ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИГоловне управління статистики у Волинській областіІнвестиції зовнішньоекономічної діяльності Волині
у 2010–2016 роках


Статистичний збірникЛуцьк – 2017

Головне управління статистики  у Волинській області


За редакцією В. О. Грабаровської

Відповідальна за випуск С. О. ЩербаковаЗбірник містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які внесені в економіку Волині, станом на 1 січня 2010–2016 років та на 31 грудня 2016 року, обсягів зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2010–2016 роки.

Розрахований на широке коло користувачів.Головне управління статистики

у Волинській області


адреса: вул. Шопена, 12, м. Луцьк, 43025, Україна

тел. (0332)78-51-71, (0332)78-51-80

факс: (0332)78-56-71

електронна пошта: lutsk@lutsk.ukrstat.gov.ua

веб-сайт: www. lutsk.ukrstat.gov.uaСКОРОЧЕННЯ

дол. США –  долар США

млн. –  мільйон

тис. –  тисяча

р. – рікУМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

Тире(–)                      – явищ не було

Нуль (0; 0,0)               – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути

                                    виражені використаними у таблиці розрядами

%                              – відсоток

“з них”, “у тому числі”  – наведено не всі доданки загальної суми.


Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних.© Головне управління статистики у Волинській області, 2017
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело


ПЕРЕДМОВА

У статистичному збірнику наведено дані щодо обсягів прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), які надійшли в економіку Волинської області та показники зовнішньої торгівлі товарами і послугами підприємств області.

При підготовці збірника використані дані державного статистичного спостереження за формою №10–зез “Звіт про прямі іноземні інвестиції”, статистичних спостережень за обсягами зовнішньої торгівлі товарами, які здійснені на основі даних вантажно-митних декларацій, що заповнюють декларанти при митному оформленні товарів, а також статистичних звітів підприємств і організацій щодо експорту-імпорту товарів, які не підлягають митному декларуванню (форма №14–зез “Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу”), за формою № 9–ЗЕЗ “Звіт про експорт (імпорт) послуг”.

Видання містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області станом на 1 січня 2010–2016 років та на 31 грудня 2016 року. Показники наведені у розрізі країн-інвесторів, видів економічної діяльності підприємств-резидентів, регіонів області, а також за основними країнами-інвесторами у розрізі видів економічної діяльності. Представлена інформація щодо обсягу прямих інвестицій в розрахунку на одну особу населення, темпи зростання (зменшення) обсягу інвестицій в розрізі районів і міст обласного значення.

Розрахунки інвестицій на одну особу здійснено виходячи з середньорічної чисельності постійного населення. Дані про обсяг прямих інвестицій сформовано за основним видом економічної діяльності підприємств-резидентів.

Коди та назви видів економічної діяльності наведено згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010). Назви країн наведено відповідно до Національної статистичної Класифікації країн світу.

Крім того, наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2010–2016 роки за країнами світу.

У збірнику також висвітлюється інформація, що характеризує співробітництво господарюючих суб’єктів області з країнами Європейського Союзу.

Наведено співставлення основних показників з загальнодержавними та даними регіонів країни. Інформацію по Україні наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції; дані по Донецькій та Луганській областях можуть бути уточнені.

Видання ілюстроване діаграмами та графіками.

Деякі показники попередніх періодів можуть бути уточнені.

Наведені короткі методологічні пояснення окремих статистичних показників.

Збірник підготовлено фахівцями відділу аналізу даних статистики виробництва та послуг за участю фахівців відділу аналізу даних статистики торгівлі, структурної статистики та статистики фінансів підприємств ГУС.ЗМІСТ
Скорочення...................................................................………..................................
2
Умовні позначення..............................................................……….............................
2
Передмова..............................................................................………....................……
3
 
 
1. ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ (АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ) В ЕКОНОМІЦІ ОБЛАСТІ.
5
1.1
 
Прямі інвестиції в економіці області у 2016 році..........................................
6
1.2
 
Прямі інвестиції в економіці області...........................................................
7
1.3
 
Графік "Динаміка прямих інвестицій в економіці області".............................
7
1.4
 
Прямі інвестиції з країн світу в економіці області.........................................
8
1.5
 
Діаграма "Структура прямих інвестицій в економіці області за країнами світу"...............
10
1.6
 
Прямі інвестиції з окремих країн світу в економіці області за видами економічної діяльності..............................................................................
11
1.7
 
