ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Волинської області


СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК


м.Луцьк
2018
Головне управління статистики у Волинській області


За редакцією Л.С. Баранюк

Відповідальна за випуск Л.О. Джигалюк
адреса: вул. Шопена, 12, м.Луцьк, 43025

телефон: (033) 28-26-75

факс: 78-56-71

електронна пошта: Lutsk@Lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www.lutsk.ukrstat.gov.ua


СКОРОЧЕННЯ


% – відсоток

дол. США –  долар США

млн. –  мільйон

т – тонна

тис. –  тисяча

шт. – штук


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ


Тире (–)       – явищ не було

Крапки (...)   – відомості відсутні

Нуль (0; 0,0)  – явища відбулися, але у вимірах менших за ті,

                      що можуть бути виражені використаними у

                      таблиці розрядами

Символ (х)    – заповнення рубрики за характером побудови

                      таблиці не має сенсу

“з них”, “у тому числі” –  наведено не всі доданки загальної суми.© Головне управління статистики у Волинській області, 2018
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


Передмова

Статистичний збірник «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Волинської області» містить інформацію про результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств у сфері зовнішньої торгівлі товарами, послугами та прямих інвестицій, що надійшли в область. Основні показники наведені в динаміці за 2000, 2005, 2010, 2015-2017 роки.

При підготовці збірника  використано:

 •    статистичні спостереження за обсягами зовнішньої торгівлі товарами, які здійснені на основі даних митних декларацій, що заповнюють декларанти при митному оформленні товарів, а також статистичних звітів підприємств і організацій щодо експорту-імпорту товарів, які не підлягають митному декларуванню (форма №14–зез «Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу»);

 •    статистичну інформацію за формою №9–зез «Звіт про експорт (імпорт) послуг»;

 •    статистичну інформацію за формою №10–зез «Звіт про прямі іноземні інвестиції».

  Обсяги імпорту товарів наведені з урахуванням поставок газу природного.

  Відомості подаються за країнами світу, за товарними групами та за основними видами послуг. Наведено дані про експорт-імпорт окремих товарів у кількісному і вартісному вимірах, давальницьку сировину і готову продукцію, виготовлену з давальницької сировини. Інформація представлена в цілому по області та у розрізі районів і міст обласного значення. Наведено співставлення основних показників зовнішньоекономічної діяльності з загальнодержавними та даними регіонів України. Видання доповнено аналітичним та графічним матеріалом.

  В окремий розділ виділено дані щодо співробітництва господарюючих суб’єктів області з країнами Європейського Союзу.

  Деякі показники попередніх періодів можуть бути уточнені.

  В збірнику наведені короткі методологічні пояснення окремих статистичних показників.


  ЗМІСТ

  Передмова 3

  1.      Зовнішня торгівля області

  6

  1.1.   Основні показники зовнішньої торгівлі товарами і послугами

  6

  1.2.   Зовнішня торгівля товарами

  7

  1.3.   Зовнішня торгівля послугами

  7

  2.     Зовнішня торгівля товарами

  8

  2.1.   Темпи зростання експорту–імпорту товарів у 2017 році

  9

  2.2.   Географічна структура експорту товарів

  10

  2.3.   Географічна структура імпорту товарів

  13

  2.4.   Найбільші країни–партнери в експорті товарів у 2017 році

  16

  2.5.   Найбільші країни–партнери в імпорті товарів у 2017 році

  16

  2.6.   Товарна структура експорту

  17

  2.7.   Товарна структура імпорту

  21

  2.8.   Товарна структура експорту у 2017 році

  25

  2.9.   Товарна структура імпорту у 2017 році

  25

  2.10. Експорт окремих видів товарів

  26

  2.11. Імпорт окремих видів товарів

  26

  2.12. Обсяги експорту–імпорту товарів у містах і районах

  27

  2.13. Кількість підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю товарами у містах і районах

  29

  2.14. Географічна структура імпорту давальницької сировини

  30

  2.15. Товарна структура імпорту давальницької сировини

  31

  2.16. Географічна структура експорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини

  32

  2.17. Товарна структура експорту готової продукції, виготовленої з давальницької сировини

