне скорочення обсягів (на 0,6%), в т.ч. у поліграфічній діяльності на 17,9% та виробництві паперу та паперових виробів – на 10,2%. Поряд з цим в обробленні деревини та виготовленні виробів з деревини та корка, крім меблів відбувся ріст на 3,6%.

Підприємства з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції  скоротили обсяг на 2,6%, зокрема, менше вироблено фарб, лаків, іншої хімічної продукції (паст для ліплення).

Приріст у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції становив 2,3%, у тому числі у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції (будматеріалів) – 6,0%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання менше вироблено продукції на 15,0%.

Значний вплив на загальну ситуацію у промисловості має робота підприємств машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, де обсяги виробництва торік зросли на 8,4%. Збільшено випуск продукції у виробництві електричного устатковання, автотранспортних засобів, причепів, напівпричепів та інших транспортних засобів, машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань на 15,7 – 0,4%.

У виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання обсяги скоротились на 15,0%, у тому числі у виробництві меблів – на 17,0%.

При питомій вазі області понад 1,0% у загальнодержавних обсягах реалізації промислової продукції  виробникам Волині належить майже четверта частина соусів та продуктів для приготування соусів; приправ і прянощів змішаних інших, п’ята частина деревостружкових плит, необроблених чи лише шліфованих та майже всі обсяги електричних трансформаторів, виготовлених в державі.

1.1. Основні показники розвитку промисловості Волині

  2010 2012 2013 2014 2015
Обсяг реалізованої промислової продукції (у фактичних цінах), млн.грн
 
8126,5
11298,3
11444,9
14404,0
20221,21
Індекси виробництва промислової продукції (до попереднього року), у %
126,7
94,5
102,9
103,2
98,6
Валова додана вартість у промисловості (у фактичних цінах), млн.грн
2113
2885
2700
3136
Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств, %
2,6
3,9
3,9
6,8
6,41
Частка збиткових підприємств, %
45,9
38,8
36,9
33,6
27,81
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток, збиток (–)), млн.грн
166,8
234,9
226,8
–217,5
290,41
Середньооблікова кількість штатних працівників у промисловості2, осіб
41928
41823
40297
39194
38460
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у промисловості2, грн
1947
2707
2976
3426
4334
Капітальні інвестиції в промисловість (у фактичних цінах), млн.грн
466,9
657,1
782,9
933,9
2771,1

1 Дані наведено без урахування зміни підприємствами основного виду діяльності.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з кількістю  найманих  працівників 10 і більше осіб. 


1.2. Промисловість в економіці Волині 

(відсотків)
  2010 2012 2013 2014 2015
Валова додана вартість промисловості в загальному обсязі доданої вартості
15,6
16,4
14,4
14,4
Частка середньооблікової кількості штатних працівників у промисловості в загальній кількості працівників
20,9
21,7
22,3
21,6
22,6
Частка капітальних інвестицій у промисловості в загальному обсязі капітальних інвестицій
26,4
20,2
23,5
27,6
44,9

 

Інформацію оновлено 15 Вересня 2016