Прямі інвестиції в економіці області за видами економічної діяльності...........
15
1.8
 
Діаграма "Структура прямих інвестицій в економіці області за видами економічної діяльності".............................................................................
19
1.9
 
Прямі інвестиції у містах і районах.............................................................
20
1.10
 
Прямі інвестиції на одну особу населення у містах і районах........................
21
1.11
 
Темпи зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій у містах і районах...
22
 
2. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ...........................
23
2.1
 
Зовнішня торгівля товарами.....................................................................
24
2.2
 
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами...................................
24
2.3
 
Найбільші країни–партнери в експорті товарів у 2016 році..........................
32
2.4
 
Найбільші країни–партнери в імпорті товарів у 2016 році............................
32
2.5
 
Зовнішня торгівля послугами....................................................................
33
2.6
 
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами ................................
33
2.7
 
Питома вага країн в експорті послуг у 2016 році.........................................
36
2.8
 
Питома вага країн в імпорті послуг у 2016 році............................................
36
 
3. МІЖРЕГІОНАЛЬНІ ЗІСТАВЛЕННЯ......................................................
37
3.1
 
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у регіонах України...............
37
3.2
 
Прямі інвестиції на одну особу населення за регіонами України....................
38
3.3
 
Темпи зростання (зменшення) обсягу прямих інвестицій за регіонами України..............
39
3.4
 
Обсяги експорту товарів за регіонами України.............................................
40
3.5
 
Обсяги імпорту товарів за регіонами України. .............................................
41
3.6
 
Обсяги експорту послуг за регіонами України..............................................
42
3.7
 
Обсяги імпорту послуг за регіонами України................................................
43
Короткі методологічні пояснення..............................................................................
44


1.1. Прямі інвестиції в економіці області у 2016 році

(тис.дол. США)
  Усього У тому числі з
країн ЄС інших країн світу
Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 1 січня 2016р.

299630,9
276317,0
23313,9
Акціонерний капітал нерезидентів

на 1 січня 2016р.

247102,7
223853,9
23248,8
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів
8655,8
7915,6
740,2
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів
–2514,6
–2028,0
–486,6
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)
–18492,4
–9893,6
–8598,8
з них курсова різниця1
–11281,1
–9846,4
–1434,7
Акціонерний капітал нерезидентів

на 31 грудня 2016р.

234751,5
219847,9
14903,6
Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)
 
 
 
на 1 січня 2016р.
52528,2
52463,1
65,1
на 31 грудня 2016р.
50815,4
50725,2
90,2
Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 31 грудня 2016р.

285566,9
270573,1
14993,8

____________________

1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних співставлень результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.


Примітка.Інформація наведена наростаючим підсумком з початку інвестування і є попередньою та може уточнюватись у наступних виданнях.


1.2. Прямі інвестиції в економіці області

 (млн.дол. США)
Станом на Усього У тому числі з
країн ЄС інших країн світу
01.01.2010
332,4
320,6
11,8
01.01.2011
218,6
203,2
15,4
01.01.2012
291,4
265,9
25,5
01.01.2013
380,5
274,2
106,3
01.01.2014
341,3
285,7
55,6
01.01.2015
271,2
236,4
34,8
01.01.2016
247,1
223,9
23,2
31.12.2016
234,8
219,9
14,9

1.4. Прямі інвестиції з країн світу в економіці області

(тис.дол. США)
  Обсяг на 1 січня На 31.12. 2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Всього
332414,5
218622,4
291435,6
380470,7
341277,3
271173,0
247102,7
234751,5
Європа
 
 
 
 
 
 
 