  33

  3.      Зовнішня торгівля послугами

  34

  3.1.   Темпи зростання експорту–імпорту послуг у 2017 році

  35

  3.2.   Експорт послуг за країнами

  35

  3.3.   Імпорт послуг за країнами

  37

  3.4.   Питома вага країн в експорті послуг у 2017 році

  38

  3.5.   Питома вага країн в імпорті послуг у 2017 році

  38

  3.6.   Структура експорту послуг за видами

  39

  3.7.   Структура імпорту послуг за видами

  40

  3.8.   Структура експорту послуг у 2017 році

  41

  3.9.   Структура імпорту послуг у 2017 році

  41

  3.10. Обсяги експорту–імпорту послуг у містах і районах

  42
  4.      Прямі інвестиції 44
  4.1.   Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області 45
  4.2.   Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в область у 2017 році 45
  4.3.    Прямі інвестиції (акціонерних капітал) в економіці області з окремих країн–інвесторів

  46
  4.4.    Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці області за видами економічної діяльності

  47
  4.5.  Прямі  інвестиції (акціонерний капітал) у містах і районах 49
  5.     Зовнішні відносини з країнами Європейського Союзу 50
  5.1. Розподіл основних показників зовнішньої торгівлі товарами та послугами за країнами

  52
  5.2.  Динаміка експорту–імпорту товарів з країнами ЄС 53
  5.3.  Зовнішня торгівля товарами за країнами ЄС 53
  5.4.  Товарна структура експорту–імпорту 55
  5.5.  Динаміка експорту–імпорту послуг з країнами ЄС 62
  5.6.  Зовнішня торгівля послугами за країнами ЄС 62
  5.7.  Структура експорту послуг у країни ЄС у 2017 році 64
  5.8.  Структура імпорту послуг з країн ЄС у 2017 році 64
  5.9.  Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області 65
  5.10. Прямі інвестиції з країн ЄС 65
  6.     Зіставлення показників зовнішньоекономічної діяльності в регіонах України 66
  6.1.  Обсяги експорту товарів за регіонами України 66
  6.2.  Обсяги імпорту товарів за регіонами України 67
  6.3.  Обсяги експорту послуг за регіонами України 68
  6.4.  Обсяги імпорту послуг за регіонами України 69
  6.5.  Прямі  інвестиції (акціонерний капітал) в регіонах України 70
  6.6.  Прямі інвестиції на одну особу населення за регіонами України 71
  Перелік основних підприємств–учасників зовнішньоекономічної діяльності у 2017р. 72
  Методологічні пояснення 73

  1.1. Основні показники зовнішньої торгівлі товарами і послугами

  (млн.дол. США)
   
  2000 2005 2010 2015 2016 2017
   
   
           
  Кількість країн – партнерів, що здійснювали зовнішню торгівлю товарами, одиниць
  70
  77
  91
  110
  119
  115
  Кількість підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю товарами, одиниць
   
           
  експортерів
  306
  266
  329
  359
  395
  400
  імпортерів
  352
  396
  390
  494
  517
  581
  Обсяги експорту товарів
  147,8
  280,9
  434,8
  631,7
  611,9
  689,3
  Обсяги імпорту товарів
  447,1
  666,2
  571,5
  622,1
  1131,5
  1335,4
  Коефіцієнт покриття експортом імпорту
  0,33
  0,42
  0,76
  1,02
  0,54
  0,52
  Кількість країн – партнерів, що здійснювали зовнішню торгівлю послугами, одиниць
  53
  83
  89
  102
  109
  92
  Кількість підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю послугами, одиниць
   
   
   
   
   
   
  експортерів
  35
  52
  83
  105
  107
  109
  імпортерів
  23
  87
  167
  200
  201
  187
  Обсяги експорту послуг
  3,9
  21,0
  46,6
  51,8
  50,8
  63,4
  Обсяги імпорту послуг
  1,9
  17,7
  28,1
  16,7
  17,4
  24,9
  Коефіцієнт покриття експортом імпорту
  2,00
  1,18
  1,66
  3,10
  2,92
  2,56

  Методологічні пояснення


  Статистичний облік експорту (імпорту) товарів проводиться на основі контрактів, договорів, митних декларацій, транспортних та інших товарних документів, що заповнюються при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємствами, установами, комерційними фірмами та іншими господарюючими суб’єктами області незалежно від відомчої підпорядкованості і форм власності.

