Рентабельність операційної діяльності підприємств
за видами промислової діяльності
за 2010 рік1

(тис.грн.)
 
Результат від операційної
діяльності
Витрати
операційної
діяльності
Рівень
рентабельності
(збитковості), %
Промисловість
255404,3
9738595,8
2,6
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
–58865,6
422816,0
–13,9
Переробна промисловість
406432,7
7849087,4
5,2
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
171398,2
3134108,5
5,5
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
2781,8
168063,3
1,7
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
–6400,5
1377325,9
–0,5
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
2
2
2
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
509,5
52479,7
1,0
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
4213,3
354765,3
1,2
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
42026,1
256945,1
16,4
машинобудування
56052,1
1488549,8
3,8
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
406,6
144840,2
0,3
виробництво електричного устатковання
630,1
18940,8
3,3
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань
51703,7
763231,5
6,8
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів
3311,7
561537,3
0,6
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання
135734,2
957615,8
14,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
–83193,1
1333864,3
–6,2
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
–8969,7
132828,1
–6,8

1Групування інформації за видами економічної діяльності здійснюється згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009-2010), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 "Про затвердження та скасування національних класифікаторів".

2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».