 
Австрія
16552,1
15378,1
1
1
1
1
1
1
Бельґія
1014,2
1
1
1
1
1
1
1
Білорусь
1091,5
1476,3
1544,2
1510,3
1520,0
2141,8
1859,1
1834,8
Болгарія
62,4
62,5
62,4
62,4
62,4
1
52,1
52,1
Велика Британія
3103,9
3040,7
14150,1
14417,1
14412,5
7650,6
5450,3
4326,1
Греція
1
1
1
Данія
1
1
1
1
1
1
1
1
Естонія
1
4,6
4,0
Іспанія
1
1
1
1
1
1
1
1
Італія
1594,3
1477,5
1
1
1
1
1
1
Колишня Югославська Республіка Македонія
1
1
Латвія
1
10,8
43,2
1
1
Литва
2667,0
2544,1
2485,2
3563,9
5274,9
4391,1
3955,2
3802,9
Ліхтенштейн
1
1
1
1
1
1
1
1
Люксембурґ
1
1
1
1
1
1
1
1
Мальта
1
1
1
1
1
1
1
1
Молдова, Республіка
1
1
1
1
1
1
Нідерланди
442,2
429,1
1
1
485,0
2045,9
1440,9
1578,5
Німеччина
3240,5
2824,9
17658,8
11671,2
11980,9
11010,0
8747,6
7622,9
Польща
160582,3
31172,9
31165,5
32408,2
38794,4
36617,8
35936,5
36038,3
Російська Федерація
120,1
112,9
110,0
131,4
249,9
124,8
79,6
23,1
Словаччина
12515,5
12203,6
22583,5
22853,0
22351,7
18342,2
16288,2
15783,4
Фінляндія
1
Франція
558,9
491,8
477,4
493,5
593,1
523,2
478,4
459,3
Хорватія
1
1
1
1
1
1
Чехія
1333,9
658,5
867,6
663,9
624,1
580,7
539,1
744,7
Швейцарія
25,9
25,0
24,5
24,8
122,4
67,1
1
1
Швеція
1
1
1
1
1
34919,9
1
1
Азія
 
 
 
 
 
 
 
 
Ізраїль
1
1
1
1
Казахстан
1
1
Китай
1
1
1
1
1
1
1
Кіпр
91604,9
96630,3
114538,9
121398,9
124018,2
101876,2
103713,6
103881,7
Корейська Народно-Демократична Республіка
1
1
1
Таджикистан
1
1
1
1
1
Туреччина
1
1
1
1
369,3
267,5
175,7
155,1
Африка
 
 
 
 
 
 
 
 
Сейшельські Острови
1
1
203,9
86,2
43,7
28,6
25,4
Америка
 
 
 
 
 
 
 
 
Багамські Острови
1
1
1
1
1
1
Беліз
619,0
964,6
1623,6
1578,5
1627,9
1310,1
8,1
7,9
Вірґінські Острови,(Брит.)
2293,8
3165,3
11918,7
92467,1
42058,8
21670,6
13607,4
5460,6
Канада
1
1
1
1
1
1
1
1
Панама
1
1
1
1
1
Сент-Вінсент і Ґренадіни
1
1
1
1
1
1
1
1
Сент-Кітс і Невіс
1
116,9
1
1
1
1
1
1
США
665,1
665,1
665,1
663,5
662,2
660,5
659,9
659,9

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.


Короткі методологічні пояснення

Пряма інвестиція – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці–резидента однієї країни (прямого інвестора) здійснювати контроль або істотний вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни (підприємство прямого інвестування).

Інвестиція є прямою, якщо капітал/права власності нерезидента складає не менше 10% вартості статутного капіталу підприємства–резидента або нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні підприємства–резидента. До прямих інвестицій також відносять інвестиції, що отримані на основі концесійних договорів і договорів про спільну інвестиційну діяльність; кредитні ресурси, що надані/отримані в рамках операцій між підприємством прямого інвестування та прямим інвестором.

Резидент – це юридична особа та її відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет; фізична особа–резидент – фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

Нерезиденти – це іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України;  дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; фізичні особи, які не є резидентами України.

Державне статистичне спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності здійснюється з 1994 року. Дані про прямі інвестиції формуються на підставі інформації юридичних осіб–резидентів та постійних представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних даних Національного банку України про ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ.

Статистичний облік експорту (імпорту) товарів проводиться на основі контрактів, договорів, митних декларацій, транспортних та інших товарних документів, що заповнюються при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємствами та іншими господарюючими суб’єктами. Моментом експорту (імпорту) товарів, що підлягають митному декларуванню, вважається дата перетинання товарами митного кордону.

Дані про експорт товарів наводяться за країнами призначення, про імпорт – за країнами походження.

Експорт (імпорт) послуг реєструється на момент підписання зовнішньоекономічного контракту (договору). Моментом здійснення експорту–імпорту послуг вважається дата їх фактичного надання або одержання коштів (за виписаними рахунками), найчастіше дата реєстрації таких операцій збігається з часом виробництва послуг.

 

Інформацію оновлено 19 Вересня 2017