  Для обліку експорту (імпорту) товарів як класифікатор застосовується Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка побудована на базі шестизначної Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) і восьмизначної Комбінованої Номенклатури Європейської Економічної Співдружності (КНЄЕС), та є деталізованою номенклатурою ГС для країн ЄС.

  Дані про експорт товарів наведені за країнами призначення, про імпорт – за країнами походження. Країною призначення вважається країна, яка визначена на момент відвантаження як кінцева країна призначення товару. Країною походження вважається країна, в якій товар було повністю вироблено або достатньо перероблено.

  При заповненні вантажних митних декларацій оцінка товарів за їх вартістю проводиться у національній валюті України. Перерахунок у долари США здійснюється за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату оформлення вантажної митної декларації.

  Обсяги експорту товарів наведено за умови поставки ФОБ (вільно на борту або франко–кордон країни–експортера), згідно з якими до ціни товару включається його вартість, витрати по доставці на території країни–експортера та навантаження товару на борт. Обсяги імпорту наведено за умови поставки СІФ (вартість, страхування, фрахт або франко–кордон країни–імпортера), згідно з якими до ціни товару включається його вартість та всі витрати по транспортуванню, фрахту і страхуванню.

  Моментом експорту (імпорту) товарів, що підлягають митному декларуванню, вважається дата перетинання товарами митного кордону.

  До обсягів експорту (імпорту) товарів не включається:

  – пряма транзитна торгівля;

  – чартерні рейси, здавання в найм;

  – транспортне устаткування (риболовецькі судна, газо– і нафтобурильні вишки та інше устаткування, що пересувається та діє на території країни менше ніж рік);

  – товари, що тимчасово експортуються не для продажу (для виставок, ярмарок, спортивних змагань, видовищних показів тощо);

  – поставки товарів нашої країни в анклави (для військових та дипломатичних установ України на території інших країн);

  – ремонт основних фондів.

  До загальних обсягів експорту (імпорту) товарів включено обсяги товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу (статистична звітність за формою №14–зез), давальницької сировини та готової продукції, що виготовлена з неї, бартеру, гуманітарної, технічної допомоги тощо.

  Статистична інформація про зовнішню торгівлю послугами підготовлена на основі статистичних звітів підприємств та організацій області (форма №–9 зез).

  Експорт (імпорт) послуг реєструється на момент підписання зовнішньоекономічного контракту (договору). Моментом здійснення експорту–імпорту послуг вважається дата їх фактичного надання або одержання коштів (за виписаними рахунками), найчастіше дата реєстрації таких операцій збігається з часом виробництва послуг.

  Облік послуг здійснюється у вартісному вимірі (у валюті контракту) згідно з Класифікацією послуг зовнішньоекономічної діяльності, розробленою на основі Класифікатора видів економічної діяльності статистичної комісії Європейського Союзу та затвердженою наказом Держстандарту України.

  Перерахунок послуг у долари США здійснюється на основі середньоквартального офіційного курсу валют, встановленого Національним банком України.

  Дані про прямі інвестиції є попередніми і використовуються Національним банком України для складання платіжного балансу та визначення міжнародної інвестиційної позиції.

  Статистична інформація про іноземне інвестування підготовлена на основі статистичної звітності за формою №10–зез “Звіт про прямі іноземні інвестиції”.

  Пряма інвестиція – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці – резидента однієї країни здійснювати контроль або суттєвий вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни.

  Інвестицію вважають прямою, якщо капітал/права власності нерезидента складає не менше 10% вартості статутного капіталу підприємства–резидента або нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні підприємства–резидента. До категорії прямих інвестицій також відносять інвестиції, що отримані в результаті укладання концесійних договорів і договорів про спільну інвестиційну діяльність, та операції з надання/залучення кредитних ресурсів, що здійснюються між прямим інвестором і підприємством прямого інвестування.

  Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та постійних представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних даних Національного банку України  про ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ.

   

  Інформацію оновлено 03 Липня 2018p.